09 فروردین 1402
شيرين آبادي خواه

شیرین آبادی خواه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی- گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / آموزش زبان انگلیسی
تلفن: 01135302673
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبانشناسی کاربردی ، دانشگاه ادینبورگ ، انگلستان (1383 - 1387)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Motahareh Taghizadeh Ghassab, Hossein Bozorgian, Shirin Abadikhah (2022) Introvert EFL learners’ listening comprehension and metacognitive awareness: A mixed-method study Language Teaching Research: 1; 1-19
2
3
Fatemeh Pirzad, Shirin Abadikhah, Fatemeh Khonamri (2021) Textbook Evaluation and Teachers’ Perceptions of Task-Based Language Teaching: A Case of Iranian Bilingual Schools research in english language pedagogy: Volume 9, Issue 1; - Pages 113-134
4
Effat Sadat Moafi, Shirin Abadikhah, Fatemeh Khonamri (2021) Exploring Metadiscourse Markers in Master Thesis Abstracts of TEFL Students: A Case of the University of Mazandaran iranian journal of applied language studies: Volume 13, Issue 2; Pages 69-86
5
Marjan Abtahi, Shirin Abadikhah, Mahmood Dehqan (2020) The Influence of Computer-based and Collaborative Handwritten Peer Feedback on the Writing Performance of EFL Learners journal of modern research in english language studies: http://jmrels.journals.ikiu.ac.ir/; 95-113
6
7
Azadeh Alizadeh Tabaghi, Bagher Yaqubi, Shirin Abadikhah (2019) The Effect of Collaborative Dialogue on EFL Learners’ Noticing of Pragmatic Forms journal of english language teaching and learning: 11; 1-28
8
Maryam Kazemi, Shirin Abadikhah, Mahmood Dehqan (2018) EFL Students’ Perceptions of Teacher Feedback and Intra-Feedback in Writing Essays Khazar Journal of Humanities and Social Sciences: 21; 26-49
9
Shirin Abadikhah, Masoome Valipour (2018) The Effect of Self-Transcription and Expert Scaffolding on the Accuracy of Oral Production of EFL Learners pertanika journal of social sciences and humanities: 26(1); 146-166
10
Maryam Kazemi, Shirin Abadikhah, Mahmood Dehqan (2018) A Comparison of Teacher Feedback Versus Students' Joint Feedback on EFL Students' Composition IUP Journal of English Studies: 13; 91-102
11
Shirin Abadikhah, Zahra Aliyan, Seyed Hassan Talebi (2018) EFL students’ attitudes towards self-regulated learning strategies in academic writing Issues in Educational Research: 28; 1-17
12
Shirin Abadikhah, Sanaz Rastegar (2016) Learning English Phrasal Verbs Through Interactive Text-Messaging Malaysian Journal of Education: 41; 79-86
مقاله ارائه‌شده
1
Effat Sadat Moafi, Shirin Abadikhah, Fatemeh Khonamri (2017) The Use of Metadiscourse Markers: A Study of TEFL Master’s Students The first international conference on language focus, IRAN, URMIA
2
Shirin Abadikhah, Masoome Valipour (2017) Assessing perceived language needs of university students: A case study Khazar National ELT Conference (Language education studies), iran, Mahmoudabad
3
Effat Sadat Moafi, Shirin Abadikhah, Fatemeh Khonamri (2017) An Investigation of Metadiscourse Markers in Master’s Theses Abstracts Written by TEFL Students at the University of Mazandaran Khazar National ELT Conference (Language education studies), iran, Mahmoudabad
4
سید حسن طالبی، شیرین آبادی خواه (1395) بررسی رابطه بین نگرش نسبت به انگلیسی زبانان و استفاده از راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت در میان دانشجویان همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
Shirin Abadikhah, Masoome Valipour (2017) Assessing the perceived language needs of Iranian university students: A case study دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه زبان وادبیات انگلیسی (1393 - 1395)
بیشتر