20 بهمن 1401
باقر سيدعليپور

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه زیست سلولی و مولکولی-بابلسر- ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302405
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثيرساليسيليك اسيد بر ميزان متابوليتهاي ثانويه ريشههاي نابجا و كالوس گياه سرخارگل
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سرخارگل، ریشه نابجا، اسید سالیسیلیک، متابولیت ثانویه
مجله زیست شناسی تکوینی
شناسه DOI 10.30495/jdb.2022.691960
پژوهشگران عباسعلی دهپور جویباری (نفر اول) ، سید حسین هاشمیان احمدی (نفر دوم) ، علی پاکدینپاریزی (نفر سوم) ، وحید عبدوسی (نفر چهارم) ، باقر سیدعلیپور (نفر پنجم)

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید در محیط کشت بافت بر میزان متابولیتهای ثانویه کالوس و ریشههای نابجای گیاه سرخارگل ( )Echinacea purpurea Lپرداخته شد. لپه جهت تشکیل کالوس در غالب آزمایش فاکتوریل با هورمون بنزیل آدنین ( 1/5و 1میلیگرم بر لیتر) و توفوردی و نفتالین استیک اسید ( 1/5و 1میلیگرم بر لیتر) کشت شدند. جهت تهیه ریشه نابجا نیز لپه در محیط حاوی نفتالین استیک اسید و ایندول بوتیریک اسید ( 1/5 ،1 ،1/2 ،1و 2 میلیگرم بر لیتر) بر پایه طرح کاملا تصادفی کشت شدند. تیمارهای اسیدسالیسیلیک در غلظتهای 111 ،51 ،1و 211 میلیگرم بر لیتر در محیط کشت MSمایع اعمال شد و سپس ترکیباتی شامل میزان کلروفیل کل، فنل، فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی، اسیدکافئیک و اسیدگالیک اندازهگیری شد. بهترین تیمار از نظر تولید کالوس محیط کشت MSحاوی نیم میلیگرم بر لیتر هورمون بنزیل آدنین و یک میلیگرم بر لیتر هورمون توفوردی و همچنین بهترین تیمار جهت تولید ریشههای نابجا از محیط کشت 1/2MSحاوی نیم میلیگرم بر لیتر هورمون ایندول بوتیریک اسید بدست آمد. بیشترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی بترتیب در تیمار 111و 211میلیگرم بر لیتر اسیدسالیسیلیک در کالوس و ریشههای نابجای مشاهده شد. بیشترین مقدار اسیدگالیک با 2/11میلیگرم در گرم وزن تر در ریزنمونه ریشه در غلظت100 میلیگرم بر لیتر اسیدسالیسیلیک در روز سوم نمونه برداری ثبت شد. بالاترین مقدار اسیدکافئیک با 2/55میلیگرم بر گرم وزن تر در ریزنمونه ریشه در غلظت 211میلیگرم در لیتر اسید سالیسیلیک در روز پنجم نمونهبرداری مشاهده شد