29 اسفند 1401
محمد تقي گيلك حكيم آبادي

محمد تقی گیلک حکیم آبادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر دانشگاه مازندران دانشکده علوم اقتصادیو اداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
تلفن: 35302561
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

معرفی

آشنا به اقتصاد پولی و اسلامی و علوم حوزوی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی علوم اقتصادی (1373 - 1379)
  • فوق لیسانس توسعه و برنامه ریزی اقتصادی (1371 - 1373)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • اقتصادبخش عمومی
  • اقتصاد پولی
  • اقتصاد ، بانکداری و مالیه اسلامی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نادر مهرگان، علی مهرگان (1401) تثبیت کنندگی خودکار سیاستهای مالی و چرخه های اقتصادی ایران سیاست گذاری اقتصادی: 27; 187-213
2
سلام حامد کریم، احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، امیر منصور طهرانچیان (1400) آزمون تقارن تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بانکهای تجاری در منطقۀ منا مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 6، شماره 5; 155-182
3
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علی مهرگان (1400) تحلیلی از تثبیت کنندگی خودکار مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در ایران مدلسازی اقتصادی: 55; 1-19
4
صالج طاهری بازخانه، علی احسانی محمد ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، اسدالله فرزین وش (1399) ادوار مالی و سیاست پولی در اقتصاد ایران پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: جلد 28 شماره 95; 307-341
5
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علیرضا پور فرج، محمد مبینی سوچلمایی (1399) کسری بودجه و فروپاشی تمدن غرب: تحلیلی نو از نظریه عدالت رالز معرفت اقتصاد اسلامی: 22; 5-20
6
قاسم نجفی کاج آباد، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، منصور زرا نژاد، علیرضا پور فرج (1399) ارزیابی پیشنهاد تغییر مالیات بر درآمد شخصی با توجه به 1 ویژگیهای خمس: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه نظریه های کاربردی اقتصاد: سال هفتم ش 1 شماره پیاپی 24; صفحات 61 تا 90
7
سید مجتبی مجاوریان، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، پروین سجادی، ایوب کریمی، سیده پرستو مجاوریان (1398) تأثیر منطقه جغرافیایی سکونت در تنوع غذایی خانوارهای شهری ایران علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران: سال 14 جلد 4; 9-18
8
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1398) اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها جستارهای اقتصادی ایران: 32; 269-296
9
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، حسنا ازوجی (1398) تحلیل توهم مالی و سیاست بودجه ای در منتخبی از کشورهای درحال توسعه با روش داده های تابلویی پویا نظریه های کاربردی اقتصاد: سال ششم شماره 1; 21-50
10
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، حسنا ازوجی (1398) تحلیل عوامل مؤثر برکسری بودجه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با تاکید بر نقش توهم مالی فصلنامه اقتصاد کاربردی: دوره 9 شماره 28; 15-27
11
صالح طاهری بازخانه، محمد علی احسانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، اسدالله فرزین وش (1398) طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19; 151-179
12
زهرا صدیقی، امیر منصور طهرانچیان، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1397) مقایسه تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب: شواهد تجربی از روش گشتاورهای تعمیم یافته مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12; صفحه 9-25
13
Abbas Noroozi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi (2019) An Analysis of Circulation of Decentralized Digital Money in Quantum Electrodynamics Space: the Econphysics Approach international journal of business and development studies: 11; 43-58
14
صالح طاهری بازخانه، محمد علی احسانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1397) بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 9(33); 121-140
15
Saleh Taheri bazkhaneh, Mohammad Ali Ehsani, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, asadollah farzinvash (2018) Analysis of the Relationship between the Business Cycle and Inflation Gap in Time-Frequency Domain journal of money and economy: Vol. 13, No. 3; ,pp. 401-422
16
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، صدیقه رحمتی حاجی آبادی (1396) زیان رفاهی افزایش قیمت در اقلام عمده غذایی کاربردی از روش Panel- SURE در استان های کشور اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): دوره 14 شماره 4 زمستان 1396; 53-92
17
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 13(2); 101-126
18
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری مدلسازی اقتصاد سنجی: 8; 1-26
19
سعید کریمی پتانلار، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا نباتی (1396) فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب پژوهش نامه زنان: سال8 ش 4; 65-81
20
جابر عبدی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396) مقایسه ای از آسیب پذیری اقتصادی ایران با سایر کشورهای با درآمد متوسط منتخب پژوهشنامه اقتصادی: س 17 ش 66; 200-179
21
Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpou (2017) The Impact of Public and Private Sector’s Financing through Debt Securities on the Economic Growth: Case Study of Developed and Emerging Countries International Journal of Applied Business and Economic Research: 15 , 16; 305-316
22
Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpour (2017) The Impact of Public and Private Sector's Financing through Debt Securities on the Economic Growth: case of Develped and Emerging Countries International Journal of Applied Business and Economic Research: 15; 305-316
23
احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سیاوش غیبی حاجی ور (1396) تأثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافتDSGE مطالعات و سیاستهای اقتصادی: 13; 3 -28
24
باقر حسامی عزیزی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نازنین اختیاری (1396) بررسی عوامل موثر بر کمکهای خیریه در استانهای منتخب کشور ایران با رویکرد داده های تابلویی اقتصاد و بانکداری اسلامی: دوره 16 شماره 19; 7-30
25
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، شهره حسن زاده (1396) تأثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در ایران پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران: دوره 6 شماره 1 بهار 1396; 29-46
26
حبیب انصاری سامانی، علیرضا پور فرج، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1395) اثر دین داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی سیاست گذاری اقتصادی: 16 سال 8; 111-133
27
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، راضیه رحیمی، کمال سعادتی (1395) اندازه گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی مطالعات برنامه ریزی آموزشی: دوره 5 ش 10; 31-48
28
سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، جباری خشکرودی وجیهه (1395) عوامل تعیین کننذه رقابتپذیزی ایزان در بخش کشاورزی تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 8; 17-45
29
سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، وجیهه جباری (1395) عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ایران در بخش کشاورزی تحقیقات اقتصاد کشاورزی: 8(2); 17-45
30
سعید کریمی پتانلار، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، فاضل صابر نوچمنی (1394) بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی در کشورهای منتخب پژوهشنامه مالیات: 23; 63-90
31
زهرا کریمی موغاری، حسین اسدی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نوراله اسدی (1394) عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکمشتریان یها تجاری ( مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) اقتصاد پولی مالی (دانش و توسعه): 5; 205-235
32
علیرضا پور فرج، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی (1394) دینداری و رفتار اقتصادی؛ رو ششناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام مطالعات اقتصاد اسلامی: بهارو تابستان 94; 33-68
33
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، یوسف عیسی زاده روشن، زهرا جلال (1393) اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر با مدل تابلویی: مطالعه موردی کشورهای منتخب با درآمد متوسط مدلسازی اقتصاد سنجی: 1; 67-88
34
علیرضا پور فرج، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی، علی اکبر باجلان (1393) دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی جستارهای اقتصادی ایران: پاییز و زمستان 93; 187-216
35
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زینت کرامتی (1392) بررسی اثر نابرابری بر فقر با توجه به آموزه های اسلامی و آزمون تجربی در کشورهای منتخب جستارهای اقتصادی ایران: 10; 67-89
مقاله ارائه‌شده
1
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا خانعلی نتاج (1399) تأثیر ساختار وامدهی بر ریسک درماندگی بانکها در ایران نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین، ایران¡ بابل
2
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، حسنا ازوجی (1397) تحلیل عوامل مؤثر برکسری بودجه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با تاکید بر نقش توهم مالی دومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
3
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، یوسف عیسی زاده ، زهرا جلال (1394) اثر زیر ساخت و بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر : یک مطالعه موردی ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
4
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، خدیجه بزرگی (1394) اثر فساد بر اقتصاد سایه ای : مطالعه موردی کشورهای منا ششمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
5
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید حلاجیان (1392) بررسی کارایی بانک ملی ایران: مطالعه موردی غرب استان مازندران چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
6
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد کیا مقدم (1392) اثر مخارج دولت بر نرخ بهره واقعی : مطالعه موردی ایران چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
7
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید حلاجیان (1392) بررسی کارایی بانک ملی ایران به روش DEA؛ مطالعه موردی شهرستان رامسر پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها (DEA)، ایران¡ رامسر
8
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علی احسانی محمد ، سعید حلاجیان (1392) بررسی کارایی بانک ملی ایران به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای؛ مطالعه موردی شهرستان رامسر(1386 تا1390) پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها (DEA)، ایران¡ رامسر
9
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، مهدی جلالی افتری (1391) تاثیر گذاری برخی شاخص های منتخب فرهنگی بر عملکرد اقتصادی استان های ایران همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
10
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا کریمی ، حسین اسدی گرجی ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1391) عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا استان مازندران) همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
11
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی (1391) بررسی نظام مالیات بر درآمد ایران بر اساس ویژگی های خمس (بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی و درآمد مالیاتی در ایران) مچموعه مقالات پنچمین همایش مالیاتهای اسلامی، ایران¡ تهران
12
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، مهدی جلالی افتری (1391) اثیر گذاری برخی شاخص های منتخب فرهنگی بر عملکرد اقتصادی استان های ایران همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
13
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا کریمی ، حسین اسدی گرجی ، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1391) عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا استان مازندران) همایش ملی جهاد اقتصادی، ایران¡ بابلسر
14
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی (1391) بررسی نظام مالیات بر درآمد ایران بر اساس ویژگی های خمس (بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی و درآمد مالیاتی در ایران) مجموعه مقالات پنچمین همایش مالیاتهای اسلامی، ایران¡ تهران
15
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد ، مریم حیدرتبار اسبک (1390) هرینه رفاهی تورم مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
16
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد ، مریم حیدرتبار اسبک (1390) هرینه رفاهی تورم مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
17
محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1389) ارزیابی نقش باز توزیعی مالیاتهای مستقیم: مالیات های اسلامی در برابر مالیات های متعارف دومین همایش مالیات های اسلامی جایگاه مالیات های اسلامی و متعارف و ارتباط متقابل آن ها، ایران¡ قم
18
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، ایمان میرزا آقانسب ، داود گرگانی فیروزجایی (1389) بررسی اثر فعالیت های دولت های س ار انقلاب بر جایگاه استان مازندران از نظر توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
19
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، موغاری کریمی ، زهرا حسینی سیده (1389) بررسی تحولات بهره وری در زیز بخش های صنعت ایران مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، ایران¡ بابلسر
20
محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید کریمی پتانلار، علیرضا امین حاکی (1389) سیب شناسی تحقق دزآمدهای مالیلتی در ایران چهارمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران، ایران¡ شیراز
21
محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1389) انگیزه های مالیاتی و کمک های خیریه در ایران سومین همایش مالیات های اسلامی :همگرایی مالیات های اسلامی و مالیات های موجود و جدید، ایران¡ قم
22
محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1387) مقایسه وجوه شرعی (زکات و خمس) با مالیات مجموعه مقالات همایش مبانی فقهی و اقتصادی مالیات های اسلامی، ایران¡ قم
23
محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1379) امکان جایگزینی مالیات بر درآمد با خمس دومین کنگره بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی(س)، ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مبینا صیادی، زینب السادات حسینی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1398) عدالت اقتصادی در نهج البلاغه با رویکرد عدالت مالیاتی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • ریاست دانشکده (1393 - 1398)
  • مدیر گروه اقتصاد بازرگانی (1387 - 1389)
  • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده (1384 - 1386)
بیشتر

گالری تصاویر

عكس من