1403/01/25
محمد تقی گیلک حکیم آبادی

محمد تقی گیلک حکیم آبادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 35302561

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی (1371 - 1373)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی علوم اقتصادی (1373 - 1379)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی اثرات مالیات سبز بر میزان انتشارآلاینده ها و شاخص توسعه انسانی در ایران: الگوی معادلات همزمان اسماعیل شعبانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، وحید تقی نژاد عمران (1401)
نقش مالیاتها بر تثبیت چرخه های تجاری ایران علی مهرگان، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نادر مهرگان (1401)
مد لسازی سنجش آثار اعتبارات خُرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی )مطالعۀ موردی طر حهای اشتغا لزایی بنیاد برکت( ابوالفضل غفاری، علیرضا پور فرج، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علیرضا کریمی (1401)
تأثیر صکوک برکسری‌های دوقلو در کشورهای منتخب محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سیده سهیلا میری لداری، سعید راسخی (1401)
تثبیت کنندگی خودکار سیاستهای مالی و چرخه های اقتصادی ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نادر مهرگان، علی مهرگان (1401)
آزمون تقارن تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بانکهای تجاری در منطقۀ منا سلام حامد کریم، احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، امیر منصور طهرانچیان (1400)
ادوار مالی و سیاست پولی در اقتصاد ایران صالج طاهری بازخانه، علی احسانی محمد، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، اسدالله فرزین وش (1399)
کسری بودجه و فروپاشی تمدن غرب: تحلیلی نو از نظریه عدالت رالز محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علیرضا پور فرج، محمد مبینی سوچلمایی (1399)
ارزیابی پیشنهاد تغییر مالیات بر درآمد شخصی با توجه به 1 ویژگیهای خمس: رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه قاسم نجفی کاج آباد، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، منصور زرا نژاد، علیرضا پور فرج (1399)
تأثیر منطقه جغرافیایی سکونت در تنوع غذایی خانوارهای شهری ایران سید مجتبی مجاوریان، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، پروین سجادی، ایوب کریمی، سیده پرستو مجاوریان (1398)
اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1398)
طراحی یک سامانه ی هشداردهی زودهنگام بحران مالی در ایران با معرفی شاخصی جدید صالح طاهری بازخانه، محمد علی احسانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، اسدالله فرزین وش (1398)
An Analysis of Circulation of Decentralized Digital Money in Quantum Electrodynamics Space: the Econphysics Approach Abbas Noroozi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi (2019)
بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک صالح طاهری بازخانه، محمد علی احسانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1397)
Analysis of the Relationship between the Business Cycle and Inflation Gap in Time-Frequency Domain Saleh Taheri bazkhaneh, Mohammad Ali Ehsani, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, asadollah farzinvash (2018)
زیان رفاهی افزایش قیمت در اقلام عمده غذایی کاربردی از روش Panel- SURE در استان های کشور محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، صدیقه رحمتی حاجی آبادی (1396)
علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396)
اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1396)
فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب سعید کریمی پتانلار، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا نباتی (1396)
The Impact of Public and Private Sector’s Financing through Debt Securities on the Economic Growth: Case Study of Developed and Emerging Countries Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpou (2017)
The Impact of Public and Private Sector's Financing through Debt Securities on the Economic Growth: case of Develped and Emerging Countries Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpour (2017)
تأثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافتDSGE احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سیاوش غیبی حاجی ور (1396)
بررسی عوامل موثر بر کمکهای خیریه در استانهای منتخب کشور ایران با رویکرد داده های تابلویی باقر حسامی عزیزی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نازنین اختیاری (1396)
تأثیر بی ثباتی اقتصادکلان بر جرایم مالی در ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، شهریار زروکی، شهره حسن زاده (1396)
اثر دین داری بر تعاون: ارزیابی رفتار دانشجویان در بازی کالای عمومی حبیب انصاری سامانی، علیرضا پور فرج، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1395)
اندازه گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی محمد تقی گیلک حکیم آبادی، راضیه رحیمی، کمال سعادتی (1395)
عوامل تعیین کننذه رقابتپذیزی ایزان در بخش کشاورزی سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، جباری خشکرودی وجیهه (1395)
عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ایران در بخش کشاورزی سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، وجیهه جباری (1395)
بررسی تأثیر اثربخشی دولت بر کاهش فرار مالیاتی در کشورهای منتخب سعید کریمی پتانلار، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، فاضل صابر نوچمنی (1394)
عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانکمشتریان یها تجاری ( مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) زهرا کریمی موغاری، حسین اسدی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نوراله اسدی (1394)
دینداری و رفتار اقتصادی؛ رو ششناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام علیرضا پور فرج، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی (1394)
دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی علیرضا پور فرج، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی، علی اکبر باجلان (1393)
محاسبه شاخص قیمتی اصلاح فقر شهری و روستایی ایران در سال 1383 زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمدرضا پورقربان (1386)
مقاله ارائه شده
تأثیر ساختار وامدهی بر ریسک درماندگی بانکها در ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا خانعلی نتاج (1399)
اثر زیر ساخت و بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر : یک مطالعه موردی محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، یوسف عیسی زاده، زهرا جلال (1394)
اثر زیر ساخت و بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر : یک مطالعه موردی محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، یوسف عیسی زاده، زهرا جلال (1394)
اثر فساد بر اقتصاد سایه ای : مطالعه موردی کشورهای منا محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، خدیجه بزرگی (1394)
اثر فساد بر اقتصاد سایه ای : مطالعه موردی کشورهای منا محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، خدیجه بزرگی (1394)
بررسی کارایی بانک ملی ایران: مطالعه موردی غرب استان مازندران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید حلاجیان (1392)
بررسی کارایی بانک ملی ایران: مطالعه موردی غرب استان مازندران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید حلاجیان (1392)
اثر مخارج دولت بر نرخ بهره واقعی : مطالعه موردی ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد کیا مقدم (1392)
اثر مخارج دولت بر نرخ بهره واقعی : مطالعه موردی ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد کیا مقدم (1392)
بررسی کارایی بانک ملی ایران به روش DEA؛ مطالعه موردی شهرستان رامسر محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید حلاجیان (1392)
بررسی کارایی بانک ملی ایران به روش DEA؛ مطالعه موردی شهرستان رامسر محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید حلاجیان (1392)
بررسی کارایی بانک ملی ایران به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای؛ مطالعه موردی شهرستان رامسر(1386 تا1390) محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علی احسانی محمد، سعید حلاجیان (1392)
بررسی کارایی بانک ملی ایران به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای؛ مطالعه موردی شهرستان رامسر(1386 تا1390) محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علی احسانی محمد، سعید حلاجیان (1392)
تاثیر گذاری برخی شاخص های منتخب فرهنگی بر عملکرد اقتصادی استان های ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، مهدی جلالی افتری (1391)
تاثیر گذاری برخی شاخص های منتخب فرهنگی بر عملکرد اقتصادی استان های ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، مهدی جلالی افتری (1391)
عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا استان مازندران) محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا کریمی، حسین اسدی گرجی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1391)
عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا استان مازندران) محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا کریمی، حسین اسدی گرجی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1391)
بررسی نظام مالیات بر درآمد ایران بر اساس ویژگی های خمس (بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی و درآمد مالیاتی در ایران) محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی (1391)
بررسی نظام مالیات بر درآمد ایران بر اساس ویژگی های خمس (بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی و درآمد مالیاتی در ایران) محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی (1391)
اثیر گذاری برخی شاخص های منتخب فرهنگی بر عملکرد اقتصادی استان های ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، مهدی جلالی افتری (1391)
اثیر گذاری برخی شاخص های منتخب فرهنگی بر عملکرد اقتصادی استان های ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، مهدی جلالی افتری (1391)
عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا استان مازندران) محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا کریمی، حسین اسدی گرجی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1391)
عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی بانک تجارت شهر نکا استان مازندران) محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا کریمی، حسین اسدی گرجی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1391)
بررسی نظام مالیات بر درآمد ایران بر اساس ویژگی های خمس (بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی و درآمد مالیاتی در ایران) محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی (1391)
بررسی نظام مالیات بر درآمد ایران بر اساس ویژگی های خمس (بررسی رابطه نرخ موثر مالیاتی و درآمد مالیاتی در ایران) محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، حبیب انصاری سامانی (1391)
هرینه رفاهی تورم محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد، مریم حیدرتبار اسبک (1390)
هرینه رفاهی تورم محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد، مریم حیدرتبار اسبک (1390)
هرینه رفاهی تورم محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد، مریم حیدرتبار اسبک (1390)
هرینه رفاهی تورم محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، عمران وحید تقی نژاد، مریم حیدرتبار اسبک (1390)
بررسی اثر فعالیت های دولت های س ار انقلاب بر جایگاه استان مازندران از نظر توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، ایمان میرزا آقانسب، داود گرگانی فیروزجایی (1389)
بررسی اثر فعالیت های دولت های س ار انقلاب بر جایگاه استان مازندران از نظر توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، ایمان میرزا آقانسب، داود گرگانی فیروزجایی (1389)
بررسی تحولات بهره وری در زیز بخش های صنعت ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، موغاری کریمی، زهرا حسینی سیده (1389)
بررسی تحولات بهره وری در زیز بخش های صنعت ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، موغاری کریمی، زهرا حسینی سیده (1389)
سیب شناسی تحقق دزآمدهای مالیلتی در ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید کریمی پتانلار، علیرضا امین حاکی (1389)
سیب شناسی تحقق دزآمدهای مالیلتی در ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سعید کریمی پتانلار، علیرضا امین حاکی (1389)
انگیزه های مالیاتی و کمک های خیریه در ایران محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1389)
مقایسه وجوه شرعی (زکات و خمس) با مالیات محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1387)
امکان جایگزینی مالیات بر درآمد با خمس محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1379)
کسب عنوان برتر پژوهشی
مجله برتر سال 1397- پژوهشنامه اقتصاد کلان احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نورالدین شریفی، زهرا میلا علمی، علیرضا پور فرج (1397)
پایان نامه
بررسی اثرات مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها و شاخص توسعه انسانی در ایران: الگوی معادلات همزمان اسماعیل شعبانی، وحید تقی نژاد عمران، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1402)
مدل‎سازی سنجش آثار اعتبارات خرد بر رفاه اجتماعی در مناطق روستایی «مطالعه موردی: طرح‎های اشتغال‎زایی بنیاد برکت» ابوالفضل غفاری، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علیرضا کریمی، علیرضا پور فرج (1401)
آزمون تقارن سیاست های پولی بر عملکرد بانک های تجاری در کشورهای MENA با تاکید بر عراق Salam HAMED karim, amir mansour tehranchian, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi (2022)
تاثیر عقد استصناع بر رشد اقتصادی مهسا عرب فیروزجایی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، علیرضا پور فرج (1401)
عدالت اقتصادی در نهج البلاغه با رویکرد عدالت مالیاتی مبینا صیادی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زینب السادات حسینی (1398)

علایق پژوهشی

 • اقتصاد ، بانکداری و مالیه اسلامی
 • اقتصاد پولی
 • اقتصادبخش عمومی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه اقتصاد بازرگانی (1387 - 1389)
 • ریاست دانشکده (1393 - 1398)
 • معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده (1384 - 1386)
بیشتر

گالری تصاویر

عکس من