گروه علوم اجتماعی پژوهشگری

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه علوم اجتماعی پژوهشگری

قربانعلی  ابراهیمی
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق: 
مهربان  پارسامهر
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
حیدر  جانعلی زاده چوب بستی
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
نادر  رازقی
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
راضیه  رایان پور
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  نا مشخص
روش تحقیق: 
محمد اسماعیل  ریاحی
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
محمود  شارع پور
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
اکبر  علیوردی نیا
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  میدانی
یعقوب  فروتن
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
سید مهدی  متولیان
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
رحمت اله  معمار
گروه:  گروه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانشکده:  دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی