1402/12/06
تقی محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای مغناطیده نسبیتی ضعیف گرم با دو دمای الکترون
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
لاسمای مغناطیده، معادله KdV، سالیتون، سرعت سوقی یون
سال 1395
پژوهشگران تقی محسن پور ، سید محمد متولی ، نوشین دشتبان

چکیده

انتشار امواج سالیتونی یون-صوتی در پلاسمای مغناطیده، گرم و نسبیتی با دو دمای الکترونها بوسیله معادله KdV بررسی می شود. اثرات دمای یون و نسبت سرعت یون ها روی دامنه سالیتون ها بررسی می شود. اثرات نسبت دمای الکترونهای گرم و سرد و سرعت سوقی یونها روی دامنه سالیتونها بررسی می شود.