1403/01/25
تقی محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Flying focus laser Wakefield scheme for efficient acceleration Alale Ghasemi, Saeed Mirzanejhad, Taghi Mohsenpour (2023)
مقایسه اثر پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک در حالت تیمار سطحی و حجمی بر خواص شیمیایی و فیزیکی زعفران محسن خواجوند صالحان، فرشاد صحبت زاده لنبر، ایمان حاجی زاده چناری، فهیم شافعی، احسان شاکری نسب، اباصلت حسین زاده کلاگر، تقی محسن پور (1400)
Ion-acoustic solitons in negative ion plasma with relativistic degenerate electrons and positrons Taghi Mohsenpour, Hasan Ehsani Amri, Mojtaba Behzadipour (2021)
Effect of pre-plasma on the ion acceleration by intense ultra-short laser pulses Parvin Varmazyar, Saeed Mirzanejhad, Taghi Mohsenpour (2018)
Polarization influence on the backward Raman amplification through chirped pump laser pulse Zeinab Mahdian, Saeed Mirzanejhad, Taghi Mohsenpour, Meisam Taghipour (2017)
Wave mode instabilities in a two-stream free-electron laser with a background plasma Shabnam Nadrifard, behrouz Maraghechi, Taghi Mohsenpour (2013)
مقاله ارائه شده
اثر قطبش لیزر در برهم کنش لیزر های کوتاه پرشدت با خوشه های فلزی پروین ورمزیار، سعید میرزانژاد، تقی محسن پور (1398)
بررسی سالیتونهای یون- و پوزیترون- صوتی در پالسمای همجوشی سید محمد متولی، تقی محسن پور، نوشین دشتبان (1397)
بررسی نقش جنس دی الکتریک در پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک هوا بر روی غلظت نیترات و آمونیوم زعفران محسن خواجوند صالحان، فهیم شافعی، ایمان حاجی زاده چناری، تقی محسن پور، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397)
ساخت سطوح ابگریز بوسیله پلاسما احسان شاکری نسب، فرشاد صحبت زاده لنبر، تقی محسن پور (1396)
پایان نامه