06 فروردین 1402
امير علي زرين مهر

امیر علی زرین مهر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی حمل و نقل
تلفن: 011-35302903
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ّبرنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1390 - 1395)
    عنوان رساله: طراحی شبکه خطوط همگانی با درنظرگیری تقاضای کشسان
  • فوق لیسانس برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان پایان‌نامه: کاربرد الگوریتم های شاخه و کرانه موازی در حل مساله طراحی شبکه گسسته
  • لیسانس مهندسی عمران ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1388)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Amirali Zarrinmehr, Hanie Moloukzede (2021) Application of a hill-climbing algorithm to public transportation routes design in grid networks international journal of transportation engineering: 9(2); 597-612
2
Amirali Zarrinmehr, Hedayat Z. Aashtiani, Yu Marco Nie, Hossein Azizian (2019) Complementarity formulation and solution algorithm for auto-transit assignment problem TRANSPORTATION RESEARCH RECORD: 2673(4); 384-397
3
Amirali Zarrinmehr, Mahmoud Saffarzadeh, Seyedehsan Seyedabrishami (2018) A local search algorithm for finding optimal transit routes configuration with elastic demand International Journal of Operational Research: 25(5); 1491-1514
4
Iran Khanzad, Amirali Zarrinmehr, Seyedehsan Seyedabrishami, Mahmoud Saffarzadeh (2017) A route expansion algorithm for transit routes design: An application to a grid network international journal of transportation engineering: 4(3); 179-196
5
Mohammad Miralinaghi, Yingyan Lou, Burcu B. Keskin, Amirali Zarrinmehr, Ramin Shabanpour (2017) Refueling station location problem with traffic deviation considering route choice and demand uncertainty INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 42(5); 3335-3351
6
Amirali Zarrinmehr, Mahmoud Saffarzadeh, Seyedehsan Seyedabrishami, Yu Marco Nie (2016) A Path-based Greedy Algorithm for Multi-objective Transit Routes Design with Elastic Demand Public Transport: 8(2); 261-293
7
Amirali Zarrinmehr, Yousef Shafahi (2016) Parallelization of the Branch-and-Bound Algorithm in Transportation Discrete Network Design Scientia Iranica: 23(2); 407-419
8
Amirali Zarrinmehr, Yousef Shafahi (2014) Enumeration of Dominant Solutions: An Application in Transport Network Design international journal of transportation engineering: 1(4); 335-348
مقاله ارائه‌شده
1
هانیه ملوک زاده، امیر علی زرین مهر (1400) بررسی عملکرد الگوریتم تپه نوردی در طراحی خطوط همگانی در شبکه شطرنجی با ماتریس های تقاضای تصادفی اولین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه، ایران¡ ایرانشهر
2
امیر علی زرین مهر (1400) جستجوی عمقی درخت شاخه وکرانه در حل مساله طراحی شبکه گسسته حمل ونقل اولین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه، ایران¡ ایرانشهر
3
امیر علی زرین مهر، مهدی زرین مهر (1400) بررسی کیفیت جواب های الگوریتم کلونی مورچگان در طراحی شبکه گسسته در یک شبکه بزرگ مقیاس سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان، ایران¡ تهران
4
هانیه ملوک زاده، مهدی زرین مهر، امیر علی زرین مهر (1400) مقایسه عملکرد الگوریتم های اولویت بندی حریصانه و تپه نوردی در طراحی خطوط همگانی برای شبکه شهری شطرنجی سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان، ایران¡ تهران
5
امیر علی زرین مهر، هانیه ملوک زاده (1400) طراحی شبکه خطوط همگانی از طریق انتخاب حریصانه گره ها در شبکه های شهری شطرنجی اولین کنفرانس ملی «مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستمهای پایدار، ایران¡ گرگان
6
امیر علی زرین مهر، مهدی زرین مهر (1400) کمینه سازی متوسط زمان سیر بار از طریق یک الگوریتم یابنده در شبکه ریلی ایران اولین کنفرانس ملی «مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستمهای پایدار، ایران¡ گرگان
7
Amirali Zarrinmehr, Hanie Moloukzede (2021) A heuristic algorithm to find public transportation routes configuration with maximum coverage in grid networks 53rd Annual Universities Transport Studies Group Conference, United Kingdom, Loughborough
8
Amirali Zarrinmehr, Hashem Kalantari (2020) A heuristic algorithm for railways network expansion: A case study of Iranian railways 67th North American Meetings of the Regional Science Association International, United States of America, Virtual Conference
9
Amirali Zarrinmehr (2020) A hill climbing approach to find optimal public transit routes configuration 67th North American Meetings of the Regional Science Association International, United States of America, Virtual Conference
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!