06 فروردین 1402
مهدي نعمت زاده افروزي

مهدی نعمت زاده افروزی

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران-سازه
تلفن: 01135302903
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی عمران-سازه (1386 - 1391)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Arash Arjomandi, Reza Mousavi, Morteza Tayebi, Mahdi Nematzadeh, Aliakbar Gholampour, Osman Gencel, Arman Aminian (2022) The effect of sulfuric acid attack on mechanical properties of steel fiber-reinforced concrete containing waste nylon aggregates: Experiments and RSM-based optimization Journal of Building Engineering: 64; 105500
3
saber fallah, Reza Mousavi, Arash Arjomandi, Mahdi Nematzadeh, Mostafa Kazemi (2022) A comparative study of mechanical properties and life cycle assessment of high-strength concrete containing silica fume and nanosilica as a partial cement replacement Structures: 46; 838-851
4
Mahdi Nematzadeh, JAVAD DASHTI, hassan sabetifar, Aliakbar Gholampour, Arash Arjomandi (2022) Combined effect of handmade CFRP strip stirrups and forta-ferro fibers on shear behavior of concrete beams Archives of Civil and Mechanical Engineering: 22; 1-23
5
Bilal Kursuncu, Osman Gencel, Oguzhan Yavuz Bayraktar, Jinyan shi, Mahdi Nematzadeh, Gokhan Kaplan (2022) Optimization of foam concrete characteristics using response surface methodology and artificial neural networks CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 337; 127575
6
سید توحید نعمتی، مرتضی نقی پور، جواد واثقی امیری، مهدی نعمت زاده افروزی (1401) بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی ستونهای دایرهای دوجداره فولادی پرشده با بتن با استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان و مدل درخت تصمیمگیری مهندسی سازه و ساخت: 9; 66-86
7
8
صالح محمد ابراهیم زاده سپاس گذار، مرتضی نقی پور، مهدی نعمت زاده افروزی (1401) مطالعه عددی رفتار چرخه ای اتصال ستون CFST مدفون شده در فونداسیون مهندسی عمران مدرس: 22; 113-121
9
Seyed Tohid Nemati, morteza naghipour, Javad Vaseghi Amiri, Mahdi Nematzadeh (2022) Experimental Study on Compressive Behavior of Concrete-filled Double-skin Circular Tubes with Active Confinement- international journal of engineering: 35; 819-829
10
آرمین معمارزاده غفاری، مهدی نعمت زاده افروزی، حامد جعفرزاده (1400) مطالعه آزمایشگاهی مدول الاستیسیته ستونهای کوتاه فولادی محصورشده در بتن مسلح حاوی الیاف فولادی مهندسی سازه و ساخت: 8; 325-343
11
Ali Hasan Ghasemi, Mahdi Nematzadeh, Hossein Fallahnejad (2022) Post-fire residual fracture characteristics and brittleness of self-compacting concrete containing waste PET flakes: Experimental and theoretical investigation ENGINEERING FRACTURE MECHANICS: 261; 108263
12
محسن احمدی، مهدی نعمت زاده افروزی (1400) بررسی عددی رفتار ستون های بتنی مسلح شده با فولاد با هسته صلیبی تحت بار با خروج از مرکزیت مصالح و سازه های بتنی: 6; 63-79
13
morteza naghipour, Aidin Khalili, Seyed Mohammad Reza Hasani, Mahdi Nematzadeh (2022) Experimental investigation of natural bond behavior in circular CFTs STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: 42; 191-207
14
hassan sabetifar, Mahdi Nematzadeh, Aliakbar Gholampour (2022) Modeling of heated concrete-filled steel tubes with steel fiber and tire rubber under axial compression Computers and Concrete: 29; 15-29
15
16
17
18
19
Mahdi Nematzadeh, Farid Hasan-Nataj, Aliakbar Gholampour, hassan sabetifar, Tuan D.Ngo (2021) Strengthening of heat-damaged steel fiber-reinforced concrete using CFRP composites: Experimental study and analytical modeling Structures: 32; 1856-1870
20
Mahdi Nematzadeh, Seyyed-asgar Hosseini, Togay Ozbakkaloglu (2021) The combined effect of crumb rubber aggregates and steel fibers on shear behavior of GFRP bar-reinforced high-strength concrete beams Journal of Building Engineering: 44; 102981
21
Zohreh Rahmani, Morteza Naghipour, Mahdi Nematzadeh (2021) Structural behavior of prestressed self-compacting concrete-encased concrete-filled steel tubes beams Structural Concrete: 22; 2011-2028
22
23
Amirreza Bahrami, Mahdi Nematzadeh (2021) Bond behavior of lightweight concrete-filled steel tubes containing rock wool waste after exposure to high temperatures CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 300; 124039-124052
24
Armin Memarzadeh Ghaffari, Amir Ali Shahmansouri, Mahdi Nematzadeh, Aliakbar Gholampour (2021) A review on fire resistance of steel-concrete composite slim-floor beams STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: 40; 13-32
25
26
27
آرمین معمارزاده غفاری، مهدی نعمت زاده افروزی، محسن احمدی (1400) عملکرد فشاری ستون های کوتاه فولادی محاط شده در بتن مسلح حاوی الیاف فولادی مهندسی عمران مدرس: 21; 189-203
28
Mahdi Nematzadeh, Alireza Maghferat, Morteza Rezaei Zadeh (2021) Mechanical properties and durability of compressed nylon aggregate concrete reinforced with Forta-Ferro fiber: Experiments and optimization Journal of Building Engineering: 41; 102771
29
30
Mahdi Nematzadeh, Reza Mousavi (2021) Post-fire flexural behavior of functionally graded fiber-reinforced concrete containing rubber Computers and Concrete: 27; 417-435
31
32
Amir Ali Shahmansouri, Mahdi Nematzadeh, Ali Behnood (2021) Mechanical properties of GGBFS-based geopolymer concrete incorporating natural zeolite and silica fume with an optimum design using response surface method Journal of Building Engineering: 36; 102138
33
34
Mahdi Nematzadeh, Morteza Tayebi, Hojjat Samadvand (2021) Prediction of ultrasonic pulse velocity in steel fiber-reinforced concrete containing nylon granule and natural zeolite after exposure to elevated temperatures CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 273; 121958
35
36
Seyyed-asgar Hosseini, Mahdi Nematzadeh, carlos chastre (2021) Prediction of shear behavior of steel fiber-reinforced rubberized concrete beams reinforced with glass fiber-reinforced polymer (GFRP) bars COMPOSITE STRUCTURES: 256; 113010
37
Zohreh Rahmani, Morteza Naghipour, Mahdi Nematzadeh (2021) Parametric study on prestressed concrete‑encased CFST subjected to bending using nonlinear finite element modeling Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing): 22; 529-549
38
39
Mahdi Nematzadeh, Mehdi Mousavimehr, javad shayanfar, Meysam Omidalizadeh (2021) Eccentric compressive behavior of steel fiber-reinforced RC columns strengthened with CFRP wraps: Experimental investigation and analytical modeling ENGINEERING STRUCTURES: 226; 111389
40
MEHDI moosavi mehr, Mahdi Nematzadeh (2020) Post-heating flexural behavior and durability of hybrid PET–Rubber aggregate concrete CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 265; 120359
41
42
محسن احمدی، مرتضی نقی پور، مهدی نعمت زاده افروزی (1399) مطالعه ی پارامتریک عوامل مؤثر در ظرفیت باربری ستون های بتنی مسلح شده با فولاد (SRC) تحت بار خارج از مرکز مهندسی عمران شریف: دوره 2-36 شماره 2; 3-17
43
Mahdi Nematzadeh, Armin Memarzadeh Ghaffari, Amirhossein Karimi (2020) Post-fire elastic modulus of rubberized fiber-reinforced concrete-filled steel tubular stub columns: Experimental and theoretical study JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH: 175; 106310
44
زهره رحمانی، مرتضی نقی پور، مهدی نعمت زاده افروزی (1399) بررسی عددی رفتار خمشی لوله های پر شده با بتن توأم با پیش تنیدگی مهندسی عمران مدرس: 20; 107-120
45
Amirhossein Karimi, Mahdi Nematzadeh, saleh mohammad ebrahimzadeh sepasgozar (2020) Analytical post-heating behavior of concrete-filled steel tubular columns containing tire rubber Computers and Concrete: 26; 467-482
46
javad shayanfar, Meysam Omidalizadeh, Mahdi Nematzadeh (2020) Analysis-oriented model for seismic assessment of RC jacket retrofitted columns STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: 37; 371-390
47
48
Mahdi Nematzadeh, Amirhossein Karimi, Aliakbar Gholampour (2020) Pre-and post-heating behavior of concrete-filled steel tube stub columns containing steel fiber and tire rubber Structures: 27; 2346-2364
49
JAVAD DASHTI, Mahdi Nematzadeh (2020) Flexural behavior of GFRP bar-reinforced calcium aluminate cement concrete beams containing forta-ferro fibers in acidic environment CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 265; 120602
50
51
52
Mahdi Nematzadeh, Amir Ali Shahmansouri, maziar fakoor (2020) Post-fire compressive strength of recycled PET aggregate concrete reinforced with steel fibers: Optimization and prediction via RSM and GEP CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 252; 119057
53
Mohsen Ahmadi, Morteza Naghipour, Mahdi Nematzadeh (2020) Numerical and Experimental Investigations on the Behavior of Steel-reinforced Concrete Columns Subjected to Eccentric Loading international journal of engineering: 33; 1529-1543
54
Mahdi Nematzadeh, Amirhossein Karimi, saber fallah (2020) Compressive performance of steel fiber-reinforced rubberized concrete core detached from heated CFST CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 239; 1-18
55
Mohsen Mohammadnejad, morteza naghipour, Mahdi Nematzadeh, Majid Elyasi (2020) Experimental and analytical investigation of the effect of external pressure on compressive behavior of concrete-filled steel tube stub columns APPLIED OCEAN RESEARCH: 100; 102152
56
Mahdi Nematzadeh, saeed fazli (2020) The effect of active and passive confining pressure on compressive behavior of STCC and CFST Advances in Concrete Construction: 9; 161-171
57
Mahdi Nematzadeh, saeed fazli (2020) Effect of axial loading conditions and confinement type on concrete-steel composite behavior Computers and Concrete: 25; 95-109
58
MEHDI moosavi mehr, Mahdi Nematzadeh (2019) Predicting Post-Fire Behavior of Crumb Rubber Aggregate Concrete CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 229; 1-17
59
Mahdi Nematzadeh, Ardalan Baradan Nasiri, Mehdi Hosseini (2019) Effect of Pozzolans on Mechanical Behavior of Recycled Refractory Brick Concrete in Fire STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 72; 339-354
60
شهرام مقصودیان، فرشید جندقی علایی، مهدی نعمت زاده افروزی (1398) ررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن با مقاومت معمولی حاوی الیاف فلزی موجدار با قلاب انتهایی و الیاف پلیمری اصلاح شده مهندسی عمران مدرس: 19; 129-143
61
Zohreh Rahmani, Morteza Naghipour, Mahdi Nematzadeh (2019) Flexural Performance of High-strength Prestressed Concrete-encased Concrete-filled Steel Tube Sections International Journal of Engineering Transactions B: Applications: 32; 1238-1247
62
Mahdi Nematzadeh, MEHDI moosavi mehr (2019) Residual Compressive Stress-Strain Relationship for Hybrid Recycled PET-Crumb Rubber Aggregate Concrete after Exposure to Elevated Temperatures Journal of Materials in Civil Engineering: 31; 04019136,1-18
63
Mahdi Nematzadeh, Ardalan Baradan Nasiri (2019) Mechanical Performance of Fiber-Reinforced Recycled Refractory Brick Concrete Exposed to Elevated Temperatures Computers and Concrete: 24; 19-35
64
محسن محمدنژاد، مرتضی نقی پور، مهدی نعمت زاده افروزی، مجید الیاسی (1398) اثر فشار بیرونی بر مقاومت نهایی محوری لوله های کوتاه فولادی پر شده با بتن مهندسی عمران مدرس: 19; 153-165
65
Morteza Naghipour, marzieh Nemati, Javad Jalali, Mahdi Nematzadeh (2019) Assessing influence of active and passive confinement on flexural behaviour of CFST beams Croatian Association of Civil Engineers: 71; 451-463
66
میثم امیدعلیزاده، مهدی نعمت زاده افروزی، جواد شایانفر (1398) ارزیابی اثرات برش تیرها و ستون ها بر عملکرد لرزه ای سازههای بتن مسلح مهندسی سازه و ساخت: 6; 114-133
67
elham alizadeh, Mehdi Dehstani, bahram navyi nia, Mahdi Nematzadeh (2019) Efficient composite bridge deck consisting of GFRP, Steel and concrete JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS: 21; 154-174
68
میثم امیدعلیزاده، جواد شایانفر، مهدی نعمت زاده افروزی (1397) ارزیابی رفتار تنش-کرنش فشاری بتن پودری واکنشی تقویت شده با الیاف فولادی و پلی‏ وینیل الکل مهندسی عمران مدرس: 18; 25-35
69
Jaber Ghadami, Mahdi Nematzadeh (2018) Effect of bond shear stress on compressive behaviour of steel tube-confined concrete with active and passive confinement European Journal of Environmental and Civil Engineering: 22; 783–810
70
میثم امیدعلیزاده، جواد شایانفر، مهدی نعمت زاده افروزی (1396) ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با استفاده از سیستم ژاکت بتنی مهندسی عمران مدرس: 18; 25-35
71
72
reza poorhosein, Mahdi Nematzadeh (2018) Mechanical behavior of hybrid steel-PVA fibers reinforced reactive powder concrete Computers and Concrete: 21; 167-179
73
Mahdi Nematzadeh, Ardalan Baradan Nasiri (2018) Residual Properties of Concrete Containing Recycled Refractory Brick Aggregate at Elevated Temperatures Journal of Materials in Civil Engineering: 30; 1-13
74
مهدی نعمت زاده افروزی، رضا پورحسین (1396) ارزیابی رفتار تنش-کرنش فشاری بتن پودری واکنشی تقویت شده با الیاف فوالدی و پلیوینیل الکل مهندسی عمران مدرس: 18; 227-238
75
Mahdi Nematzadeh, Farid Hasan-Nataj (2017) Compressive Stress-Strain Model for High-Strength Concrete Reinforced with Forta-Ferro and Steel Fibers JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING: 29; 10-10
76
Mahdi Nematzadeh, saber fallah (2017) Effectiveness of fibers and binders in high-strength concrete under chemical corrosion STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS: 64; 243-257
77
saber fallah, Mahdi Nematzadeh (2017) Experimental study for determining applicable models of compressive stress–strain behavior of hybrid synthetic fiber-reinforced high-strength concrete European Journal of Environmental and Civil Engineering: ندارد; 1-26
78
Mahdi Nematzadeh, saber fallah (2017) Erosion resistance of high-strength concrete containing forta-ferro fibers against sulfuric acid attack with an optimum design CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 154; 675-686
79
Mahdi Nematzadeh, reza poorhosein (2017) Estimating Properties of Reactive Powder Concrete Containing Hybrid Fibers Using UPV Computers and Concrete: 20; 491-502
80
Mahdi Nematzadeh, saeed fazli, Iman Hajirasouliha (2017) Experimental study and calculation of confinement relationships for prestressed steel tube-confined compressed concrete stub columns Journal of Civil Engineering and Management: 23; 517-527
81
Mahdi Nematzadeh, saeed fazli, Iman Hajirasouliha (2017) Experimental study and calculation of laterally-prestressed confined concrete columns STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: 23; 517-527
82
Farid Hasan-Nataj, Mahdi Nematzadeh (2017) The effect of forta-ferro and steel fibers on mechanical properties of high-strength concrete with and without silica fume and nano-silica CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 137; 557-572
83
Mahdi Nematzadeh, Morteza Naghipour, Javad Jalali, Abolghasem Salari (2017) Experimental study and calculation of confinement relationships for prestressed steel tube-confined compressed concrete stub columns Journal of Civil Engineering and Management: 23; 699-711
84
Mahdi Nematzadeh, Akbar Haghinejad (2017) Analysis of actively-confined concrete columns using prestressed steel tubes. Computers and Concrete: 19; 477-488
85
Mahdi Nematzadeh, Jaber Ghadami (2017) Evaluation of Interfacial Shear Stress in Active Steel Tube-Confined Concrete columns Computers and Concrete: 20; 469-481
86
Ardalan Baradan Nasiri, Mahdi Nematzadeh (2017) The effect of elevated temperatures on the mechanical properties of concrete with fine recycled refractory brick aggregate and aluminate cement CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 147; 865-875
87
Amin Nooralizadeh, Morteza Naghipour, Mahdi Nematzadeh, hamed zamenian (2017) Experimental evaluation of steel plate shear walls stiffened with folded sheets International Journal of Steel Structures: 17; 291-305
88
Mahdi Nematzadeh, Iman Hajirasouliha, Akbar Haghinejad, Morteza Naghipour (2017) Compressive behavior of circular steel tube-confined concrete stub columns with active and passive confinement STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES: 24; 323-337
89
90
Mahdi Nematzadeh, saeed fazli, Morteza Naghipour, Javad Jalali (2017) Experimental study on modulus of elasticity of steel tube-confined concrete stub columns with active and passive confinement ENGINEERING STRUCTURES: 130; 142-153
91
مرتضی نقی پور، مرضیه نعمتی، جواد جلالی، مهدی نعمت زاده افروزی (1395) تأثیر محصورشدگی فعال و عناصر برشگیر در رفتار خمشی تیرهای لوله ای فولادی پرشده با بتن مهندسی عمران و محیط زیست: 46; 47-60
92
Mahdi Nematzadeh, Abolghasem Salari, Jaber Ghadami, Morteza Naghipour (2016) Stress-strain behavior of freshly compressed concrete under axial compression with a practical equation CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 115; 402-423
93
Akbar Haghinejad, Mahdi Nematzadeh (2016) Three-Dimensional Finite Element Analysis of Compressive Behavior of Circular Steel Tube-Confined Concrete Stub Columns by New Confinement Relationships Latin American Journal of Solids and Structures: 13; 916-944
94
Morteza Naghipour, Mahdi Nematzadeh, Javad Jalali, Abolghasem Salari, Seyed Tohid Nemati (2014) Hardened density of freshly compressed concrete and its effect on mechanical properties European Journal of Environmental and Civil Engineering: 19; 733-755
95
Shahin Lale Arefi, Morteza Naghipour, Zenonas Turskis, Mahdi Nematzadeh (2014) Evaluation of grooving method to postpone debonding of FRP laminates in WPC-FRP beams Journal of Civil Engineering and Management: 20; 237-246
96
Saeid Hesami, Saeed Ahmadi, Mahdi Nematzadeh (2014) Effects of rice husk ash and fiber on mechanical properties of pervious concrete pavement CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS: 53; 680-691
97
Morteza Naghipour, Shahin Lale Arefi, Mahdi Nematzadeh (2013) Performance of longitudinal grooves to prevent debonding of GFRP sheets used for the reinforcement of WPC beams European Journal of Environmental and Civil Engineering: 17; 761-776
مقاله ارائه‌شده
1
سینا بهارلو، مهدی نعمت زاده افروزی، جواد شایانفر (1396) بررسی محصورشدگی ستون های بتنی مسلح با کامپوزیتهای FRP توام با آرماتورهای عرضی تحت بار خارج از مرکز پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
2
مهدی نعمت زاده افروزی، جواد شایانفر، میثم امید علیزاده (1396) تاثیر مقاوم سازی توسط سیستم ژاکت بتنی بر عملکرد لرزه ای سازه های بتن مسلح کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ آمل
3
مهدی نعمت زاده افروزی، جواد دشتی (1396) تاثیر حمله مخرب ناشی از محیط اسیدی و حضور الیاف فورتافرو در بتن بر رفتار خمشی تیرهای بتنی مسلح به میلگرد GFRP کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ آمل
4
مهدی نعمت زاده افروزی، مهدی موسوی مهر (1396) بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن حاوی مواد بازیافتی پت (PET) و تایر خرده تحت حرارت بالا کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ آمل
5
مهدی نعمت زاده افروزی، فرید حسن نتاج (1395) مدل تنش-کرنش فشاری بتن مقاومت بالای مسلح شده با الیاف فورتافرو و الیاف فولادی چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
6
مهدی نعمت زاده افروزی، اردلان برادران نصیری (1395) رابطه تنش-کرنش فشاری بتن حاوی سنگدانه آجرنسوز بازیافتی پس از قرار گیری در معرض دماهای بالا چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ایران¡ تهران
7
فرید حسن نتاج، مهدی نعمت زاده افروزی (1395) اثر الیاف فولادی و الیاف فورتا فرو بر روی خواص مکانیکی بتن مقاومت بالا اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران، ایران¡ تهران
8
صابر فلاح ولوکلایی، مهدی نعمت زاده افروزی (1395) بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن مقاومت بالا حاوی الیاف پلی پروپیلن و الیاف ماکروپلیمری اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
9
رضا پورحسین، مهدی نعمت زاده افروزی (1395) ارزیابی مقاومت فشاری بتن پودری واکنشی حاوی الیاف فولادی و الیاف پلی وینیل الکل با استفاده از روش سرعت پالس فراصوتی اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت، ایران¡ تهران
10
مرتضی نقی پور، امین نورعلی زاده، مهدی نعمت زاده افروزی (1392) بررسی آزمایشگاهی ظرفیت نهایی دیوارهای برشی فولادی ساده و مقایسه با نوع تقویت شده خاص با ورق های کرکره ای کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، ایران¡ تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مهدی نعمت زاده افروزی (1395) بتن الیافی، ویژگی ها و کاربردها (سخنرانی هفته پژوهش) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران