20 بهمن 1401
باقر سيدعليپور

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه زیست سلولی و مولکولی-بابلسر- ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302405
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي پارامترهاي بيوشيميايي و هماتولوژيك خون در موش صحرايي نر بعد از مواجهه با نانوذره نيكل و كلريد نيكل
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات نیکل، کلرید نیکل، پارامترهای بیوشیمیایی، پارامترهای هماتولوژی، موش صحرایی نر
مجله مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
شناسه DOI
پژوهشگران باقر سیدعلیپور (نفر اول) ، فرنوش انوشا (نفر دوم) ، علی طراوتی (نفر سوم) ، سید محمد حسینی (نفر چهارم)

چکیده

سابقه و هدف: نیکل و ترکیبات آن جزء عوامل سرطان زا محسوب می شوند. با توجه به کاربرد نانوذرات نیکل و کلرید نیکل در پزشکی، صنایع دارویی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بررسی اثرات مخرب و سمیت نانو ذرات بر روی موجودات زنده اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی سمیت نانوذره نیکل در مقایسه با کلرید نیکل بر پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی در موش صحرایی می باشد. = مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، 85 موش صحرایی نر بالغ به 1 گروه تجربی و یک گروه کنترل ویک گروه شم تقسیم شدند ) 1 n (. گرروه کنتررل هریی تیمراری دریافرت 18 و 28 میلی گرم بر کیلوگرم بصورت تزریق درون صفاقی دریافت کردنرد. پر ، نکردند. گروه شم سرم فیزیولوژیک و گروه های تیمار نانوذرات نیکل و کلرید نیکل با غلظت 8 از یک هفته تزریق، خونگیری از قلب صورت گرفت. پارامترهای بیوشیمیایی و هماتولوژی برای همه گروه ها اندازه گیری و مقایسه شد. ،9/28±9/ 2 به 99 /31±9/ یافتهها: نتایج نشان داد میزان آلبومین در گروه کلرید نیکل و نانوذره نیکل با غلظت 28 میلی گرم بر کیلوگرم نسبت به کنترل به ترتیب ) 93 9/918 p= 9/98 ،9/28±9/ 2 به 99 /38±9/ ( و ) 19 p= >9/991 ،89/99±11/ 39 به 38 /99±19/ ( کاهش و اوره خون ) 38 p 9/913 ،89/99±11/ 13 به 38 /89±12/ ( و ) 25 p= ) افزایش معنی داری را نشان داد. کراتینین و تعداد =9/98 ،9/89±9/ 9به 98 /11±9/ گلبول سفید در گروه کلرید نیکل با غلظت 28 میلی گرم نسبت به کنترل به ترتیب ) 98 p ( و 9/98 ،8/89±9/ 3/19±9/12 به 11 ( p= ( افزایش معنی داری را نشان داد. نتیجهگیری: نتایج مطالعه نشان داد که نانوذره نیکل و کلرید نیکل باعث تحریک سیستم ایمنی، افزایش تعداد گلبول های سفید و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی خون می شود کره این نتایج سمیت نانوذره نیکل را تایید می کند.