20 بهمن 1401
مرتضي محسني

مرتضی محسنی

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران-دانشکده علوم انسانی و اجتماعی- گروه زبان و ادبیات فارسی-مرتضی محسنی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135303110
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان تحليل غزليات حافظ براساس نظرية زيباييشناسي انتقادي )مكتب فرانكفورت(
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سا تار اجتمتا،، ستا تار شتعر، غزلیتات حتافظ، نظریت زیبتایی شناستی انتقتادی، نظم مستقر، نگرش سلبی.
مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات
شناسه DOI 10.22059/JSAL.2013.51464
پژوهشگران مرتضی محسنی (نفر اول)

چکیده

شمسالدین محمد حافظشیرازی ازجمله معدود شاعران ایرانی است کته اتا فرابراتردن تهد اته مثاات حلقهای از حلقههای جبر اجتماعیِ قرن هشتم ه.ق.، ار فراز جریانهای اجتماعی زمان ایستاد. حافظ اتا روج از نظم اهاندکشانندة قرن هش اه نقد سا تار اجتماعی در حهزة سا تار شتعر رردا تته است . نخس ، نظری زیباییشناسی انتقادی را که یکیاز دستاوردهای مکتب فرانکفهرت آلمان در قرن ایستم م. اس مختصر و کهباه معرفی کردهایم، آنگاه کهشیدهایم شعر حافظ را در حهزههتای احستاو و عاهفته ، صهر یال، زاان و قالب شعری متناسب اا معیارهای نظری فهق اررسی کنیم. نشان داده شده است کته حافظ کهشید عمهماً اا نگرشی »سلبی« و گاه »ایجاای« در حهزة احساسات و عهاهف که انگیزههای وی در شکلگیری اندیشههای شعر اوس ، »نظم مستقر« را ااز هاس کند. دستاورد رژوهش ناظر اتر ایتن اس هاجه اا ارجسته کردن ار ی اندیشهها، ضمن نقد الگههای ایستای اجتماعی- هنتری، جداستری هد را نسب اه مناسبات حاکم نشان داده اس . حافظ اا انتختا زاتان رندانته و صتهر یالی ویتژه اتا کنارنهادن ررده از چهرة اه ظاهر آرام روااط اجتماعی، بناقضها و ناسازگاریهتای آن را نمایانتده است . نقد حافظ در ااعاد مختلف شعر گهیای حضهر نفسگیر او در جامعهای اتهد کته اته شتیهه هتای مختلتف می هاس القی های انسان را اهاند اکشاند و آزادیهای او را سلب کند.