گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار حرکتی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه بیومکانیک ورزشی و رفتار ...

نام:  منصور اسلامي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~eslami/
نام:  سيد اسماعيل حسيني نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  مازندران - بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشكده علوم ورزشي
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي
نام:  كميل دشتي رستمي
علایق‌پژوهشی:  سازگاري هاي عصبي عضلاني بعد از آسيب رباط صليبي قدامي، خستگي و آسيب هاي ورزشي، پيشگيري و توانبخشي آسيب هاي ورزشي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكاه
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~kdashti/
نام:  فاطمه سالاري اسكر
علایق‌پژوهشی:  Kinematics and kinetics of human movement، Mechanics and energetics of locomotion، Human Movement Variability, Nonlinear Analysis، biomechanics of patellofemoral pain syndrome، Biomechanics of lower extremity injuries
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fsalari/
نام:  معصومه قرباني مرزوني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بايلسر، خ امام خميني ، كوچه شهيد محمدپور، پلاك 39
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ghorbanim/
نام:  مژگان معمار مقدم
علایق‌پژوهشی:  اختلالات رشدي كودكان، عملكرد شناختي ، سلامت روان ،مهارت هاي ذهني
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  پردييس دانشگاه مازندران- دانشكده علوم ورزشي
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي
نام:  سميه نامدار طجري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي
نام:  مهدي نبوي نيك
علایق‌پژوهشی:  برنامه حركتي، GMP، مهارت هاي ويژه، تغييرات سيستم عصبي عضلاني در سطوح مهارت بالا، سينرژي هاي عضلاني، برنامه حركتي ويژه
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه بيومكانيك ورزشي و رفتار حركتي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~manabavinik/