01 فروردین 1402
مرتضي محسني

مرتضی محسنی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه زبان و ادبیات فارسی-مرتضی محسنی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303110
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مرتضی محسنی، مجید گل محمدی، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1400) تحلیل قابوسنامه از منظر روانشناسی مثبت نثر پژوهی ادب فارسی: 46; 185-210
2
مرتضی محسنی، آتنا ریحانی (1400) مقایسه ی شرح های نقد نیازی و لطیفه ی غیبی بر غزلیات حافظ بر اساس نظریه ی دریافت یاوس شعر پژوهی: دوره 13-شماره 1- پیاپی 47; 249-274
3
محمد عنایتی قادیکلایی، مسعود روحانی، رضا ستاری، مرتضی محسنی (1399) گسستی در سنت حماسه سرایی ایران در عصر مشروطه ادبیات پارسی معاصر: دوره 10- شماره 28; 253-278
4
حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی، رضا ستاری، راشین مبشری (1399) ترکیب بندی شعری از دیدگاه مکاتب ادبی با تکیه بر شعر «در میدان» احمد شاملو پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 4- شماره 10; 114-133
5
مرتضی محسنی، شهره شیرین کام، احمد غنی پور ملکشاه، غلامرضا پیروز (1399) تحلیل سرودهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس قاعده کاهی لیچ فنون ادبی: دوره 12، شماره 1، پیاپی 30; 93-106
6
محمدرضا رضانژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1399) مقایسة کاربرد رنگ در ابیات و عناصر بصری نگارگری در دو اثر منظوم «خسرو و شیرین« و «لیلی و مجنون» مطالعات هنر اسلامی: 37; 129-153
7
حسن محمدیان، غلامرضا پیروز، مرتضی محسنی (1398) خوانش شعر شفیعی کدکنی در دهه 50 بر اساس نظریه ایدئولوژی آلتوسر شعر پژوهی: 3; 169-188
8
علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1398) شگردهای بدیع لفظی در داستان های بهمنیاری و ضرب المثل های مازندرانی مطالعات زبانی و بلاغی: 19; 161-186
9
محمد جهانگیری زینی، سیاوش حق جو، فرزاد بالو، مرتضی محسنی (1397) معیارهای تمییز وقایع خیال منفصل به مدد روش هانری کربن در تذکره الاولیاء ادبیات عرفانی: دوره 10، شماره 19; 157-173
10
سیدحسین طباطبایی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی (1397) تلاقی اسطوره و تاریخ در قصۀ عامیانۀ حُسنآرا فرهنگ و ادبیات عامه: 6; 1-26
11
رضا زرین کمر، مرتضی محسنی (1397) هویت ایرانی در متون ادبی ـ تاریخی عصر ایلخانی مطالعات ملی: شماره 3; 3-23
12
سیدمحمدعلی سلمان زاده اتاق سرایی، مسعود روحانی، مرتضی محسنی، علی اکبر باقری خلیلی (1396) بررسی و تحلیل تشبیهات درباری در قصاید سیف فَرْغانی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال دهم-شماره چهارم; 185-206
13
مرتضی محسنی، سیداسماعیل جعفری پترودی (1396) نقش کنایه در ارتباط های غیرکلامی تاریخ بیهقی پژوهش های ادبی و بلاغی: دوره 6، شماره1 (پیاپی 21)،; صفحه 0-0
14
رضا زرین کمر، مرتضی محسنی (1396) تاثیر بافت بر هویت بررسی رویکرد سعدی در زمینه مواجهه با دیگری در گلستان و غزلیات شعر پژوهی: دوره 9، شماره 4، زمستان 1396; 77-98
15
مرتضی محسنی، هاجر نصرالله پور حیدری (1396) فرانمودهای رمانتی سیسم عاشقانه و اجتماعی در اشعار نیما یوشیج و بدر شاکر السّیّاب پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 1-شماره 2; 97-119
16
آتنا ریحانی، مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز، مسعود روحانی (1396) تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریۀ زیبایی شناسی دریافت یاوس مطالعات شبه قاره: 33; 173-192
17
مرتضی محسنی، سیداسماعیل جعفری پترودی (1396) بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر مطالعات زبانی و بلاغی: دوره 8، شماره 15،; 159-190
18
مرتضی محسنی، مهدی صراحتی جویباری (1396) جنبه‏ های برﺟﺴﺘﮥ سبکی در موسیقی شعر ناصرخسرو فنون ادبی: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 18; 91-108
19
مهدی صراحتی جویباری، مرتضی محسنی (1395) عوامل مؤثر درایجاد نقش ترغیبی زبان در قصاید ناصرخسرو کاوش نامه: دوره 17، شماره 33; 65-125
20
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، علی اصغر خوشه چرخ (1395) مبانی تکرار در اشعار قیصر امین پور فنون ادبی: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 16; 29-42
21
حبیب الله عباسی، مرتضی محسنی (1395) جوهر زمان1 تحلیل جامعه شناختی منظومه ی «کار شب پا» ی نیما پژوهش های ادبی: دوره 3، شماره 12; 163-191
22
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، سوگل خسروی (1395) خاقانی در قلمرو مرثیه زبان و ادبیات فارسی: 1; 160/179
23
مرتضی محسنی، علی ابوالحسنی، صدیقه تقوی سیاه رودکلایی (1395) تصویرشناسی «بیگانه» در شاهنامه با تکیه بر کلیشه پردازی پژوهش های ادبیات تطبیقی: دوره 4، شماره 1; صفحه 147-123
24
مرتضی محسنی، عارف کمرپشتی (1394) جنبه های ادبی منظومۀ شاه باجی فرهنگ و ادبیات عامه: دوره 3، شماره 7; 126-152
25
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه علیزاده زواردهی (1394) بررسی سبک شناسی مقتل منظوم فدایی مازندرانی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: دوره:8 - شماره:4; صفحه:125 -145
26
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرضیه حقیقی (1394) عنصر شخصیّت و شخصیّت پردازی در منظومه ی داستانی هفت پیکر نظامی پژوهشنامه ادب غنایی: دوره 13، شماره 25; صفحه 97-116
27
رضا زرین کمر، مرتضی محسنی، محمدرضا تاجیک، احمد غنی پور ملکشاه (1394) انحلال هویت مداح در هویت ممدوح: مطالعه ای بر پایۀ اشعار مدحی فرخی در دستگاه غزنوی پژوهش زبان و ادبیات فارسی: 38 فصل پاییز 1394; 129-152
28
رضا زرین کمر، مرتضی محسنی، محمدرضا تاجیک، احمد غنی پور ملکشاه (1394) مواجهه با «دیگری» در هجویات انوری پژوهش زبان و ادبیات فارسی: شماره 38; 129-152
29
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرضیه حقیقی (1394) دگردیسی منطق گفتگویی در اشعار قیصر امین پور: از آرمانگرایی تا درون گرایی متن پژوهی ادبی: دوره 19، شماره 64; 165-188
30
مرتضی محسنی، عارف کمرپشتی، اشرف شیبانی اقدم، سهیلا قسیمی تشیزی (1394) تحلیل محتوایی دوبیتی های عامیانه شهرستان سوادکوه فرهنگ و ادبیات عامه: دوره 3، شماره 5; 133-161
31
مرتضی محسنی، عارف کمرپشتی (1394) تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی های مازندرانی شهرستان سوادکوه ادبیات و زبان های محلی ایران زمین: دوره 5، شماره 2; 124-157
32
مرتضی محسنی، مسعود روحانی، الهه حسن پور (1393) تحلیل تطبیقی آیات و احادیث در شعر مشروطه (ملک الشعرا بهار، نسیم شمال و میرزاده عشقی) پژوهش های قرآنی در ادبیات: سال1 شماره 2; 79-101
33
مرتضی محسنی، سبیکه اسفندیار (1393) تعامل خدا و انسان در مصبت نامه عطار پژوهشنامه عرفان: شماره دهم; 84-106
34
سیده نرجس موسوی سوته، مرتضی محسنی (1393) کاربرد بلاغی واژگان مرکّب بر ساخته از نام حیوانات در قصاید خاقانی زیبایی شناسی ادبی: دوره 5، شماره 20; 59-80
35
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه حقیقی (1393) جهان شناسی ناصرخسرو و مقایسةآن با جهان شناسی مانی آینه معرفت: دوره 14، شماره 1; 43-64
36
مرتضی محسنی، مهدی صراحتی جویباری (1393) محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو جستارهای ادبی: سال 47، شماره 184،(1393); 125-150
37
مرتضی محسنی، سیاوش حق جو، مرضیه حقیقی (1392) سریویلی؛ زندانی تقابل های دوگانه (بررسی تقابل های دوگانه در منظومۀ «خانۀ سریویلی» اثر نیما یوشیج) پژوهش زبان و ادبیات فارسی: شماره 4 سال زمستان 1392; 131-161
38
مرتضی محسنی (1392) تحلیل غزلیات حافظ براساس نظریة زیباییشناسی انتقادی )مکتب فرانکفورت( جامعه شناسی هنر و ادبیات: دوره 5، شماره 2،; صفحه 287-306
39
مرتضی محسنی، سیاوش حق جو، عفت سادات غفوری (1392) بررسی و مقایسه متناقض نما در غزلیات سنایی و عطار مطالعات زبانی و بلاغی: دوره 4، شماره 8; 169-192
40
مرتضی محسنی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، لیلا رکابدار (1392) ماهیت و جایگاه انواع مشارکت اجتماعی در ضرب المثل هایداستان نامه ی بهمنیاری مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: دوره 2، شماره 1; صفحات 101-127
41
مرتضی محسنی، سبیکه اسفندیار (1391) تصویرپردازی «آب» در غزلیات سعدی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال پنجم، شماره سوم; 301-320
42
مرتضی محسنی، سبیکه اسفندیار (1391) بررسی جنبه های عرفانی در«لیلی و مجنون» نظامی و مقایسه ی آن با «مصیبت نامه ی» عطار پژوهشنامه ادب غنایی: دوره 10، شماره 18; صفحه 97-120
43
مرتضی محسنی (1391) بازتاب زیبایی شناختی و جامعه شناختی آیات و احادیث در شعر بهار مطالعات ادبی متون اسلامی: دوره 01، شماره 1; 157-175
44
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مرتضی محمدزاده داغمه چی (1391) بررسی موادِّ تشبیه به عنوان یک ویژگی سبکی در قصاید خاقانی شروانی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال پنجم-شماره اول; 1-12
45
مرتضی محسنی، آتنا ریحانی (1390) مقایسة مفهوم انسان در اندیشه های ناصرخسرو و فلوطین کهن نامه ادب پارسی: دوره 2، شماره 2; 97-113
46
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، هاجر مرادی (1390) بازتاب زیبایی شناختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی متن شناسی ادب فارسی: دوره 3، شماره 3; 95-108
47
مرتضی محسنی، مریم ولی زاده (1390) بن مایه های توتمیسم در قصه های عامیانة ایران ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی: دوره 7، شماره 23; 112-137
48
مرتضی محسنی، مهدی صراحتی جویباری (1390) گونه‏هایی از هنجارگریزی نحوی در شعر ناصرخسرو شعر پژوهی: مقاله 8، دوره 3، شماره 1; 179-206
49
مرتضی محسنی، مهدی صراحتی جویباری (1389) بررسی انواع هنجارگریزی آوایی و واژگانی در شعر ناصر خسرو سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال سوم-شماره دوم; 1-24
50
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، بهادر شاکری نسب (1389) تحلیل چند نکته زبانی و فکری از مشخصه های سبکی سایه سبک شناسی نظم و نثر فارسی: سال سوم-شماره اول; 35-59
51
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه (1388) شیخ ابوالعبّاس قصّاب آملی تاریخ ادبیات: دوره 2، شماره 4; 243-261
52
مرتضی محسنی، علی رضا پورشبانان (1388) وجوه اقتباس سینمایی از سیرالعباد سنایی ادب پژوهی: دوره 3، شماره 9; 129-149
53
مرتضی محسنی، غلامرضا پیروز (1385) پروین اعتصامی در گذرگاه سنت و مدرنیته مطالعات و تحقیقات ادبی: دوره 6، شماره 8; 49-73
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مجید گل محمدی (1400) تحلیل غزلیات سعدی براساس فضیلت شجاعت همایش بین المللی سعدی شناسی، هندوستان¡ دهلی نو
2
علی رزاقی شانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، مسعود روحانی، حسن بسّاک (1398) نخستین همایش ملی فرهگ، زبان و زیست بوم مازندران نخستین همایش ملی فرهنگ،زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
3
بتول مهدوی، مرتضی محسنی، فاطمه فرهادی (1397) بازتاب باورهای عامیانه دراشعارملک الشعرای بهار ، گرجستان¡ تفلیس
4
مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، مرضیه علیزاده زواردهی (1396) تأثیر احادیث نهج البلاغه بر قصاید ناصرخسرو نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
زهرا رحمانی، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1400) بررسی سبک زندگی در ده رمان اینترنتی با تاکید بر سبک زندگی ایرانی اسلامی
3
امین اسماعیل نژاد کاشگری، احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1400) بررسی صنعت بدیع در مقتل منظوم فدایی مازندرانی
4
مجید گل محمدی، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، قدسیه رضوانیان (1400) مثبت اندیشی در ادب فارسی از آغاز تا قرن 7 هجری
5
محمد قاسمیان، مرتضی محسنی، سیاوش حق جو (1400) بررسی تطبیقی قصاید سنایی غزنوی با کتاب المواقف و المخاطبات نفری
6
الهام مهدوی، مرتضی محسنی، بتول مهدوی (1399) بررسی سبک شناختی اشعار امیر پازواری
7
شهره شیرین کام، مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملکشاه، غلامرضا پیروز (1399) تحلیل فرمالیستی ترانه های فارسی در سده ی اخیر
8
فاطمه السادات میرزاده، شهرام احمدی، مرتضی محسنی (1399) تحلیل اشعار سلیمان هراتی بر اساس نظریه منش و میدان پیر بوردیو
9
10
زهره محمدعلی، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی، مرتضی محسنی (1398) بررسی خیال خلاق در دیوان شمس تبریزی
11
سیدحسین طباطبایی، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی، مرتضی محسنی (1398) تصحیح و تعلیق نُسَخ خطی: «قصّة حُسن آرا» و «قصّة فیروزشاه»
12
محمدرضا رضانژاد، احمد غنی پور ملکشاه، مسعود روحانی، مرتضی محسنی (1398) بررسی هنرهای زیبا در خمسۀ نظامی (با تکیه بر موسیقی، نقّاشی و معماری)
13
فاطمه حیدری، شهرام احمدی، مرتضی محسنی (1397) تحلیل آرمانگرایی در اشعار سیاوش کسرایی و قیصر امین پور
14
مصطفی میردار رضایی، سیاوش حق جو، حسین حسن پورآلاشتی، مرتضی محسنی (1397) فرآیند تکوین و تکامل تصویر از سبک خراسانی تا سبک هندی (با تکیه بر شگردهای ترکیبی)
15
محمدعلی سلمانزاده، مسعود روحانی، علی اکبر باقری خلیلی، مرتضی محسنی (1396) تحلیل تصویرهای درباری در قصاید فارسی
16
محمد جهلت، شهرام احمدی، مرتضی محسنی (1395) مقایسه ی دیوان حافظ و بابافغانی از منظر تصویر و محتوا
17
مصطفی میردار رضایی، سیاوش حق جو، مرتضی محسنی (1391) ابعاد کنایه در دیوان غزلیات صائب تبریزی
کتاب
1
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1401) تجدید چاپ دوم، دیبای پارسی شابک:8-28-8273-600-978
2
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1398) دیبای پارسی شابک:978-600-8273-28-8
3
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1397) باران مشک بوی، متون نظم 1، پیشگامان شعر فارسی شابک:9786005048117
4
محمدسلطان خضرایی(مذنب)، مرتضی محسنی (1396) گنجور عشق(اشعار، مدایح و مراثی اهل بیت) شابک:964-5984-36-4
5
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی (1396) متون ادبی تاریخی با تکیه بر تاریخ بیهقی شابک:978-964-93339-8-4
6
احمد غنی پور ملکشاه، مرتضی محسنی، ابراهیم ابراهیم تبار، سید محسن مهدی نیا چوبی، احمد خلیلی (1394) پرند پارسی شابک:978-600-5048-06-3
7
حسن باقری، مرتضی محسنی (1394) دیوان اشعار خوشگو مازندرانی شابک:978-600-5048-09-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!