06 فروردین 1402
مختار صالحي

مختار صالحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / روابط بین الملل
تلفن: 011355302113
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

علایق پژوهشی

  • تجزیه و تحلیل سیاست خارجی
  • سیاست خارجی ایران
  • اقتصاد سیاسی بین الملل
  • اتحادیه اروپا
  • دیپلماسی اقتصادی
  • سیاست های قدرتهای بزرگ
  • روش تحقیق در روابط بین الملل
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مختار صالحی (1400) بازاندیشی سیاست خارجی ترامپ در پرتو ملی گرایی اقتصادی فصلنامه سیاست: 51; 737-762
2
رضا اختیاری امیری، مختار صالحی، عصمت عارفی (1399) راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه ( مطالعه موردی انگلستان و فرانسه2011 - 2018) سیاست و روابط بین الملل: 3; 307-336
3
رضا اختیاری امیری، مختار صالحی، عصمت عارفی (1399) راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه مطالعه موردی انگلستان و فرانسه سیاست و روابط بین الملل: 5; 307-335
4
مختار صالحی، آرش قدرتی فر (1398) آینده روابط اروپای پسابرگزیت با ایران پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل: 8; 121-140
5
مختار صالحی (1398) ابتکار راه ابریشم جدید چین و راهبرد اتحادیه اروپا پژوهش های راهبردی سیاست: 8; 195-225
6
مختار صالحی، رحمان زارع (1396) ﺧﻸ قدرت و ﺗﺄثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه مطالعات روابط بین الملل: سال دهم، شماره 40; 93-114
7
مختار صالحی (1396) دیپلماسی ایران در خاورمیانه شکننده و چالش گذار از توریسم به تروریسم سیاست و روابط بین الملل: 1; 119-136
8
مختار صالحی، فرامرز حسن زاده (1395) بررسی تطبیقی اجماع پکن و اجماع واشنگتن روابط خارجی: سال 8 شماره 4; 73-96
مقاله ارائه‌شده
1
مختار صالحی (1396) دیپلماسی مجازی و سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی همایش بین المللی گفتگوی فرهنگی در آسیای مرکزی و قفقاز، ایران¡ بابلسر
2
مختار صالحی (1396) استراتژی راه ابریشم جدید، رویکرد اقتصادی اتحادیه اروپا و امنیت منطقه غرب آسیا دومین کنفرانس امنیتی تهران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مختار صالحی (1395) مناسبات چین و آمریکا تهران