06 فروردین 1402
محمود شارع پور

محمود شارع پور

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / جامعه شناسی
تلفن: 35302652
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
فاطمه گت بابایی، نازنین تبریزی، محمود شارع پور (1401) تأثیر ارزشهای فرهنگی هافستد بر میزان رضایتمندی شهروندان از فعالیتهای گردشگری (موردمطالعه: شهر بابلسر) مطالعات مدیریت گردشگری: 58; 9-38
2
مریم شعبانی، محمود شارع پور (1400) خیابان به مثابه فضای اجتماعی پژوهشهای جامعه شناسی معاصر: 19; 227-249
3
مریم شعبانی، محمود شارع پور (1400) تحلیل جامعه شناختی مواجهه شهروندان تهرانی با فقدان فضای پارک خودرو جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 8; 253-274
4
معصومه اشتیاقی، محمود شارع پور، محمد فاضلی (1400) بررسی بایسته های حق به شهر در فرایند سیاست گذاری راهبرد اجتماعی فرهنگی: 10; 224-257
5
صدیقه رضایی پاشا، فریده شریفی فر، محمود شارع پور، علی اصغر کیا (1400) تحلیل تماتیک خبرهای المپیک 2020 توکیو با تاکید بر جنسیت مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی: دوره نهم-شماره 4; 33-58
6
Samad Talaei Shams, Karim Gholamzadeh Alam, Mahmoud Sharepour, Leila Mahdavi (2021) Role of Intergenerational-interpersonal communication in the performance journal of rescue and relief: Volume 13, Issue 2; 95-104
7
نادر رازقی، محمود شارع پور، فاطمه آخوند زاده (1400) سرمایه فرهنگی و بازتولید شکاف هوشمند تحقیقات فرهنگی ایران: 4; 97-126
8
معصومه اشتیاقی، محمود شارع پور، محمد فاضلی (1399) مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته شهروندان تهرانی از مضامین حقوق شهروندی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد: 17; 91-123
9
محمد پورترکارونی، محمود شارع پور (1399) فقر شهر در ایران: فراتحلیل مطالعات ساختار و کارکرد شهری: 22; 61-79
10
محمود باقری، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری (1398) بررسی تاثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادها دولتی جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 14; 287-315
11
صدیقه میرزا مصطفی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور (1398) آموزش های پنهان مدرسه و تجارب زیسته ی دانش آموزان جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 14; 233-260
12
صدیقه میرزا مصطفی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور (1398) آموزش های پنهان مدرسه و تجارب زیسته ی دانش آموزان (مطالعه موردی یکی از مدارس متوسطه فرزانگان تهران) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 6 (14); 233-260
13
محمود باقری، محمود شارع پور، زهرا کریمی موغاری (1398) بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 8 ، شماره 14; 287-315
14
محمود شارع پور، نوین تولایی، اصلی اسلامی (1398) ارزیابی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی: 48; 605-621
15
مریم فضل اله تبار لدری، میثم شیرخدایی، محمود شارع پور، حمیدرضا فلاح لاجیمی (1398) طراحی الگوی مسیری گرایش به مصرف کالاهای مضر و ارائه راهکارهای ضدبازاریابی مطالعات پیشگیری از جرم: 14; 81-99
16
بهشته محمدی، محمود شارع پور (1398) تاثیر فضای پیاده روهای شهری بر حات اجتماعی جوانان مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: دوره 8; 175-197
17
تقی آزاد ارمکی، محمود شارع پور، مینو صدیقی کسمایی (1397) تحولات فرهنگی و اقتصادی موثر بر تغییرات شهری مطالعات فرهنگ ارتباطات: 44; 49-70
18
محمود شارع پور، سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، محمد اسماعیل ریاحی (1397) فرایند یادگیری اجتماعی مصرف مواد نیروزای غیرمجاز بررسی مسائل اجتماعی ایران: نهم; 117-138
19
محمود شارع پور، حدیثه حجتی (1397) تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندی مطالعات جامعه شناختی شهری: بیست و هشتم; 1-32
20
سجاد فتاحی، محمود شارع پور، محمد فاضلی (1397) اجزا و نیروهای مولد پایداری مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: هفتم; 599-626
21
Saeed Kabiri, John Cochran, Rachel Severson, Syede Massomeh Shadmanfaat, Mohamad Mehdi Rahmati, Mahmoud Sharepour (2018) Social and Personal Controls and Performance Enhancing Drug Use DEVIANT BEHAVIOR: 39; 1483-1496
22
صفیه خدایاری مطلق، محمود شارع پور، نوین تولایی (1396) بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: شماره 9; 189-225
23
نادر رازقی، محمود شارع پور، مهدی علیزاده (1396) تحلیل کیفی انگیزه های عضویت در شبکه اجتماعی فیس بوک مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 47; 11-42
24
مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی (1396) تدوین اهداف توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی اقتصاد فضا و توسعه روستایی: 19; 77-94
25
علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395) سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی (آزمون مدل میمیک) توسعه اجتماعی: 11; 33-64
26
علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395) سرمایه فرهنگی و مدارای اجتماعی توسعه اجتماعی: 11; 33-64
27
مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی (1395) تدوین اهداف توسعه گردشگری در چارچوب رویکرد تفکر ارزشی مورد: روستای فرح آباد در شهرستان ساری اقتصاد فضا و توسعه روستایی: 1; 77-94
28
علی اصغر فیروزجائیان، محمود شارع پور، نازنین فرزام (1395) بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی بر ارتباطات بین فردی مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 17; 7-31
29
نادر رازقی، محمود شارع پور، حسن ابراهیمی گتابی (1395) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان روابط همسایگی پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: 17; 49-77
30
محمود شارع پور، مریم شعبانی (1395) مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده: تحلیل اجتماعی میزان آگاهی شهروندان از ...... مطالعات اجتماعی ایران: 10; 154-182
31
Saeid Kabiri, Mohamad Mehdi Rahmati, Mahmoud Sharepour (2016) Instrumental and hostile aggression among the fans of Pertanika Journal of Science & Technology (JST): 24; 1007-1023
32
مصطفی قدمی، محمود شارع پور، مریم نقوی (1395) تدوین اهداف و گزینه های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح آباد ساری روستا و توسعه: 4; 1-21
33
محمود شارع پور، اکبر علیوردی نیا، مریم شعبانی (1395) بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی مطالعات جامعه شناختی شهری: 18; 1-22
34
محمود شارع پور، مریم شعبانی (1395) تحلیلی جامعه شناختی از میزان آگاهی شهروندی توسعه اجتماعی: 10; 29-66
35
سعید کبیری، محمد مهدی رحمتی، محمود شارع پور، سیده معصومه شادمنفعت (1394) مطالعه جامعه شناختی درگیری افراد در شرط بندی های ورزشی مطالعات اجتماعی ایران: دوره نهم; 35-60
36
محمود شارع پور، مریم رفعت جاه، لادن رهبری (1394) جایگاه شهروندان تهرانی در نردبان آرنستاین رفاه اجتماعی: 15; 177-203
مقاله ارائه‌شده
1
حسن یعقوبی، محسن نورائی، محمود شارع پور (1397) اهمیت آموزش دینی و قرآن به دانش آموزان ابتدایی در حصول تربیت دینی با تاکید بر نقش دوران کودکی از منظر آموزه های دینی همایش کشوری دانش موضوعی-تربیتی (دانش آموزش محتوا): آموزش دینی و قرآن ابتدایی، ایران¡ قم
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
محمود شارع پور (1396) طرح پژوهشی خاتمه یافته معاونت فرهنگی وزارت علوم
پایان‌نامه
1
2
سیده عاطفه کتابی، محمود شارع پور، علی اصغر فیروزجائیان (1400) بررسی تاثیر فضای شهری بر طرد اجتماعی معلولین
3
ولید میهن خواه، محمود شارع پور، محمد عثمان حسین بر (1399) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نابرابری آموزشی
4
سجاد مریخی شلمانی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، محمود شارع پور (1399) مطالعه جامعه شناختی تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر فرسودگی شغلی معلمان شهر لنگرود
5
سید احمد حسینی، محمود شارع پور، احمد رضایی (1398) روابط اجتماعی در جامعه شهری
6
صدیقه میرزا مصطفی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور، محمد رضایی (1398) تجربه دانش آموزی و اختلال روان: مطالعه جامعه شناختی یکی از مدارس فرزانگان شهر تهران
7
8
9
محبوبه اسفندیاری کلایی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور (1397) تحلیل جامعه شناختی اثرات پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر میزان اختلالات روانی ساکنین شهر ساری
10
سیمین کاظمی گلباغی، محمد اسماعیل ریاحی، محمود شارع پور، شیرین احمدنیا (1397) تحلیل جامعه شناختی رابطه پزشک-بیمار با تاکید بر قصور پزشکی
11
فائزه قربان زاده، اکبر علیوردی نیا، محمود شارع پور (1396) بررسی جامعه شناختی بزه دیدگی ناشی از رایا آزاری در میان دانشجویان
12
کتاب
1
محمود شارع پور (1397) شهر و جنسیت شابک:978-600-121-763-0
2
حسین بزرگیان، صدیقه فلاحپور، محمود شارع پور (1397) روش تحقیق کیفی شابک:978-600-6545-99-8
3
سید قاسم حسنی، حیدر جانعلی زاده چوب بستی، ابراهیم صالحی عمران، علیرضا حسن زاده، محمود شارع پور، نادر رازقی، جبار رحمانی (1396) دانشگاه در بستر محلی شابک:978-600-8905-15-8
4
محمود شارع پور (1396) تجدید چاپ کتاب جامعه شناسی شهری شابک:978-964-530-316-5
5
سید قاسم حسنی، محمود شارع پور (1396) تالیف فصلی از کتاب شابک:978-600-8905-15-8
6
محمود شارع پور (1395) جامعه شناسی شهری شابک:978-964-530-316-5
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
محمود شارع پور (1398) سخنرانی در دانشگاه-انتقال آب دانشگاه مازندران
2
محمود شارع پور (1397) چالش های اجتماعی و فرهنگی حوزه خزر دانشگاه مازندران
3
محمود شارع پور (1397) چالش ها فرهنگی و اجتماع حوضه اقلیمی خزر دانشگاه مازندران
4
محمود شارع پور (1395) سخنرانی علمی: رسالت علوم اجتماعی دانشگاه گلستان
5
محمود شارع پور (1395) سخنرانی در هفته پژوهش تحت عنوان: رسالت علوم اجتماعی دانشگاه گلستان