1403/03/07
تقی محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای مغناطیده نسبیتی ضعیف گرم با دو دمای الکترون
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لاسمای مغناطیده، معادله KdV، سالیتون، سرعت سوقی یون
سال 1395
پژوهشگران نوشین دشتبان ، سید محمد متولی ، تقی محسن پور

چکیده

انتشار امواج سالیتونی یون-صوتی در پلاسمای مغناطیده، گرم و نسبیتی با دو دمای الکترونها بوسیله معادله KdV بررسی می شود. اثرات دمای یون و نسبت سرعت یون ها روی دامنه سالیتون ها بررسی می شود. اثرات نسبت دمای الکترونهای گرم و سرد و سرعت سوقی یونها روی دامنه سالیتونها بررسی می شود.