گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار ...

منصور  اسلامی
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  تجربی
حامد  باباگل تبار سماکوش
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
سید اسماعیل  حسینی نژاد
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
کمیل  دشتی رستمی
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
فاطمه  سالاری اسکر
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
بهنام  غلامی بروجنی
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
رز  فولادی
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
معصومه  قربانی مرزونی
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  نیمه تجربی
مژگان  معمار مقدم
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
سمیه  نامدار طجری
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی
مهدی  نبوی نیک
گروه:  گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  تجربی