1403/03/25
شیرین آبادی خواه

شیرین آبادی خواه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302673

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه بین نگرش نسبت به انگلیسی زبانان و استفاده از راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت در میان دانشجویان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نگرش ، راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی، جنسیت دانشجویان
سال 1395
پژوهشگران سید حسن طالبی ، شیرین آبادی خواه

چکیده

با توجه به برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگی در کشور و با توجه به اهمیت ویزه رشته جهانگردی در این راستا و نقش آن در ارتقاء تفاهم بین کشور ها و نیز ارائه شناختی دقیق از جمهوری اسلامی ایران و مبانی فکری و سابقه فرهنگی آن به جهانیان یادگیری زبان انگلیسی در میان دانشجویان رشته جهانگردی در نیل به این اهداف امروزه از اهمیت خاصی برخوردار است. از سویی نگرش نسبت به سخنگویان زبان بومی و جنسیت فراگیران در یادگیری این زبان نیز قابل تحقیق است. در این تحقیق ارتباط جنسیت با میزان استفاده از راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی و نگرش نسبت به انلگیسی زبانان بومی مورد مطالعه قرار گرفته است. افراد مورد مطالعه 58 نفر از دانشجویان سالهای سوم و چهارم رشته جهانگردی در دانشگاه مازندران بودند. به آنها پرسشنامه های نگرش نسبت به انگلیسی زبانان بومی و راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی توزیع شد با تجزیه و تحلیل داده ها ارتباط معنی داری بین این عوامل گزارش مشاهده نشد. پیشنهاد می شود محققان دیگر با انجام تحقیق کیفی ابعاد دیگر ارتباط بین متغیر ها را بیابند