06 فروردین 1402
فاطمه سالاري اسكر

فاطمه سالاری اسکر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیو مکانیک ورزشی
تلفن: 011-35302201
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیومکانیک ورزشی ، دانشگاه مازندران ، ایران (1392 - 1396)
  عنوان رساله: اثر سه روش مداخله درمانی بر اساس جهت جریان توان ساق بر پارامترهای دینامیکی مرتبط با درد کشککی رانی زنان
 • فوق لیسانس بیومکانیک ورزشی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران (1390 - 1392)
  عنوان پایان‌نامه: مقایسه اثر استفاده طولانی مدت از ارتز حمایت کننده کشکک و اجرای تمرینات اختصاصی بر روی بهبود درد کشکک رانی
 • لیسانس تربیت بدنی علوم ورزشی ، شهید بهشتی تهران ، ایران (1386 - 1390)
  عنوان پایان‌نامه: ....
بیشتر

علایق پژوهشی

 • Kinematics and kinetics of human movement
 • Mechanics and energetics of locomotion
 • Human Movement Variability, Nonlinear Analysis
 • biomechanics of patellofemoral pain syndrome
 • Biomechanics of lower extremity injuries
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
شقایق شکاری، منصور اسلامی، فاطمه سالاری اسکر، علی شریف نژاد (1400) تاثیر سه ارتفاع متفاوت زین بر اکسیژن مصرفی و اقتصاد انرژی دوچرخهسواران نخبۀ ملی ایران مطالعات طب ورزشی: 30; 119-134
2
3
گلاره جلیلیان، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، شادمهر میردار (1400) اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیر های بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط صلیبی قدامی و علمکرد برش جانبی دختران فوتسالیست نوجوان مطالعات طب ورزشی: 13; 253-274
4
محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1400) اثر جنس سطح بر نیروی برخوردی، نرخ بارگذاری و گشتاور آزاد در فاز استقرار دویدن طب توانبخشی: 10; 234-245
5
فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1398) اثر کفش کنترل حرکتی بر گشتاور سه بعدی مفاصل اندام تحتانی طی دویدن در زنان مبتلا به سندروم درد کشککی رانی طب توانبخشی: دوره 8 شماره 3; 42-50
6
داود خضری، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398) ارزیابی هماهنگی و تغییرپذیری بین مفصلی ناحیه پا در پی استفاده از ارتزهای مطالعات طب ورزشی: 26; 91-108
7
Seyed Majid Alavi-Mehr, Amir ali Jafar nezhad, Fatemeh Salari-Esker, Matteo Zago (2018) Acute effect of foot orthoses on frequency domain of ground reaction forces in male children with flexible flatfeet during walking the foot: 37; 77-84
8
فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی، سید اسماعیل حسینی نژاد (1397) بررسی الگوی جریان توان محوری درشت نی در زنان با و بدون سندروم درد کشککی-رانی طی فاز اتکای دویدن پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: 14; 241-252
9
Mozhgan Faraji Aylar, Amir ali Jafar nezhad, Fatemeh Salari-Esker, Robert Barber, D. Gordon E. Robertson (2018) The effect of time restricted visual sensory input on asymmetry of ground reaction force components in female children Journal of Bodywork and Movement Therapies: Volume 22, Issue 4; 917-923
10
فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی، سید اسماعیل شفیعی (1397) بررسی اثرات نواربندی کینزیو عضلات شکم بر متغیرهای سینماتیکی سه بعدی مفاصل اندام تحتانی طی فاز اتکای دویدن در زنان دارای درد کشککی رانی پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی: دوره 4- شماره 27; 87-97
11
Amir ali Jafar nezhad, Morteza Madadi-Shad, Fatemeh Salari-Esker, D. Gordon E. Robertson (2018) Do different methods for measuring joint moment asymmetry give the same results? Journal of Bodywork and Movement Therapies: Volume 22, Issue 3; Pages 741-746
12
Mozhgan Faraji Aylar, Amir ali Jafar nezhad, Fatemeh Salari-Esker (2018) Sit-to-stand ground reaction force characteristics in blind and sighted female children GAIT & POSTURE: Volume 62; Pages 34-40
13
Amir ali Jafar nezhad, Ali Kavoosi, Mehrdad Anbarian, Fatemeh Salari-Esker, Benjamin Senderling (2018) Electromyographic Activity of Selected Muscles During Squat Exercise With and Without Upper Limb Assistance Physical Treatments: Specific Physical Therapy Journal: Volume 7, Issue 4; 215-224
مقاله ارائه‌شده
1
محمد قربانی، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1399) سفتی مفصل زانو پس از استفاده از کفش موشن کنترل در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی_رانی طی فاز اتکای دویدن دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، ایران¡ اردبیل
2
الهام قلعه نوعی، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1399) مقایسه مقادیر ضربه نیروهای عکس العمل زمین بین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس فعال و غیر فعال حین راه رفتن دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی، ایران¡ اردبیل
3
گلاره جلیلیان، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد، شادمهر میردار (1398) بررسی خطر بروز آسیب در دختران فوتسالیست نوجوان حین اجرای برش های جانبی 45 و 90 درجه کنگره سراسری رویکرد پزشکی ورزشی در آسیب و سمینار تازه های علوم ورزشی، ایران¡ ساری
4
شقایق شکاری، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398) اثر کفش مینیمال بر گشتاور آزاد نیروی عکس العمل زمین در فاز اتکای دویدن ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران¡ تهران
5
محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398) مقایسه مولفه های اوج فشار کف پایی بین مردان دارای شانه نابرابر با افراد سالم ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران¡ تهران
6
محمدرضا ضیایی آزاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1398) اثر سه نوع سطح (کف پوش پلی وینیل کلراید، ماسه، چمن مصنوعی) بر شتاب عمودی درشت نی حین فاز استقرار دویدن ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران¡ تهران
7
محمدرضا ضیایی آزاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1398) مقایسه مولفه های اوج نیروی کف پایی بین مردان دارای کایفوز و لوردوز با افراد سالم ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران¡ تهران
8
محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1398) اثر سه نوع سطح بر ضربه نیروی عکس العمل زمین در فاز اتکا دویدن ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، ایران¡ تهران
9
شقایق شکاری، فاطمه سالاری اسکر، منصور اسلامی (1397) اوج نیرو در نواحی اناتومیکی دهگانه کف پا در افراد دارای راه رفتن تردلنبرگ اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
گلاره جلیلیان، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر، شادمهر میردار (1399) اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط صلیبی قدامی در دختران فوتسالیست نوجوان
4
5
محمدرضا ضیایی آزاد، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1399) تاثیر سه نوع سطح ورزشی بر زوایای مفاصل اندام تحتانی و شتاب عمودی درشت نی حین فاز استقرار دویدن
6
شقایق شکاری، منصور اسلامی، فاطمه سالاری اسکر، علی شریف نژاد (1399) تاثیر ارتفاع زین بر هماهنگی و اقتصاد انرژی رکاب زنی دوچرخه سواران نخبه ملی
7
محمد باقر محمدپناه، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1398) اثر جنس سطح بر نیروی برخوردی، نرخ بارگذاری و گشتاور آزاد در فاز استقرار دویدن
8
محمد ذکریاپور، سید اسماعیل حسینی نژاد، فاطمه سالاری اسکر (1398) اثر خستگی ناشی از دویدن بر متغیرهای فشار کف پایی در افراد دارای پای پرونیت حین راه رفتن
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
فاطمه سالاری اسکر (1397) جریان انرژیف مفاهیم و کاربردها دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران