سید رسول موسوی حاجی

صفحه نخست /سید رسول موسوی حاجی
سید رسول موسوی حاجی
نام و نام خانوادگی سید رسول موسوی حاجی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران
تحصیلات دکترای تخصصی / باستان شناسی دوران اسلامی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشی بر کوشک جال‌محل در نارنائول و کاخ بایرات/ ویراتنگر در راجستان، دو نمونه از الگوی معماری کوشک‌های واقع در آب/ جال‌محل/ چشمه‌عمارت؛ گونه‌ای متفاوت از معماری منظر در شبه‌قاره مطالعات شبه قاره
2 The investigation, analysis, and prediction of the consequences of coastal erosion on archaeological sites; case study: the historical site of the old city of Kish, Persian Gulf Journal of Coastal Conservation
3 تأملی بر ساختار معماری و هویت تاریخی بنای آرامگاهی جوخواه مطالعات لاستان شناسی پارسه
4 واکاوی یک اسطوره در شواهد میدانی؛ باستان‌شناسی اساطیر و اُلُغ‌تپه خراسان بزرگ
5 کوشک واقع در آبِ شیطان‌کوه لاهیجان، نمونه‌ای از معماری منظرِ دودمان آل‌کیا در گیلان نشریه علمی پژوهشنامه تمدن ایرانی
6 Study of Rendeh Asbad Complex, Sistan (Architectural Remains of the Largest Flour-Production Facilities of the Eastern Iran in the Mid-Islamic Centuries) پژوهش های باستان شناسی ایران
7 Archaeological Survey of Kooh-e Khajeh in Sistan The International Journal of Humanities
8 How and Why Nader Shah Established the Navy inthe Caspian Sea The International Journal of Humanities
9 In Search of Ram Shahrestan The Capital of the Sistan Province in the Sassanid Era CENTRAL ASIATIC JOURNAL
10 حوزه گردی، کلکسیون باستان شناسی سیستان جستارهای باستانشناسی پیش از اسلام
11 A Study of the Ceramics of East Iran During the Later Parthian Era With Special Reference to Tapa Gowri Central Asiatic Journal
12 Deliberation on the Position of Vuzorg Farmzarَ and his Jurisdiction during Sassanid Era, Relying on Historical and Epigraphic Evidences The International Journal of Humanities
13 پژوهشی تطبیقی درساختار کالبدی- فضایی باغ ایرانی در دوران صفوی و گورکانیان هند نشریه مطالعات شبه قاره
14 شواهدی از وجود دژی مربوط به ایالت الیپی در لایه های زیرین قلعه فلک الافلاک خرم آباد، لرستان نشریه پژوهش های باستان شناسی ایران
15 گونه شناسی الگوی چهارصفه در معماری ایرانی و سیر تحول آن نشریه پژوهش های معماری اسلامی
16 نقش باستان شناسی اسلامی در بازشناسی فرهنگ و تمدن اسلامی ایران با تاکید بر سند تحول در علوم انسانی فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
17 سیستان در دوران اسلامی با اتکاء بر شواهد باستان شناسی مطالعات باستان شناسی
18 بازیابی هویت ایرانی در سده های نخستین اسلامی با تکیه بر عناصر فرهنگی و هنری پیش از اسلام پژوهشنامه خراسان بزرگ
19 گونه شناختی و معرفی سفالینه های دوران اسلامی بلوچستان (مکران جنوبی) پژوهش های باستان شناسی ایران
20 باغ های تاریخی بیرجند در دوران قاجار و پهلوی پژوهشنامه خراسان بزرگ
21 ساختارصوری نقوش طبیعی در سوزن دوزی زنان بلوچ (با تاکید برنمونه های شهرستان سراوان) نگره
22 نقش عوامل طبیغی در توزیع اکولوژیک زیستگاه های باستانی در بلوچستان ایران(مطالعه موردی: قبور سنگی دوره پارتیان در منطقه مکران جنوبی- بلوچستان) پژوهشنامه خراسان بزرگ
23 شهر قدیم جیرفت: توضیحی برای روند و چرایی متروک شدن آن با نگاهی به شهر جدید جیرفت پژوهشنامه خراسان بزرگ
24 برهم کنش های فرهنگی زرنکه با ساتراپی های شرقی امپراتوری هخامنشی با استناد به صنعت سفالگری مطالعات شبه قاره
25 رویکردی باستان شناسانه به بازشناسی مفاهیم کاربردی و معنوی عناصر معماری دوران اسلامی ایران بر پایه دیوان اشعار حافظ شیرازی پژوهش های باستان شناسی ایران
26 سبک مقبره سازی متصوفه در شرق خراسان: باخرز، تربت جام، تایباد و هرات پژوهشنامه خراسان بزرگ
27 پژوهشی در مناصب درباری عهد ساسانی با استناد به منابع تاریخی و شواهد کتیبه ای پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام
28 بررسی ویژگی های محیطی شهر تاریخی زاهدان کهنه مجله جغرافیا و توسعه
29 ژئوپلتیک تاریخی قهستان در دوران اسلامی پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام
30 پیروزی بهرام دوم بر شاه سکستان هند تا کرانه های دریا (با استناد به یک نقش برجسته ی ساسانی) نشریه مطالعات شبه قاره
31 عبور از گدروزیا فصلنامه پژوهش های تاریخی
32 بررسی تطبیقی نقوش قالی سیستان با نقوش سفال نخودی شهر سوخته گلجام
33 پژوهشی بر مناصب لشگری دوره ساسانی با استناد به منابع تاریخی و شواهد باستان شناختی پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام
34 زیگورات؛ یک سازه ی تمثیلی پژوهش‌های تاریخی ایران و اسلام
35 The Lady Represented in Narseh’s Relief: Shapurdokhtak or Anahita? The International Journal of Humanities
36 تاملی دیگر در اثبات هویت واقعی و محتوای تاریخی نقش برجسته های تاق بزرگ بستان هنرهای زیبا
37 پژوهشی بر ساختار معماری و سبک شناسی بنای آرامگاهی دستگردان طبس اثر
38 تاملی در اثبات هویت واقعی و محتوای تاریخی نقش برجسته اردشیر بابکان در نقش رجب فارس پیام باستان شناس
39 پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دورۀ ساسانی با استناد به منابع تاریخی و پژوهش های باستان شناسی مطالعات باستان شناسی پارسه
40 بررسی معماری و تزئینات آرامگاه حسام الدوله بیرجند هنر خراسان
41 هنر عامیانه دوره قاجار در آیینه ظروف سفالین (مطالعه موردی سفال های دوره قاجار موزه بزرگ خراسان) نگارینه هنر اسلامی
42 در پی نقشی گم شده در بیستون؛ بررسی محوطه و صفحه ناتمام فرهادتراش بیستون از منظر باستان شناسی اساطیر و محتوای منابع مکتوب پژوهشنامه تمدن ايراني
43 کرزین، اکری یش، زرک/قولی یش، سورگینی یش، هاندکی یش، مونی و اومن-مند؛ چالش متون میان رودانی و ایرانی تباران در فلات ایران جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام
44 نقش کیاییان در بازسازی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق شرقی گیلان مطالعات ايران شناسي
45 شکل گیری و توسعه شهر بیرجند با استناد به قرائن تاریخی و شواهد باستان شناختی اثر
46 معرفی و تحلیل معماری آرامگاه سلطان ابراهیم رضا (ع) در میان و خوانش یادگار نوشته های تاریخی آن مطالعات باستان شناسي
47 حمام خانه و گرمابه در جهان ایرانی؛ از آغاز تا پایان کار ساسانیان تحقيقات تاريخ اجتماعي
48 بررسی وضعیت دشت فراهان در دورۀ ساسانی براساس مطالعات باستانشناسی پژوهش هاي باستان شناسي ايران
49 پژوهشی بر چگونگی شکل گرفتن شهرک های ساسانی با تکیه بر رهیافت باستان شناسی لندسکیپ (مطالعه موردی: کلار، قصر شیرین، گیلانغرب) جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام
50 پژوهشی در گاهنگاری و کارکرد قلعه گلی کاج قم مطالعات باستان شناسي
51 شواهد باستان شناختی نفت و مشتقات نفت آن در ایران باستان (ایلام تا ساسانی) مطالعات هنر اسلامي
52 مطالعه گچبری های مکشوفه از محوطه اسلامی شاه نشین فریم جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام
53 حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان مطالعات باستان شناسي
54 سفال منقوش گلابه ای (انواع، گستردگی، تاریخ گذاری) نگره
55 کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور ایزد بهرام در نقش برجستۀ تاق بزرگ بستان مطالعات باستان شناسي
56 . مطالعه و معرفی چند نمونه از کاشی های زرین فام موجود در مجموعه موزه ای موسسه ی فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مطالعات باستان شناسي دوران اسلامي
57 نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام
58 مطالعه تطبیقی گچبری های نویافته تپه قزل قلعه فراهان جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام
59 پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی جستارهاي باستان شناسي ايران پيش از اسلام
60 مطالعۀ نمونه های سفالین دوران اسلامی شهر تاریخی ناتل مطالعات باستان شناسي پارسه
61 نقش عوامل محیطی در مکان گزینی و تکوین محوطه های اشکانی شمال خراسان (بخش میانی کریدور کپه داغ-آلاداغ) مطالعات باستان شناسي
62 ساختار معنادار نگارگری و طبقه اجتماعی هنرمندان در شاهنامه بزرگ ایلخانی و سمک عیار با رویکرد ساخت گرایی تکوینی گُلدمن مطالعات تطبيقي هنر
63 بررسی و تحلیل الگوی استقراری دوره ی اشکانی حوضه ی آب ریز رودخانه ی لعل وار استان مرکزی پژوهش هاي باستان شناسي ايران
64 The Study of Life and Religious Durability during Islamic Period in Sistan from the 1st to 9th Century AH the international journal of humanities
65 پژوهشی در پیشینه تاریخی شهر قم با استناد بر مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران
66 An Overview of Goddess Anahita and her Iconography in Ancient Iran Central Asiatic Journal
67 بازشناسی اهمیت و جایگاه رستاق باخَرز در جغرافیای سیاسی-اداری خراسان در دوران اسلامی پژوهشنامه خراسان بزرگ
68 بررسی نمادهای زیارتگاه های سیستان مطالعات اجتماعي اقوام
69 Reflection and Analysis of the Tree of Life and its Transformation into the Flower of Life in the Near East the international journal of humanities
70 پژوهشی بر شاخص ترین نقوش نمادین گیاهی در گچبری های ساسانی جامعه شناسي تاريخي
71 تحلیل، گونه شناسی و تاریخ گذاری گچ بری های کاخ کوه خواجه مطالعات هنر اسلامي
72 سیری در تحولات اجتماعی آیین سماع و موسیقی عرفانی ایران با توجه به نگاره های اسلامی عرفان اسلامي
73 نقدی بر ساختار کلی «سبک رازی» بر اساس تحلیل دو گونه ی «مقبره» و «گنبدخانه» در معماری دوران سلجوقی پژوهش هاي معماري اسلامي
74 بررسی و اولویت سنجی مرکزیت (سیاسی) سکونتگاه های قلعه ای دوره ی قاجار منطقه سیستان ایران با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ANP پژوهش هاي زباني
75 کشف یک حقیقت مهم تاریخی: حضور «تنسر» در نقش برجسته های اردشیر بابکان مطالعات باستان شناسي پارسه
76 سیمای شهر بم در سده های نخستین دوران اسلامی پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران
77 Symbolic Figures in Sassanian Rock Reliefs and Stuccoes the international journal of humanities
78 پژوهشی در ساختار معماری کاخ مسعود سوم در غزنه مطالعات شبه قاره
79 نقش اسطوره های ایران و یونان در پیکرنگاری بخش قدامی ریتون های اشکانی نسا (سنتور، ورزا - مرد، گریفون شیرسان) پژوهش هاي باستان شناسي ايران
80 مطالعه پوشاک زنان ایران در سده ششم هجری و تأثیر آن بر جایگاه اجتماعی زنان بر اساس نگاره های سفال مینایی زن و فرهنگ
81 بررسی و مطالعه ی معنا و کارکرد واژگان «تچر» و «هدیش» در مجموعه های هخامنشی تخت جمشید و شوش مرمت و معماري ايران
82 - پژوهشی در «کاخ جنوبی» و «کاخ میانی» در مجموعه ی معماری تشریفاتی لشکری بازار؛ بر اساس قراین تاریخی، منابع ادبی و یافته های معماری- فصلنامه پژوهش هاي معماري اسلامي
83 Characterology of the Iranian Commander in front of the Emperor in the Rock Relief of Darabgerd International Journal of the Society of Iranian Archaeologists
84 تاملی بر ساختار فضایی و گونه شناسی خانه های سنتی بخش دستگردان طبس مطالعات شهر ايراني اسلامي
85 نقش قومس در دولت اسماعیلیه نزاری ایران پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران
86 A Research on Newly Discovered Architectural Remains of Fardaghan in Farahan (A Sassanian Fire Temple or an Islamic Castle) the international journal of humanities
87 پرسپکتیو در برخی نگارکندهای صخره ای ساسانی: ژرفانمایی یا بازتابی سیاسی؟ جامعه شناسي تاريخي
88 معرفی و مطالعه ی سفال «آبی و سفید» با نقش چهارباغ در مجموعه ی ارگ بم پژوهش هاي باستان شناسي ايران
89 Factors Affecting the Qajar-Era Fort Settlements in Iran's Sistan Region Due to Hydrographic Changes in the Hirmand River International Journal of the Humanities
90 مطالعه نقش مایه های هندسی در سفالینه های دوران میانی اسلام هنرهاي زيبا هنرهاي تجسمي
91 بررسی و مطالعه تحلیلی سفالینه های محوطه مالین؛ شهرستان باخَرز (خراسان رضوی) پژوهش هاي باستان شناسي ايران
92 بررسی و تحلیل تخت نشین شهر گور؛ بنایی نُه گنبد با کارکرد تشریفاتی پژوهش هاي زباني
93 تاملی در معنا و کارکرد واژه «آپادانا» در مجموعه های هخامنشی تخت جمشید و شوش صفه
94 بازشناسی و تحلیل الگوی نُه گنبد در معماری ایرانی از خلال متون ادبی پژوهش هاي ادبيات تطبيقي
95 مطالعۀ کوشک ها و آرامگاه های چند اشکوبه در شبه قارۀ هند، ایران و آسیای میانه مطالعات شبه قاره
96 آیین سوگواری در نقوش تاتارلی آناتولی و مقایسه آن با شاهنامه و مراسم کُتل در غرب ایران جستارهاي تاريخي
97 A Review on Chronology of Palace of Kuh-e Khajeh (Qaleh Kaferun) Relying on the Surface Potsherd the international journal of humanities
98 پژوهشی بر شهر باستانی فسا در دوران اولیه اسلامی بااستناد به مطالعات باستان شناسی و قرائن تاریخی پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران
99 Studies on the structural characteristics of Achaemenid pottery from Dahane-e Gholaman Ancient Near Eastern Studies
100 معرفی لیوان های بومی محوطه هخامنشی دهانه غلامان پيام باستان شناس
101 کاوش باستان شناسی در محوطه برزقاواله، حوضه سد سیمره اثر
102 A New Insight into Symbolic Figures and Special Badges in the Sassanian Rock Reliefs International Journal of Archaeology
103 A New Insight into Several Common Symbolic Figures and Badges in Sassanian Rock Reliefs and Stuccoes International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS)
104 A Review of Commercial Transition in the Persian Gulf during Safavid: Case Study of Bandar Abbas during the Reign of Shah Abbas I (996- 1038A.H./1587-1629A.D.) the international journal of humanities
105 پژوهشی در مکان یابی دروازۀ دوم یا ورودی حاکم نشین در مجموعۀ تاریخی ارگ بم صفه
106 بررسی نقوش تزیینی کاخ های لشکری بازار و مسعود سوم غزنوی در افغانستان مطالعات شبه قاره
107 پژوهشی در الگوی هشت بهشت در دو حوزه ی ادبیات و معماری كهن نامه ادب پارسي
108 بازشناسی فرم معماری کاخ هشت بهشت تبریز باغ نظر
109 بازشناسی فرم معماریِ :آرامگاه «غازان» در مجموعه ابواب البریِ غازانیه و نقش آن در روند تحولات شهرسازی ِ ایرانی باغ نظر
110 تپه های أنبَزَک: نویافته هایی از دوران هخامنشی و اشکانی در شرق خراسان (ایران)؛ تربت جام پژوهشنامه خراسان بزرگ
111 در جستجوی اورگت ها (نگرشی بر هویت واقعی استقرارهای هخامنشی کشف شده در سیستان) مطالعات باستانشناسي (ادبيات و علوم انساني سابق)
112 پژوهشی در نقوش و نشان های نمادین و اساطیری مشترک در ایران و هند (با تکیه بر مطالعات سنگ نگاره ها و گچ بری های دوره ی ساسانی) مطالعات شبه قاره
113 تحلیلی بر هویت پلاک های گچی شکار شاهی از چال ترخان– عشق آباد مطالعات باستانشناسي (ادبيات و علوم انساني سابق)
114 پژوهشی در سیمای شهر یزد در سده های نخستین دوره اسلامی پژوهش هاي تاريخي
115 مسجد شیخی ها بنایی ناشناخته در شارستان کهن یزد پژوهش هاي باستان شناسي ايران
116 بررسی محتوایی و شکلی کتیبه های منظوم فارسی در سفالینه های دوران تیموری و صفوی نگره
117 سقوط زرنگ؛ ظهور شهر سیستان پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران
118 بازشناسی شهر تاریخی عسکرمکرم براساس متون تاریخی و جغرافیایی جامعه شناسي تاريخي
119 نگرشی بر علل ضعف و سقوط ساسانیان از منظر مورخان سده های نخست هجری جامعه شناسي تاريخي
120 رُستَقُباد خوزستان و رُستَقُباد عراق بررسی جغرافیای تاریخی جای نام های مشابه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
121 پوشاک محلی بلوچ ها و پیوستگی آن با هویت ملّی مطالعات ملي
122 تأثیر نوارهای ساسانی بر هنر اسلامی از آغاز تا پایان دوره سلجوقی مطالعات تطبيقي هنر
123 تأثیر موج تجدد خواهی و جریان نوسازی بر تحول پوشاک ایرانیان (از ابتدای دوره قاجار تا پایان دوره پهلوی اول) جامعه شناسي تاريخي