20 بهمن 1401
باقر سيدعليپور

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه زیست سلولی و مولکولی-بابلسر- ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302405
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر عصاره سیر و N-استیل سیستئین بر روی سطح پراکسیداسیون لیپید ناشی از مصرف فن والریت در سرم موش صحرایی نر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
N-استیل سیستئین، فنوالریت، موش صحرایی رت، مالون دیآلدئید،عصاره سیر
پژوهشگران پریسا راجی (نفر اول) ، باقر سیدعلیپور (نفر دوم) ، اکبر حاجی زاده مقدم (نفر سوم)

چکیده

فنوالریت از گروه حشرهکشهای پیرتیروئیدی میباشد که سبب تولید رادیکالهای آزاد و القاء استرس اکسیداتیو استیل سیستئین بر روی فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ناشی از -N میشود. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره سیر و به )Wistar( مصرف فنوالریت در سرم موش صحرایی نر میباشد. در این مطالعه 22 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار صورت تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند. 22 ساعت پس از آخرین تزریق، حیوانات با کلروفرم بیهوش و سرم خون آنها جدا گردید و فعالیت آنزیم کاتالاز، همچنین غلظت مالون دیآلدئید توسط روشهای بیوشیمیایی تعیین شدند. معنیدار به همراه تست توکی تعیین شد. یافتههای این پژوهش نشان داد غلظت (ANOVA) بودن نتایج توسط آنالیز واریانس استیل سیستئین و عصاره سیر در مقایسه با -N مالون دیآلدئید سرم به دنبال تجویز فنوالریت به تنهایی و در ترکیب با گروه کنترل معنیدار بود. در صورتی که فعالیت آنزیم کاتالاز معنیدار نبود. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان 11 باعث القا تولید رادیکالهای آزاد و استرس اکسیداتیو گردید و تزریق عصاره سیر mg/kg میدهد فنوالریت با تک دوز استیل سیستئین باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از فنوالریت در موش صحرایی شد.