1403/04/03
محمود شارع پور

محمود شارع پور

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302652

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بازنمایی جنسیت در خبرهای ورزشی صدیقه رضایی پاشا، فریده شریفی فر، محمود شارع پور، علی اصغر کیا (1402)
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین ساکنین محلات شهری در رفسنجان محمد علی امیرپورسعید، محمود شارع پور، صدیقه لطفی (1402)
Violations of Emergent Norms Regarding Covid -19Mitigation and Social Hygiene Saeed Kabiri, Mahmoud Sharepour, Jordan Howell, Hadley Wallen, Hayden Smith, Tia Stevens Andersen, Seyyedeh Massomeh Shadmanfaat, John Cochran (2022)
مطالعه جامعه شناختی کنشگری زنان در فضاهای شهر تهران ملیحه امانی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور (1401)
تاثیر ارزش های فرهنگی هافستد بر میزان رضایت مندی شهروندان از فعالیت های گردشگری فاطمه گت بابایی لهه، نازنین تبریزی، محمود شارع پور (1401)
خیابان به مثابه فضای اجتماعی مریم شعبانی، محمود شارع پور (1400)
بررسی بایسته های حق به شهر در فرایند سیاست گذاری معصومه اشتیاقی، محمود شارع پور، محمد فاضلی (1400)
تحلیل تماتیک خبرهای المپیک 2020 توکیو با تاکید بر جنسیت صدیقه رضایی پاشا، فریده شریفی فر، محمود شارع پور، علی اصغر کیا (1400)
Role of Intergenerational-interpersonal communication in the performance Samad Talaei Shams, Karim Gholamzadeh Alam, Mahmoud Sharepour, Leila Mahdavi (2021)
سرمایه فرهنگی و بازتولید شکاف هوشمند نادر رازقی، محمود شارع پور، فاطمه آخوند زاده (1400)
مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته شهروندان تهرانی از مضامین حقوق شهروندی معصومه اشتیاقی، محمود شارع پور، محمد فاضلی (1399)
فقر شهر در ایران: فراتحلیل محمد پورترکارونی، محمود شارع پور (1399)
بررسی تاثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادها دولتی محمود باقری، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری (1398)
آموزش های پنهان مدرسه و تجارب زیسته ی دانش آموزان صدیقه میرزا مصطفی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور (1398)
ارزیابی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری محمود شارع پور، نوین تولایی، اصلی اسلامی (1398)
طراحی الگوی مسیری گرایش به مصرف کالاهای مضر و ارائه راهکارهای ضدبازاریابی مریم فضل اله تبار لدری، میثم شیرخدایی، محمود شارع پور، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1398)
تاثیر فضای پیاده روهای شهری بر حات اجتماعی جوانان بهشته محمدی، محمود شارع پور (1398)
تحولات فرهنگی و اقتصادی موثر بر تغییرات شهری تقی آزاد ارمکی، محمود شارع پور، مینو صدیقی کسمایی (1397)
فرایند یادگیری اجتماعی مصرف مواد نیروزای غیرمجاز محمود شارع پور، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، محمد اسماعیل ریاحی (1397)
تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندی محمود شارع پور، حدیثه حجتی (1397)
اجزا و نیروهای مولد پایداری سجاد فتاحی، محمود شارع پور، محمد فاضلی (1397)
Social and Personal Controls and Performance Enhancing Drug Use Saeed Kabiri, John Cochran, Rachel Severson, Syede Massomeh Shadmanfaat, Mohamad Mehdi Rahmati, Mahmoud Sharepour (2018)
تحلیل کیفی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی فیس بوک نادر رازقی، محمود شارع پور، مهدی علیزاده (1396)
تدوین اهداف توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی (1396)
سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک) علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395)
سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395)
بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر ارتباطات بین فردی علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان روابط همسایگی نادر رازقی، محمود شارع پور، حسن ابراهیمی گتابی (1395)
Instrumental and hostile aggression among the fans of Saeid Kabiri, Mohamad Mehdi Rahmati, Mahmoud Sharepour (2016)
بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی محمود شارع پور، اکبر علیوردی نیا، مریم شعبانی (1395)
تحلیلی جامعه شناختی از میزان آگاهی شهروندی محمود شارع پور، مریم شعبانی (1395)
مطالعه جامعه شناختی درگیری افراد در شرط بندی های ورزشی سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، محمود شارع پور، سیده معصومه شادمنفعت (1394)
جایگاه شهروندان تهرانی در نردبان آرنستاین محمود شارع پور، مریم رفعت جاه، لادن رهبری (1394)
بررسی تأثیر خودکنترلی و پیوند اجتماعی بر نگرش دانشجویان نسبت به مصرف الکل اکبر علیوردی نیا، محمود شارع پور، فاطمه مرادی (1392)
بررسی عوامل موثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه نظریه فشار عمومی اگنیو اکبر علیوردی نیا، محمود شارع پور، سحر رحمانی (1392)
بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان حیدر جانعلی زاده چوب بستی، محمود شارع پور، رضا کاشفی راد (1391)
رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان های کشور سید امیرحسین حسینی، زهرا میلا علمی، محمود شارع پور (1386)
سرمایه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن در اقتصاد زهرا میلا علمی، محمود شارع پور، سید امیرحسین حسینی (1384)
مقاله ارائه شده
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعه الگوی ساماندهی استقرار فعالیت‌ها و مشاغل مازندران در دو سطح راهبردی و تفصیلی محمدرضا حق جو، مصطفی عزیزی شمامی، پریسا عمرانی، سعید امامی، محمود شارع پور، ابراهیم یعقوبی (1400)
طرح پژوهشی خاتمه یافته محمود شارع پور (1396)
کتاب
شهر و جنسیت محمود شارع پور (1397)
روش تحقیق کیفی حسین بزرگیان، صدیقه فلاحپور، محمود شارع پور (1397)
دانشگاه در بستر محلی سید قاسم حسنی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، ابراهیم صالحی عمران، علیرضا حسن زاده، محمود شارع پور، نادر رازقی، جبار رحمانی (1396)
تالیف فصلی از کتاب سید قاسم حسنی، محمود شارع پور (1396)
جامعه شناسی شهری محمود شارع پور (1395)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کارگاه آشنایی با سامانه ژیرو محمود شارع پور (1402)
کسب عنوان برتر پژوهشی
ارتباط با جامعه محمود شارع پور (1399)
نشریات
عضو گروه دبیران مجله علمی رحیم بردی آنامرادنژاد، محمود شارع پور (1398)
عضو هیات تحریریه مجله رحیم بردی آنامرادنژاد، صدیقه لطفی، محمود شارع پور (1395)
سردبیر مجله مهری بهار، محمود شارع پور (1395)
مجله مطالعات برنامه ریزی آموزشی محسن حاجی تبار فیروزجایی، ابراهیم صالحی عمران، مهرداد مدهوشی، صمد ایزدی، نعمت اله عزیزی، محمود شارع پور، یداله مهرعلیزاده، مسعود روحانی (1395)
مطالعات توسعه اجتماعی و فرهنگی محمود شارع پور، حسین بزرگیان (1394)
فعالیت های علمی اجرایی
تدوین کتاب مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران سید قاسم حسنی، محمود شارع پور، حسین حسن پورآلاشتی، وحید حیدر نتاج، مهدی رمضان زاده لسبویی، رضا شجری قاسم خیلی (1398)
پایان نامه
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و هویت محله‌ای بر کیفیت زندگی محلات شهری در رفسنجان محمد علی امیرپورسعید، صدیقه لطفی، محمود شارع پور (1402)
مطالعه جامعه شناختی تعامل فضا و جنسیت ملیحه امانی، محمود شارع پور، محمد اسماعیل ریاحی (1401)
ارزیابی اثرات اجتماعی سیاست مسکن مهر در استان مازندران امین عالی پور، احمد رضایی، محمود شارع پور (1401)
بررسی تفاوت های جنسیتی در میزان و نحوه مشارکت دانش آموزان در آموزش مجازی ابوالفضل محمودی کیاسری، قربانعلی ابراهیمی، محمود شارع پور (1401)
رویکردی جامعه شناختی در باره نقش کیفیت منظر خیابانی در اخلاقیات شهری مریم شعبانی، حجت صفار حیدری، ایرج اسدی، محمود شارع پور (1401)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر حق به شهر زنان در بافت فرسوده شهر بابل هادیه رضاپور آهنگر، یعقوب فروتن، محمود شارع پور (1401)
بررسی تاثیر فضای شهری بر طرد اجتماعی معلولین سیده عاطفه کتابی، علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور (1400)
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابرابری آموزشی ولید میهن خواه، محمد عثمان حسین بر، محمود شارع پور (1399)
مطالعه جامعه شناختی تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر فرسودگی شغلی معلمان شهر لنگرود سجاد مریخی شلمانی، محمود شارع پور، حیدر جانعلی زاده چوب بستی (1399)
روابط اجتماعی در جامعه شهری سید احمد حسینی، احمد رضایی، محمود شارع پور (1398)
تجربه دانش آموزی و اختلال روان: مطالعه جامعه شناختی یکی از مدارس فرزانگان شهر تهران صدیقه میرزا مصطفی، محمد رضایی، محمود شارع پور، محمد اسماعیل ریاحی (1398)
تحلیل جامعه شناختی اثرات پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر میزان اختلالات روانی ساکنین شهر ساری محبوبه اسفندیاری کلایی، محمود شارع پور، محمد اسماعیل ریاحی (1397)
تحلیل جامعه شناختی رابطه پزشک-بیمار با تاکید بر قصور پزشکی سیمین کاظمی گلباغی، شیرین احمدنیا، محمود شارع پور، محمد اسماعیل ریاحی (1397)
بررسی جامعه شناختی بزه دیدگی ناشی از رایا آزاری در میان دانشجویان فائزه قربان زاده، محمود شارع پور، اکبر علیوردی نیا (1396)