1403/05/04

حامد باباگل تبار سماکوش

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: umz
تلفن: 011-35303000

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
مقاله ارائه شده
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
ثبات مرکزی و توانبخشی آسیب های ورزشی ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه، حامد باباگل تبار سماکوش (1402)