1403/03/25
شیرین آبادی خواه

شیرین آبادی خواه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302673

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نیازها و کاربردهای زبان انگلیسی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
نیازهای زبان انگلیسی، مقاطع تحصیلی
سال 1396
پژوهشگران شیرین آبادی خواه

چکیده

امروزه زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی در فعالیت های سیاسی، تجاری، آموزشی و پژوهشی کلیه کشور ها نقش بسزایی دارد.تحقیقات زیادی در مورد موقعیت هایی که یادگیرندگان به کاربرد زبان نیاز دارند انجام گرفته است )تارون و یول، 1989 ص 37).نتایج حاصل از این تحقیقات ساختار برنامه های درسی و آزمون های جامع زبان را تحت تاثیر قرار داده است. هنگام طراحی دوره ها و یا آزمون های اختصاصی زبان برای دانشجویان رشته ی غیر زبان انگلیسی، گروه ها و برنامه ریزان درسی می بایست اطلاعات موثقی در خصوص کاربرد زبانی این دانشجویان در طول دوران تحصیل و پس از تحصیلاتشان بدست آورد، به طوری که آموزش با نیازها و کاربردهای آنان مطابقت داشته باشد. هدف از این تحقیق شناسایی نیازمندی های زبان انگلیسی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و اولویت بندی کاربردهای زبان است. به منظور عملکرد موثر در محیط علمی، می بایست دیدگاه موثقی نسبت به نیازهای زبانی دانشجویان داشته باشیم. هدف نهایی و کاربردی این پژوهش برنامه ریزی و سیاستگزاری جهت توانمند سازی دانشجویان در زمینه کاربرد زبان انگلیسی است. جامعه اماری این تحقیق متشکل از 108 نفر مرد و 196 نفر زن مجموعا 304 نفر از دانشجویان کارشناسی و ارشد و دکتری بودند. پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه ، نمرات دانشجویان محاسبه شد و در جداول مجزا به تفکیک مقطع تحصیلی وارد شد تا تجزیه و تحلیل های آماری بر آنها انجام پذیرد. نتایج کلی دلالت بر ان داشت که با افزایش مقطع تحصیلی، دانشجویان احساس نیاز بیشتری به یادگیری مهارتهای زبانی می کنند. همچنین با افزایش مقطع تحصیلی، کاربرد های دانشگاهی و آکادمیک زبان در بین دانشجویان افزایش پیدا می کند. تفاوت قابل ملاحظه ای در خواسته های زبانی مقاطع مختلف تحصیلی مشاهده می شود. درمقاطع تحصیلات تکمیلی نیاز به خواندن متون بیشتر احساس می شود این در حالی است که روش های تدریس زبان تخصصی تاکید بر ترجمه متون رشته های مختلف دارد.