1403/03/25
شیرین آبادی خواه

شیرین آبادی خواه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302673

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مقایسه‌ایی ویژگی‌های ساختاری و محتوایی چکیده مقالات انگلیسی رشته های علوم انسانی در دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
انگلیسی برای اهداف خاص ، چکیده، حرکت،علوم انسانی، مدل هایلند (2000)
سال 1399
پژوهشگران شیرین آبادی خواه ، فاطمه خونمری

چکیده

با توجه به اهمیت چکیده‌ی مقالات در جلب توجه خوانندگان و داوران، بررسی ساختارچکیده مقالات محققان ایرانی ضروری به نظر می رسد. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی ساختار و الگوی حرکتی درچکیده مقالات انگلیسی چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی توسط محققان رشته های علوم انسانی در دانشگاه مازندران پرداخت. جهت انجام این تحقیق، تعداد 40 چکیده مقاله چاپ شده بین سالهای2015 تا 2019 انتخاب شد و حرکت های سازماندهی متن بر اساس مدل پنج-حرکتی هایلند (2000) کد گذاری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج کلی دلالت بر آن داشت که تقریبا 40 درصد کل چکیده ها فاقد حرکت "مقدمه" و 63 درصد فاقد حرکت "بحث و نتیجه گیری" بودند. با استناد به این یافته‌ ها می توان نتیجه گرفت که نویسندگان مقالات فوق از الگوی حرکتی هایلند در تمامی حرکت ها پیروی نکرده اند. یافته های این تحقیق در بردارنده پیشنهادات و راه کارهایی برای دانشجویان، محققان رشته های علوم انسانی و مدرسان انگلیسی برای اهداف خاص می باشد.