29 اسفند 1401
محمد غلامي

محمد غلامی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده فنی و مهندسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / الکترونیک
تلفن: 01135302904
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی الکترونیک-طراحی مدار ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ، ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: تحلیل و طراحی ضرب کننده فرکانسی مبتنی بر حلقه قفل شده تاخیر با سرعت بالا
 • فوق لیسانس الکترونیک-طراحی مدارهای میکروالکترونیک ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: طراحی سنتزکننده فرکانسی براساس حلقه قفل شده تاخیر برای گیرنده های بی سیم
 • لیسانس مهندسی برق-الکترونیک ، دانشگاه مازندران ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: ارتباط با کامپیوتر از طریق پورت USB
بیشتر

علایق پژوهشی

 • طراحی مدارهای مجتمع RF
 • طراحی مدارهای VLSI
 • طراحی مدارهای ترکیبی
 • طراحی در نانوتکنولوژی سلولهای اتوماتای کوانتومی
 • طراحی مدارهای فرکانس بالا
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Milad Ebrahimy, Mohammad Gholami, Habib Adarang, Reza Yousefi (2022) Novel robust quantum-dot cellular automata (QCA) full adder in the one-dimensional clock international journal of nano dimension: 13; 353-361
2
Mohammad Gholami, Maryam Movahedi, Zaman Amirzadeh (2022) Latch and flip-flop design in QCA technology with minimum number of cells Computers and Electrical Engineering: 102; 108186
3
Mohammad Gholami, Sanaz Zarei (2022) Testable MUXED-D Scan Cell in Quantum-dot Cellular Technology International journal of Engineering: 35; 1728-1734
4
Zaman Amirzadeh, Mohammad Gholami (2022) Selective counter design in quantum-dot cellular automata nanotechnology CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE: 34; 1-12
5
Hani Alamdar, Gholamreza Ardeshir, Mohammad Gholami (2021) Using Universal Nand-nor-inverter Gate to Design D-latch and D Flip-flop in Quantum-dot Cellular Automata Nanotechnology International journal of Engineering: 34; 1710-1717
6
Shahram Modanlou, Gholamreza Ardeshir, Mohammad Gholami (2021) A low power and jitter delay cell with pulse width modulation for wide range delay lock loops MICROELECTRONICS JOURNAL: 112; 105054
7
Shahram Modanlou, Gholamreza Ardeshir, Mohammad Gholami (2021) Analysis and design of a low jitter delay-locked loop using lock state detector INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 49; 1410-1419
8
Zaman Amirzadeh, Mohammad Gholami (2021) Designing Bi-directional Counters using Quantum-dot Cellular Automata Nanotechnology International journal of Engineering: 34; 901-907
9
10
Hani Alamdar, Gholamreza Ardeshir, Mohammad Gholami (2021) Novel quantum‐dot cellular automata implementation of flip‐flop and phase‐frequency detector based on nand‐nor‐inverter gates INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 49; 196-212
11
Reza Binaei, Mohammad Gholami (2020) Using D flip-flop with reset terminal to design PFD in QCA nanotechnology INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS: 107; 1940-1962
12
Reza Binaei, Mohammad Gholami, Sanaz Mahdiyan Jouibari (2020) Low Power and Low Latency Phase-‎Frequency Detector in Quantum-Dot ‎Cellular Automata Nanotechnology international journal of nanoscience and nanotechnology: 16; 145-152
13
Hani Alamdar, Gholamreza Ardeshir, Mohammad Gholami (2020) Phase‑frequency detector in QCA nanotechnology using novel flip‑flop with reset terminal international nano letters: 10; 111-118
14
Adel Rezaeian, Gholamreza Ardeshir, Mohammad Gholami (2020) A Low-Power and High-Frequency Phase Frequency Detector for a 3.33-GHz Delay Locked Loop Circuits, Systems, and Signal Processing: 39; 1735–1750
15
Sobhan Sofimowloodi, Farhad Razaghian, Mohammad Gholami (2020) A low-jitter clock multiplier using a simple low-power ECDLL with extra settled delays in VCDL ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING: 102; 541-554
16
Mohammad Gholami, Reza Binaei, Mojtaba Gholamnia Roshan (2020) Novel Phase-frequency Detector based on Quantum-dot Cellular Automata Nanotechnology International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 33; 269-276
17
Mahdi Khakpour, Mohammad Gholami, Shokoufeh Naghizadeh (2020) Parity generator and digital code converter in QCA nanotechnology international nano letters: 10; 49-59
18
Zaman Amirzadeh, Mohammad Gholami (2020) Analysis and Design of the Pseudo-Random Bit Generator in the Technology of Quantum-Dot Cellular Automata INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS: 59; 29-48
19
Mojtaba Gholamnia Roshan, Mohammad Gholami (2019) 4-Bit serial shift register with reset ability and 4-bit LFSR in QCA technology using minimum number of cells and delay Computers and Electrical Engineering: 78; 449-462
20
Mohammad Gholami, Mohammad Fallah (2019) Increasing frequency of ring oscillators by using negative capacitors ELECTRONICS LETTERS: 48; 1109 - 1110
21
Zaman Amirzadeh, Mohammad Gholami (2019) Counters Designs with Minimum Number of Cells and Area in the Quantum-Dot Cellular Automata Technology INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS: 58; 1758-1775
22
Reza Binaei, Mohammad Gholami (2019) Design of Multiplexer-Based D Flip-Flop with Set and Reset Ability in Quantum Dot Cellular Automata Nanotechnology INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS: 58; 687-699
23
Reza Binaei, Mohammad Gholami (2019) Design of novel D flip-flops with set and reset abilities in quantum-dot cellular automata nanotechnology Computers and Electrical Engineering: 74; 259-272
24
Saeid Zoka, Mohammad Gholami (2019) A novel efficient full adder–subtractor in QCA nanotechnology international nano letters: 9; 51-54
25
Sobhan Sofimowloodi, Farhad Razaghian, Mohammad Gholami (2019) Low-Power High-Frequency Phase Frequency Detector for Minimal Blind-Zone Phase-Locked Loops CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING: 38; 498-511
26
Shokoufeh Naghizadeh, Mohammad Gholami (2019) Two Novel Ultra-Low-Power SRAM Cells with Separate Read and Write Path CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING: 38; 287-303
27
Shahram Modanlou, Hossein Miar Naimi, Mohammad Gholami (2018) Design and analysis of high linearity mixer using subharmonic technique INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 46; 2202-2216
28
Adel Rezaeian, Gholamreza Ardeshir, Mohammad Gholami (2018) Low‐power and wide‐band delay‐locked loop with switching delay line INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 46; 2189-2201
29
Motahhareh Estebsari, Mohammad Javad Ghahramanpour, Mohammad Gholami (2018) Overview of Analog Wide Range Delay Locked Loops Recent Advances in Electrical and Electronic Engineering: 11; 470-483
30
Mojtaba Gholamnia Roshan, Mohammad Gholami (2018) Novel D Latches and D Flip-Flops with Set and Reset Ability in QCA Nanotechnology Using Minimum Cells and Area INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS: 57; 3223–3241
31
Seyed Saeid Mosavi, Jamal Ghasemi, Mohammad Gholami (2018) A High Gain and Forward Body Biastwo-stage Ultra-wideband Low Noise Amplifier with Inductive Feedback in 180 nm CMOS Process International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 31; 1533-1558
32
Saeid Zoka, Mohammad Gholami (2018) A novel rising Edge Triggered Resettable D flip-flop using five input majority gate MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS: 61; 327-335
33
Motahhareh Estebsari, Mohammad Gholami, Mohammad Javad Ghahramanpour (2018) A wide range delay locked loop for low power and low jitter applications INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 46; 401-414
34
Saeid Zoka, Mohammad Gholami (2018) Two Novel Flip Flop with Level Triggered Reset in Quantum Dot Cellular Automata International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 31; 415-421
35
Nematollahh Soltani Amiri, Mohammad Gholami (2017) Design of 3.1 to 10.6 GHz ultra-wideband flat gain LNA INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 45; 2034-2045
36
شکوفه نقی زاده، محمد غلامی (1396) طراحی یک سلول جدید بسیار توان پایین SRAM با بهبود حاشیه نویز خواندن صنایع الکترونیک: دوره 8، شماره 3; 135-144
37
جمال قاسمی، سمیه کرد، محمد غلامی (1396) طبقه بندی آریتمی های قلبی مبتنی بر ترکیب نتایج شبکه های عصبی با نظریه شواهد دمپستر- شفر پردازش علائم و داده ها: 14; 25-42
38
Mohammad Gholami (2017) Phase Detector with Minimal Blind Zone and Reset Time for GSamples/s DLLs CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING: 36; 3549–3563
39
Motahhareh Estebsari, Mohammad Gholami, Mohammad Javad Ghahramanpour (2017) A Novel Charge Pump with Low Current for Low-Power Delay-Locked Loops CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING: 36; 3514–3526
40
نعمت اله سلطانی امیری، محمد غلامی (1396) تقویت کننده کم نویز با پهنای باند وسیع، بهره مسطح و عدد نویز کم صنایع الکترونیک: دوره 8- شماره 2; 89-100
41
Motahhareh Estebsari, Mohammad Gholami, Mohammad Javad Ghahramanpour (2017) A wide frequency range delay line for fast-locking and low power delay-locked-loops ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING: 90; 427–434
42
محمد غلامی، حمید رحیم پور، جمال قاسمی، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی (1395) طراحی حلقه قفل شده تاخیر برای گیرندههای بی سیم جهت بکارگیری در کاربردهای فرکانس بالا مهندسی برق و الکترونیک ایران: 13; 15-22
43
Iman Esmaili Paeen Afrakoti, Saeed Bagheri Shouraki, Farnood Merrikh Bayat, Mohammad Gholami (2017) Using a memristor crossbar structure to implement a novel adaptive real-time fuzzy modeling algorithm FUZZY SETS AND SYSTEMS: 307; 115-128
44
حمید رحیم پور، حسین میارنعیمی، محمد غلامی (1395) طراحی تقویت کننده توان LINC بهینه به کمک الگوریتم های بهینه سازی صنایع الکترونیک: دوره 7، شماره 3; 77-89
45
جمال قاسمی، محمد غلامی (1395) بررسی ضرایب بهینه برای بهره خط تاخیر در حلقه قفل شده تاخیر جهت اکتساب زمان نشست کم مهندسی برق و الکترونیک ایران: 13; 133-140
46
Mohammad Gholami (2016) Phase Frequency Detector Using Transmission Gates for High Speed Applications international journal of engineering: 29; 916-920
47
Mohammad Gholami (2016) Total Jitter of Delay-Locked Loops Due to Four Main Jitter Sources IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS: 24; 2040-2049
48
Hojat Ghonoodi, Hossein Miar Naimi, Mohammad Gholami (2016) Analysis of frequency and amplitude in CMOS differential ring oscillators INTEGRATION-THE VLSI JOURNAL: 52; 253-259
49
حمید رحیم پور، محمد غلامی، غلامرضا اردشیر، حسین میارنعیمی (1394) طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا مهندسی برق و الکترونیک ایران: جلد 12 شماره 2; 39-46
50
Mohammad Gholami, hamid Rahimpour, Gholamreza Ardeshir, Hossein Miar Naimi (2015) A new fast‐lock, low‐jitter, and all‐digital frequency synthesizer for DVB‐T receivers INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 43; 566-578
51
hamid Rahimpour, Mohammad Gholami, Gholamreza Ardeshir, Hossein Miar Naimi (2015) Low Settling Time All DigitalDLL for VHF Application international journal of engineering: 28; 419-425
52
Mohammad Gholami, Gholamreza Ardeshir (2014) Jitter of delay-locked loops due to pfd IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS: 22; 2176 - 2180
53
Mohammad Gholami, hamid Rahimpour (2014) Design and analysis of negative capacitor by using MOSFETs INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS: 101; 1167-1177
54
hamid Rahimpour, Mohammad Gholami, Hossein Miar Naimi, Gholamreza Ardeshir (2014) All digital fast lock DLL-based frequency multiplier ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING: 78; 819–826
55
Mohammad Gholami, Yaser Baleghi, Gholamreza Ardeshir (2014) Design of Novel Testable and Diagnosable Phase-Frequency Detector CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING: 33; 999–1018
56
Mohammad Gholami, Gholamreza Ardeshir (2014) Dual Phase Detector Based on Delay Locked Loop for High Speed Applications International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 27; 517-522
57
Mohammad Gholami, hamid Rahimpour, Gholamreza Ardeshir, Hossein Miar Naimi (2014) Digital delay locked loop-based frequency synthesiser for Digital Video Broadcasting-Terrestrial receivers IET Circuits Devices & Systems: 8; 38 - 46
58
Mohammad Gholami, Gholamreza Ardeshir (2013) Analysis of DLL Jitter due to Voltage-Controlled Delay Line CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING: 32; 2119–2135
59
Mohammad Gholami (2013) A Novel Low Power Architecture for DLL-Based Frequency synthesizers CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING: 32; 781–801
60
Mohammad Gholami, Gholamreza Ardeshir, Hojat Ghonoodi (2011) A novel architecture for low voltage-low power DLL-based frequency multipliers IEICE Electronics Express: 8; 859-865
مقاله ارائه‌شده
1
سید سعید موسوی، جمال قاسمی، محمد غلامی (1396) مروری بر تکنیک ها و ساختارهای رایج در طراحی تقویت کننده های کم نویز فوق پهن باند پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی، ایران¡ تهران
2
نیره رستمی، محمد غلامی (1396) واحد محاسبه و منطق برگشت پذیر در QCA کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، ایران¡ تهران
3
زمان امیرزاده، محمد غلامی (1396) مقایسه مدارهای XOR در تکنولوژی اتوماتای سلولهای نقطهای کوانتومی کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق، ایران¡ تهران
4
ساناز مهدیان جویباری، محمد غلامی (1396) بررسی و شبیه سازی اسیلاتورهای LC با نویز فاز کم در استاندارد بلوتوث سومین کنفرانس ملی تکنولوژی مهندسی برق و کامپیوتر (E-Tech 2017)، ایران¡ تهران
5
مهسا نوری، جمال قاسمی، محمد غلامی (1395) مدیریت بحران در زمان زلزله مبتنی بر فناوری اطلاعات GIS کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران¡ تهران
6
شکوفه نقی زاده، محمد غلامی (1395) تحلیل و بررسی چند روش بهینه سازی سلول های 6T-SRAM متداول سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، ایران¡ تنکابن
7
ساناز مهدیان جویباری، محمد غلامی، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی (1395) مقایسه، بررسی و تحلیل اسیلاتورهای با نویز فاز پایین در تکنولوژی CMOS سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، ایران¡ تنکابن
8
ساناز مهدیان جویباری، محمد غلامی (1395) بررسی اسیلاتورهای کنترل شده با ولتاژ CMOSدر استاندارد بلوتوث دومین کنفرانس بین المللی یافته نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، ایران¡ رامسر
9
شکوفه نقی زاده، محمد غلامی (1394) تحلیل و بررسی سه طرح کاهش توان مصرفی سلول های SRAM اولین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، ایران¡ تهران
10
اشرف احمدیان، جمال قاسمی، محمد غلامی (1394) طراحی سیستم های آبرسانی در مناطق در حال احداث با استفاده از GIS با رویکرد کاهش مصرف انرژی ساختمان (مطالعه موردی در شهرستان بابل) نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر، ایران¡ ساری
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محمد غلامی، رضا بینایی، مجتبی غلام نیا روشن (1399) بررسی و طراحی مدارهای دیجیتالی در تکنولوژی سلولهای اتوماتای نقطه ای کوانتومی دانشگاه مازندران
2
محمد غلامی، ساناز مهدیان جویباری (1397) طراحی نوسان ساز با نویز فاز پایین جهت استفاده در سیستمهای بی سیم دانشگاه مازندران
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
محمد جواد قهرمانپور، محمد غلامی (1395) طراحی و شبیه سازی حلقه قفل تاخیر با توان پایین
11
شکوفه نقی زاده، محمد غلامی (1395) طراحی و تحلیل حافظه های SRAM با توان پایین
12
بهروز بیکی فیروزجایی، محمد غلامی (1394) طراحی حلقه قفل تأخیر پهن باند با مصرف توان پایین
13
14
15
16
کتاب
1
محمد غلامی، جمال قاسمی (1396) آشنایی با مهندسی برق شابک:978-600-473-051-8
2
محمد غلامی، غلامرضا اردشیر (1392) حل مساله های الکترونیک دیجیتال و VLSI- جلد دوم: VLSI
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
3
محمد غلامی (1399) آشنایی با Logical Effort دانشگاه مازندران
4
محمد غلامی (1399) مقدمات طراحی مدارهای منطقی در تکنولوژی QCA دانشگاه مازندران
5
6
محمد غلامی (1398) ملاحظات طراحی دیجیتال در نانوتکنولوژی QCA دانشگاه مازندران
7
8
9
10
محمد غلامی (1395) معرفی آشکارسازهای فاز-فرکانس دانشگاه مازندران
11
12

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: شکوفه نقی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی کامپیوتر
  پایان نامه: طراحی و تحلیل حافظه های SRAM با توان پایین
 • نام و نام خانوادگی: بهروز بیکی فیروزجایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: الکترونیک-طراحی مدارهای مجتمع
  پایان نامه: طراحی حلقه قفل تأخیر پهن باند با مصرف توان پایین
 • نام و نام خانوادگی: مطهره استبصاری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: الکترونیک-طراحی مدارهای مجتمع
  پایان نامه: تحلیل و طراحی حلقه قفل شده تاخیر با گستره وسیع فرکانسی
 • نام و نام خانوادگی: محمد جواد قهرمانپور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: الکترونیک-طراحی مدارهای مجتمع
  پایان نامه: طراحی و شبیه سازی حلقه قفل تاخیر با توان پایین
 • نام و نام خانوادگی: نعمت اله سلطانی امیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: الکترونیک-طراحی مدارهای مجتمع
  پایان نامه: طراحی تقویت کننده بسیار پهن باند با بهره مسطح و نویز فیگر کم
 • نام و نام خانوادگی: مجید یوسفی لالیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: الکترونیک-طراحی مدارهای مجتمع
  پایان نامه: بررسی و طراحی اسیلاتور متعامد کنترل شونده با ولتاژ با تنظیم اتوماتیک دامنه و نویز فاز کم
 • نام و نام خانوادگی: سعید امیرخانلو
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: الکترونیک-طراخی مدارهی مجتمع
  پایان نامه: ارائه و شبیه سازی روشی جهت تعیین خودکار ابعاد تقویت کننده عملیاتی
بیشتر

گالری تصاویر

جشن فارغ التحصيلي 94 جشن فارغ التحصيلي 94