06 فروردین 1402
سيد رضا نبوي

سید رضا نبوی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر-پردیس دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی کاربردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی کاربردی
تلفن: 01135302397
دانشکده: دانشکده شیمی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شیمی کاربردی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1383 - 1388)
  • فوق لیسانس شیمی کاربردی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1379 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مدلسازی و بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی
  • کاتالیست و مهندسی واکنشهای شیمیایی
  • نانوتکنولوژی پلیمرها
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Fatemeh Ebrahimi Sarvineh Baghi, Seyed Reza Nabavi, Abdollah Omrani (2023) Fabrication of PAN/PA6//rGO-TiO2 electrospun nanofibers membrane with self-cleaning performance under visible-light JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE: 140; e53523:1-13
2
Hamed Salimi-Kenari, Mehdi Barari, Seyed Reza Nabavi, Atefeh Mousavi Anejeh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2023) Step by Step Modification of Electrospinning Process to Fabricate Ultra-Fine Dextran Nanofibers Polymer-Plastics Technology and Materials: 3; 294-305
3
Atefeh Mousavi Anejeh, Seyed Reza Nabavi (2022) Preparation, Characterization and Properties of a Novel Electrospun Polyamide‑6/ Chitosan/Graphene Oxide Composite Nanofber JOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT: 30; 3934–3948
4
Mahsa Shamsi khakriz, Seyed Reza Nabavi, Mohamadreza Shakiba (2022) Fabrication and characterization of polyamide 6@polyaniline core shell nanofibrous composite reinforced via reduced graphene oxide POLYMER BULLETIN: 79; 5515-5532
5
Fatemeh Ebrahimi Sarvineh Baghi, Seyed Reza Nabavi, Abdollah Omrani (2022) Fabrication of hydrophilic special sandwich structure of PAN/GO/SiO2 electrospun membrane decorated with SiO2 nanoparticles for oil/water separation Journal of Water Process Engineering: 48; 102926-102940
6
Ali Sayyah, Elham Mahmoudi, Samira Farhoudi, Gamze Behmenyar, Abdullah Zahid Turan, Seyed Reza Nabavi, Aligholi Niaei (2022) Environmental assessment of carbon dioxide methanation process using mixed metal oxide and zeolite-supported catalysts by life cycle JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION: 362; 132529-132540
7
Maryam Fahadi, Seyed Reza Nabavi, Mohammad Javad Chaeichi (2022) Mesoporous Fe3O4/graphene oxide nanohybrid for catalytic Ozonation:Preparation, characterization and process modeling by neural network Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 134; 104278-104292
8
Fatemeh Ebrahimi Sarvineh Baghi, Seyed Reza Nabavi, Abdollah Omrani (2022) Fabrication of hydrophilic hierarchical PAN/SiO2 nanofibers by electrospray assisted electrospinning for efficient removal of cationic dyes Environmental Technology & Innovation: 25; 102258-102274
9
Mohamadreza Shakiba, Seyed Reza Nabavi, Hamid Emadi, Mahdi Faraji (2021) Development of a superhydrophilic nanofiber membrane for oil/water emulsion separation via modification of polyacrylonitrile/polyaniline composite POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES: 32; 1301-1316
10
11
Mahdi Faraji, Seyed Reza Nabavi, Hamed Salimi-Kenari (2020) Fabrication of a PAN–PA6/PANI membrane using dual spinneret electrospinning followed by in situ polymerization for separation of oil-in-water emulsions NEW JOURNAL OF CHEMISTRY: 44; 13488-13500
12
13
Nima Gholizadel, علی عموئی, Seyed Reza Nabavi (2020) SIMULATION OF MULTICOMPONENT DIFFUSION IN POROUS MEDIA USING PORE-NETWORK MODEL JOURNAL OF POROUS MEDIA: 23(8); 741-750
14
nazanin bagheri, Moslem Mansour Lakouraj, Seyed Reza Nabavi, Hamed Tashakkorian, Mojtaba Mohseni (2020) Synthesis of bioactive polyaniline-b-polyacrylic acid copolymer nanofibrils as an effective antibacterial and anticancer agent in cancer therapy, especially for HT29 treatment RSC Advances: 10; 25290-25304
15
فاطمه بشیری کیوی، سید رضا نبوی، سید رضا حسینی زوارمحله (1399) بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرآیند ازن زنی کاتالیز شده با نانوذرات منیزیم اکسید شیمی کاربردی (اندیشه علوم): 1; 10-19
16
Bahman Abbastabar, Mohammad Hossein Azizi, Seyed Reza Nabavi (2020) Curcumin Microparticles Produced by Electrospraying Technique with Whey Protein Isolate and β-Cyclodextrin Complex journal of agricultural science and technology: 22; 709-722
17
Elmira Ghadamnan, Seyed Reza Nabavi, mahmoud abbasi (2019) Nano LTA Zeolite in Water Softening Process: Synthesis, Characterization, Kinetic studies and process optimization by Response Surface Methodology (RSM) journal of water and environmental nanotechnology: 4; 119-138
18
Seyed Reza Nabavi, mahmoud abbasi (2019) Black box modeling and multiobjective optimization of electrochemical ozone production process NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: 31; 957-968
19
سید رضا نبوی، مریم فهادی (1397) مروری بر حذف آلاینده های دارویی از پساب توسط فرآیندهای ازن زنی و اکسایش پیشرفته علوم و مهندسی آب و فاضلاب: 4; 5-17
20
Parvaneh Mirabi, Mohammad Javad Chaeichi, Sedighe Esmaeilzadeh, Seyed Reza Nabavi, Seyed Gholam Ali Jorsarayi, mahjoobeh ehsani (2017) Prediction of the Presence of Lipid Derivatives in Follicular Fluid and Reproductive Outcome among Infertile Women by MALDI Mass Spectrometry Method ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY: 4; 285-293
21
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta, Seyed Reza Nabavi (2017) Preparation of NiO nanofibers by electrospinning and their application for electro-catalytic oxidation of ethylene glycol INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 42; 906-913
22
Seyed Reza Nabavi, Amir Taghipour, Abolghasem Mohamadpour gorji (2016) Optimization of Facility Layout of Tank farms using Genetic Algorithm and Fireball Scenario Chemical Product and Process Modeling: 11; 149-157
23
24
Naser Hadi, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi, Reza Alizadeh, Masoud Navaei Shirazi, Behrang Izadkhah (2016) An intelligent approach to design and optimization of M-Mn/H-ZSM-5 (M: Ce, Cr, Fe, Ni) catalysts in conversion of methanol to propylene Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: 59; 173-185
25
Naser Hadi, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi, Masoud Navaei Shirazi, Reza Alizadeh (2015) Effect of second metal on the selectivity of Mn/H-ZSM-5 catalyst in methanol to propylene process JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: 29; 52-62
26
27
Naser Hadi, Aligholi Niaei, Seyed Reza Nabavi, Ali Farzi, Masoud Navaei Shirazi (2014) Development of a New Kinetic Model for Methanol to Propylene Process on Mn/H-ZSM-5 Catalyst CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY: 28; 53-63
مقاله ارائه‌شده
1
سحر عباسی، سلمان احمدی اسب چین، سید رضا نبوی (1400) جداسازی و مطالعه سویه باکتریایی بومی تجزیه کننده نفت با بیشترین عملکرد از خاک پالایشگاه نفت دوازدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران-31 تا 2 شهریور 1400، ایران¡ تهران
2
بردیا رضوانی، سید رضا نبوی، میلاد غنی (1400) بررسی عملکرد ازن زنی کاتالیستی چارچوب فلز-آلی MIL-53(Fe) در تخریب آنتی بیوتیک سفکسیم از محیط آبی پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ اذربایجان
3
عاطفه جهانی درزی، سید رضا نبوی، حمید عمادی (1400) جداسازی امولسیون روغن در آب با استفاده از غشای نانوالیاف الکتروریسی شده PVDF/GO پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ اذربایجان
4
فاطمه نادری، سید رضا نبوی، سید رضا حسینی زوارمحله (1400) تهیه بایوچار از ضایعات کاه برنج و استفاده از آن در حذف آلاینده دارویی سفالکسین از محیط آبی پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ اذربایجان
5
پردیس السادات شهدائی، سلمان احمدی اسب چین، سید رضا نبوی (1400) بررسی تجزیه زیستی آلاینده های نفتی بوسیله باکتری های جداشده از آب آلوده پالایشگاه نفت تهران و مطالعه بهینه سازی فرایند تجزیه زیستی آن هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
6
حسین هدایتی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سید رضا نبوی، مائده قاسمی مطلق (1400) اندازه گیری غلظت گونه های فعال شیمیایی OH,H2O2, O3, NO2,NO3 در آب فعال شده با پلاسما هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ بابلسر
7
Mohamadreza Shakiba, Seyed Reza Nabavi, Erfan Rezvani Ghomi (2020) The effect of change in the electrospinning temperature on porosity and morphology of polyacrylonitrile membrane as a key parameter for oil/water separation 14th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST2020), Iran, Tehran
8
فاطمه ابراهیمی سروینه باغی، عبد اله عمرانی، سید رضا نبوی (1398) اصلاح غشا الکتروریسی شده بر پایه پلی آکریلونیتریل با نانوذرات SiO2 و کاربرد آن ها در حذف رنگ پنجمین همایش ملی پلیمر ایران، ایران¡ اصفهان
9
سید رضا نبوی، فاطمه بشیری کیوی، سید رضا حسینی زوارمحله (1398) بررسی تخریب رنگ اسید رد 8 از آب توسط فرایند ازن زنی کاتالیز شده با با نانو ذرات منیزیم اکسید چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران، ایران¡ ارومیه
10
Seyed Reza Nabavi, AmirHossein Shoupai Juybari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2018) Visible-light-active Photocatalytic Microreactor with Fe-doped TiO2 Electrospun Nanofibers Bed for Degradation of Dyes in Water 1st Iranian Catalyst Conference, (ICC), Iran, Zanjan
11
Seyed Reza Nabavi, AmirHossein Shoupai Juybari, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh (2018) Fe-doped TiO2 Electrospun Nanofibers as an Effective Visible-light-active Photocatalyst 1st Iranian Catalyst Conference, (ICC), Iran, Zanjan
12
سید رضا نبوی، سید سعید ابراهیم رادیان، امین قادی (1397) بررسی عملکرد راکتور فیبر نوری پوشیده شده با تیتانیوم دیاکسید و متصل شده به LED عنوان منبع نور در تخریب نوری برخی آلایندههای رنگی از آب اولین کنفرانس کاتالیست انجمن شیمی ایران، ایران¡ زنجان
13
سید رضا نبوی، محمد جواد جعفری (1397) توسعه مدل شبکه عصبی راکتور شکست حرارتی LPG و بهینه سازی چندهدفه آن با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ همدان
14
سید رضا نبوی، سعید ابوزاده جویباری (1397) بهینه سازی چند هدفه راکتور غشایی هیدروژن-زدایی اکسایشی اتان به اتیلن با استفاده از الگوریتم ژنتیک سومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ همدان
15
Seyed Reza Nabavi, Mahdi Faraji, Hamed Salimi-Kenari (2018) Fabrication of polyamide-6 Electrospun nanofiber mat coated polyaniline as a membrane for separation of oil in water emolsion The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS2018), Tehran, Tehran
16
Seyed Reza Nabavi, Maryam Fahadi (2018) Degradation of acid red 88 (azo dye) in wastewater using catalytic ozonation by Fe3O4 nanoparticles The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS2018), Tehran, Tehran
17
Seyed Reza Nabavi, Maryam Fahadi (2018) Synthesis of Fe3O4@graphen oxide (GO) nanocomposite and its application to degradation of acid fuchsin from wastewater by catalytic ozonation process The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS2018), Tehran, Tehran
18
Seyed Reza Nabavi, Nasim Jalalian (2017) Preparation of a Nanocomposite Mat by Combining Electrospinning of Polymaide6 and Electrospraying of Chitosan International Conference on Nanofibers, IRAN, Tehran
19
فاطمه رحیمی، علی اکبر عموئی، سید رضا نبوی (1396) بررسی شبیه­ سازی بیوراکتورهای غشایی برای تصفیه­ پساب چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
20
سید رضا نبوی، مهسا شمسی خاکریز (1396) تهیه و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن اکسید و بررسی کارایی آن در حذف کروم (VI) از محیط های آبی دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ زنجان
21
Atefeh Mousavi Anejeh, Seyed Reza Nabavi (2016) Preparation of chitosan microparticles by electrospray method 3rd International Conference on New Research Achievements in Chemistry & Chemical Engineering, Iran, Tehran
22
Shiva Poursadegh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyed Reza Nabavi (2016) SYNTHESIS OF NiO, Co2O3 AND NiCo2O4 NANOFIBERS BY ELECTROSPINNING 19th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Rasht-Zibakenar
23
Shiva Poursadegh, Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Seyed Reza Nabavi (2016) Synthesis of NiO, Co2O3 and Co2O3 nanofibers by electrospinning 19th Iranian Physical Chemistry Conference, Iran, Rasht-Zibakenar
24
سید رضا نبوی (1395) اعمال شاخص های همگرایی در بهینه سازی چند هدفه راکتور شکست حرارتی نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ تبریز
25
سید رضا نبوی، محمود عباسی، سید امین حسینی (1395) شبیه سازی راکتور ریفرمینگ متان با بخار آب حاوی کاتالیست کروی شکل نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ تبریز
26
محمود عباسی، سید رضا نبوی، مریم روحی لیچاهی (1395) سنتز نانوذرات TiO2/Ce و بررسی حذف فتوکاتالیسی رنگ DB71 نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ تبریز
27
محمود عباسی، سید رضا نبوی، المیرا قدمنان (1395) سنتز نانوزئولیت LTA و بررسی پارامترهای دما و زمان بر مورفولوژی نانوذرات نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ تبریز
28
سید رضا نبوی، محمود عباسی، سیده مریم سید نژاد، سید رضا حسینی زوارمحله (1395) بهینه سازی فرآیند الکتروریسی پلی آمید 6 جهت تولید نانو الیاف توسط طراحی آزمایش به روش تاگوچی نخستین سمینار شیمی کاربردی ایران، ایران¡ تبریز
29
مهدی براری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی، حامد سلیمی کناری (1395) بررسی برخی از عوامل موثر در تهیه نانوالیاف پلیمری زیست تخریب پذیر دکستران به روش الکتروریسی دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
30
علی اکبر عموئی، نیما قلی زاده بی بالان، سید رضا نبوی (1395) مروری بر مدلسازی شبکه - حفره برای حذف مرکاپتان از خوراک های مایع و گازی دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
31
Sayed Reza Hosseini-zavvarmahalleh, Shahram Ghasemi, Mina Kamali-Rousta, Seyed Reza Nabavi (2015) Preparation of poly (vinyl alcohol)/cupric acetate nanofibers by electrospinning method: Applications for hydrazine hydrate electrooxidation 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran, Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
عباس اسلامی، سید رضا نبوی (1393) کسب دانش فنی تولید کلسیم فسفات مونوبازی و کلسیم فسفات تری بازی در مقیاس آزمایشگاهی و بنچ سازمان صنایع دفاع-صنایع شهید زین الدین
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
سیده مریم سید نژاد، سید رضا نبوی، محمود عباسی، سید رضا حسینی زوارمحله (1396) ساخت غشای نانوچند سازه پلی آمید6 الکتروریسی شده/پلی آنیلین و کاربرد آن برای حذف Cr(VI) از محیط آبی
6
7
فاطمه رحیمی، علی اکبر عموئی، سید رضا نبوی (1396) شبیه سازی CFD یک بیوراکتور غشایی برای تصفیه ی پساب
8
المیرا قدمنان، سید رضا نبوی، محمود عباسی، یعقوب صرافی (1395) تهیه نانوچندسازه زئولیت A/سدیم آلژینات و کاربرد آن برای نرم سازی آب
9
10
11
مهدی براری، حامد سلیمی کناری، سید رضا حسینی زوارمحله، سید رضا نبوی (1395) تهیه و مشخصه یابی نانو الیاف مبتنی بر دکستران/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی با نگرشی بر کارکردهای بالینی
12
نیما قلی زاده بی بالان، علی اکبر عموئی، سید رضا نبوی (1395) مدل سازی جذب ترکیبات گوگردار با استفاده مدل شبکه حفره
13
کتاب
1
عبدالحسین ناصری، سید رضا نبوی، مهتاب پیروزمند، ساحله شیخی زاده میزان (1395) کاربرد کامپیوتر در شیمی شابک:978-600-7204-67-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!