گروه مهندسی برق

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی برق

ایمان  اسماعیلی پایین افراکتی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمد  رضانژاد
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
محمدجواد  عزیزی پور
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
محمد  غلامی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حجت  غنودی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
جمال  قاسمی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
خلیل  گرگانی فیروزجاه
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سمیرا  مودتی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
سید یوسف  موسی زاده موسوی
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
وحدت  ناظریان
گروه:  گروه مهندسی برق
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی