1403/01/25
امیر علی زرین مهر

امیر علی زرین مهر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 011-35302903

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ّبرنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1390 - 1395)
    عنوان رساله: طراحی شبکه خطوط همگانی با درنظرگیری تقاضای کشسان
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1388 - 1390)
    عنوان رساله: کاربرد الگوریتم های شاخه و کرانه موازی در حل مساله طراحی شبکه گسسته
  • کارشناسی مهندسی عمران ، دانشگاه تهران ، ایران (1383 - 1388)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Complementarity formulation and solution algorithm for auto-transit assignment problem Amirali Zarrinmehr, Hedayat Z. Aashtiani, Yu Marco Nie, Hossein Azizian (2019)
A local search algorithm for finding optimal transit routes configuration with elastic demand Amirali Zarrinmehr, Mahmoud Saffarzadeh, Seyedehsan Seyedabrishami (2018)
ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه حمل و نقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر سیداحسان سیدابریشمی، ایران خانزاد، امیر علی زرین مهر، امیررضا ممدوحی (1396)
A route expansion algorithm for transit routes design: An application to a grid network Iran Khanzad, Amirali Zarrinmehr, Seyedehsan Seyedabrishami, Mahmoud Saffarzadeh (2017)
Refueling station location problem with traffic deviation considering route choice and demand uncertainty Mohammad Miralinaghi, Yingyan Lou, Burcu B. Keskin, Amirali Zarrinmehr, Ramin Shabanpour (2017)
A Path-based Greedy Algorithm for Multi-objective Transit Routes Design with Elastic Demand Amirali Zarrinmehr, Mahmoud Saffarzadeh, Seyedehsan Seyedabrishami, Yu Marco Nie (2016)
موازی سازی الگوریتم کلونی مورچگان در طراحی شبکه گسسته حمل و نقل امیر علی زرین مهر، مرتضی پرویزی عمران، یوسف شفاهی، سیداحسان سیدابریشمی (1394)
مقاله ارائه شده
Redesigning the Transit Routes of Yazd City aiming at Sustainable Transportation Amirali Zarrinmehr, Maryam Alizadeh, Ali Sirati Sabet, Seyedehsan Seyedabrishami (2023)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سند راهبردی و عملیاتی مدیریت و مهندسی پسماند جامد عادی استان مازندران عباس رشیدی، سمیه بلبلی قادیکلایی، فاطمه کاردل، میثم شیرخدایی، رضا اسماعیلی، امیر علی زرین مهر، مرتضی قربان زاده آهنگری (1401)
کتاب
Transit network design problem: An expansion of the route generation algorithm Iran Khanzad, Seyedehsan Seyedabrishami, Mohsen Nazemi, Amirali Zarrinmehr (2017)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
آشنایی با سامانه ژیرو امیر علی زرین مهر (1402)
کسب عنوان برتر پژوهشی
فرصت مطالعاتی