گروه مهندسی برق

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی برق

نام:  ايمان اسماعيلي پايين افراكتي
علایق‌پژوهشی:  هوش مصنوعي، كنترل و سيستم­هاي فازي و شبكه­هاي عصبي مصنوعي، طراحي سيستم­هاي ديجيتال ASIC & FPGA، پردازش تصاوير ديجيتال و بينايي ماشين، پردازش سيگنال ديجيتال، شناسايي الگو
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران-بابلسر-پرديس دانشگاه مازندران-دانشكده فني و مهندسي
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي برق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~iesmailip/
نام:  محمد رضانژاد
علایق‌پژوهشی:  الكترونيك قدرت، مبدلهاي توان پالسي ولتاژ بالا، اينورترهاي چندسطحي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي برق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mrezanejad/
نام:  محمدجواد عزيزي پور
علایق‌پژوهشی:  مخابرات بي سيم (5G, 6G)، پردازش سيگنال، پردازش تصوير و ويديو
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي برق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mjazizipour/
نام:  محمد غلامي
علایق‌پژوهشی:  طراحي مدارهاي مجتمع RF، طراحي مدارهاي VLSI، طراحي مدارهاي تركيبي، طراحي در نانوتكنولوژي سلولهاي اتوماتاي كوانتومي، طراحي مدارهاي فركانس بالا
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشكده فني و مهندسي
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي برق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mgholami/
نام:  حجت غنودي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي برق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hghonoodi/
نام:  جمال قاسمي
علایق‌پژوهشی:  نظريه فازي و نظريه شواهد، شناسايي الگوها و شبكه هاي عصبي، پردازش سيگنال- پردازش تصوير، كنترل و سيستم هاي هوشمند
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده فني و مهندسي- گروه مهندسي برق
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي برق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~jghasemi/
نام:  خليل گرگاني فيروزجاه
علایق‌پژوهشی:  حفاظت شبكه قدرت در برابر صاعقه، مديريت انرژي و منابع انرژي پراكنده، مونيتورينگ و تخمين حالت، كاربردهاي روش هاي بهينه سازي هوشمند، شبكه هاي هوشمند، محل يابي خطا
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  آدرس: بابلسر - پرديس دانشگاه مازندران - دانشكده فني و مهندسي، طبقه سوم
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي برق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~kgorgani/
نام:  سميرا مودتي
علایق‌پژوهشی:  پردازش سيگنال گفتار (بهسازي، بازشناسي)، شناسايي الگو و طبقه بندي سيگنال، پردازش تصوير، رايانش تكاملي و محاسبات نرم، تفكيك كور منابع، پردازش سيگنال پزشكي، شبكه عصبي مصنوعي، منطق فازي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  سيد يوسف موسي زاده موسوي
علایق‌پژوهشی:  ريزشبكه ها و شبكه هاي توزيع فعال، كيفيت توان، شبكه هاي هوشمند، انرژيهاي تجديدپذير، توليد پراكنده، الكترونيك قدرت در سيستم هاي قدرت
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران- پرديس دانشگاهي، دانشكده فني مهندسي
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي برق
نام:  وحدت ناظريان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده مهندسي و فناوري، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
دانشکده:  دانشكده مهندسي و فناوري
گروه:  گروه مهندسي برق
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~vnazerian/