1403/05/04
معصومه قربانی مرزونی

معصومه قربانی مرزونی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-8387-0102
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ورزشی، گروه بیومکانیک ورزشی و رفتارحرکتی
تلفن: 01135302215

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقایسه اثر دو رویکرد آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد پرتاب از بالای شانه و انگیزش درونی کودکان معصومه قربانی مرزونی، عباس بهرام، فرهاد قدیری، رسول یاعلی (1402)
مقایسه اثربخشی آموزش خطی و غیرخطی بر عملکرد مهارت های حرکتی دستکاری کودکان معصومه قربانی مرزونی، عباس بهرام، فرهاد قدیری، رسول یاعلی (1400)
مقایسه ادراک ریسک دانشجویان آسیب دیده: مطالعه موردی دانشگاه مازندران فریده علیزاده، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی، معصومه قربانی مرزونی (1395)
مقایسه ادراک ریسک دانشجویان ورزشکار آسیب دیده و غیرآسیب دیده (مطالعه موردی : دانشگاه مازندران) فریده علیزاده، فرزام فرزان، سید محمدحسین رضوی، معصومه قربانی مرزونی (1395)
کتاب
رشد حرکتی کارکردی راهنمای مداخله ویژه شهرام نظرپوری، معصومه قربانی مرزونی (1401)
آموزش گام به گام تکنیک ها و تاکتیک های پایه در والیبال معصومه قربانی مرزونی، سارا نصیری، فرزاد بالو (1394)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کرسی نظریه‌پردازی
نقش دستورالعمل های توجه بر تغییرات چشم ساکن و دقت اجرا در تکالیف هدف گیری مهدی نبوی نیک، معصومه قربانی مرزونی، مژگان معمار مقدم، فرزام فرزان (1401)
پایان نامه
رابطه سبک‌های فرزندپروری با فعالیت بدنی و سلامت روان کودکان در قومیت‌های مختلف ایرانی الناز دوجی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، معصومه قربانی مرزونی، مژگان معمار مقدم (1402)
رابطه بین سطح آمادگی هوازی با استرس شغلی با برنامه‌ریزی و حل مسئله در آتش نشانان شهرستان بابل حسین قلی پور، معصومه قربانی مرزونی، سید محمد کاظم واعظ موسوی، مژگان معمار مقدم (1401)