20 بهمن 1401
باقر سيدعليپور

باقر سیدعلیپور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران- دانشکده علوم پایه- گروه زیست سلولی و مولکولی-بابلسر- ایران
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوشیمی
تلفن: 01135302405
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي اثر سميت عصاره گياه Phlomis herba- venti بر رده سلول سرطاني Hela
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رده سلول سرطانی Hela، سمیت سلولی، عصاره اتانولی، Phlomis herba- venti
مجله گیاه و زیست بوم
شناسه DOI
پژوهشگران سمانه گلی (نفر اول) ، باقر سیدعلیپور (نفر دوم)

چکیده

در دهههای اخیر، گیاهان به عنوان یکی از منابع اصلی مواد فعال بیولوژیکی، برای درمان بیماریهای مختلف، مورد توجه متعلق به جنس فلومیس میباشد که گزارشهای مختلفی درباره فعالیتهای ، Phlomis herba- venti قرار گرفتهاند. گیاه متنوع در برخی از گونههای این جنس وجود دارد، از جمله اثرهای ضد التهابی، تضعیف کننده سیستم ایمنی، ضد درد، تببر، پاک کننده رادیکال آزاد، ضد آلرژی، ضد مالاریا و ضد میکروبی. هدف از این تحقیق بررسی سمیت سلولی عصاره میباشد. اثر عصاره اتانولی بر مهار تکثیر سلول و فعالیت سمیت سلولی با روش رنگآمیزی و HeLa اتانولی بر رده سلولی ،2/5 ،1/25 ،0/625 ،0/312 ،0/ آزمون محیط کشت تترازولیوم مورد بررسی قرار گرفت. محیطهای کشت با غلظتهای 156 10 از عصاره خام اثر داده شدند. جذب نوری محلول رنگی در طول موج 570 نانومتر توسط دستگاه mg/ml 7/5 و ،5 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. همچنین مهار رشد سلولها Students T-Test الایزا ریدر تعیین شد. نتایج حاصله توسط 10 تکثیر سلولهای سرطانی mg/ml 2 و / در معرض عصاره محاسبه شد. نتایج نشان داد عصاره اتانولی در غلظتهای 5 10 mg/ml بیشترین اثر ممانعت کنندگی در غلظت .(p< را به طور معنیدار با سلولهای کنترل، کاهش داد ( 0.05 HeLa 0 تا 10 میلیگرم بر / در غلظتهای 156 Phlomis herba- venti 12 %). یافته ما نشان داد که عصاره / مشاهده شد ( 56 میلیلیتر تکثیر سلولهای هلا را وابسته به دوز کاهش داده است. بنابراین به نظر میرسد عصاره اتانولی بوده و مطالعههای بیشتری بر روی سلولهای دیگر مورد نیاز Hela قادر به مهار رشد سلولهای Phlomis herba venti است