20 بهمن 1401
باقر سيدعليپور

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه زیست سلولی و مولکولی-بابلسر- ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302405
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تغییر دراسید آمینه جایگاه 114 گلیسن آنزیم سوپراکسیددیسموتاز انسانی با استفاده از جهش زایی هدفدار
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سوپراکسید دیسموتاز، جهش زایی هدفدار، جهش G114A
پژوهشگران رضا روزبهان (نفر اول) ، باقر سیدعلیپور (نفر دوم) ، سامان حسینخانی (نفر سوم)

چکیده

سوپراکسد دیسموتازیک همودایمر پایدار است که دارای 153 اسید آمینه می باشد مونومرهای آن از 8 رشته ی بتا و دو لوپ بزرگ که شامل لوپ الکترواستاتیک و لوپ متصل شونده به فلز تشکیل شده اند. این آنزیم به عنوان یک آنتی آکسیدان قوی بدن را از آسیب ناشی از آنیون سوپر اکسید حفظ می کند. جهش در ژن سوپر اکسید دیسموتاز یکی از عوامل ارثی بیماری ALS می شود. دراین تحقیق pET28a که حاوی ژن کد کننده سوپراکسید دیسموتازانسانی وE.coli سویه BL21(DE) استفاده شد. جهش به روشQuick-change انجام شد. سپس محصول PCR با آنزیم DpnI شرکت فرمنتاز و به مدت 16 ساعت در دمای 37درجه سانتیگراد قرار گرفت. بعد از هضم پلازمید وحشی، پلازمید جهش یافته به روش شیمیایی به BL21(DE) ترانسفورم شد. برای اطمینان از انتقال باکتری، باکتری را بر روی محیط کشت حاوی کانامایسین کشت داده شد سپس با استفاده از کیت استخراج پلازمید ، پلازمید استخراج و کیفیت پلازمید استخراج شده از طریق ژل آگاروز 1% بررسی شد. سپس جهت تعیین توالی به شرکت فزا پژوه ارسال شد. ردیف نوکلئوتیدی و پروتئینی نمونه ی جهش یافته و وحشی باهم مقایسه شد و جهش ایجاد شده تایید شد. مطالعات انجام شده با استفاده از سایت expasy و نرم افزار yasara نشان داد، تغییر در اسیدآمینه گلایسین 114 به آلانین در جایگاه لوپ 6، تغییر در ساختار آنزیم سوپراکسید دیسموتاز را تایید کرد.مطالعات ما نشان داد جهش G114A در لوپ 6 آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز با بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک در ارتباط است.