گروه علوم اجتماعی پژوهشگری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم اجتماعی پژوهشگری

نام:  قربانعلي ابراهيمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
نام:  حيدر جانعلي زاده چوب بستي
علایق‌پژوهشی:  جامعه شناسي علم و تكنولوژي (دوره هاي ارشد و دكتري)- روش تحقيق كمي و سمينار بررسي مسأله مورد پژوهش و چهارچوب نظري آن (دوره ارشد) - جامعه شناسي جنگ و نيروهاي نظامي؛ جامعه شناسي ايثار و شهادت، جامعه شناسي ايثارگران و بازماندگان جنگ و جامعه شناسي آموزش و پرورش (دوره كارشناسي).
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر - دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~janalizadeh/
نام:  سيد قاسم حسني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hasani/
نام:  نادر رازقي
علایق‌پژوهشی:  جامعه شناسي علم و تكنولوژي/علم و جامعه/ آموزش عالي، جامعه شناسي فضاي مجازي و اينترنت، سرمايه اجتماعي/ اعتماد اجتماعي
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  آدرس مكاتبه: بابلسر- خيابان شهيد بهشتي - بلوار شهيد ذوالفقاري - پرديس دانشگاه-دانشكده علوم انساني و اجتماعي، گروه علوم اجتماعي، كد پستي : 13534 - 47416
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~razeghi/
نام:  محمد اسماعيل رياحي
علایق‌پژوهشی:  جامعه شناسي سلامت، بيماري و پزشكي، جامعه شناسي خانواده، ازدواج و طلاق، جامعه شناسي جنسيت و نابرابريهاي جنسيتي، جامعه شناسي بدن، جامعه شناسي ارتباطات، روان شناسي اجتماعي (جامعه شناختي)
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  بابلسر- پرديس دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني و اجتماعي- گروه علوم اجتماعي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~mriahi/
نام:  محمود شارع پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~sharepour/
نام:  اكبر عليوردي نيا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  بابلسر - دانشگاه مازندران - دانشكده علوم انساني و اجتماعي- گروه علوم اجتماعي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~aliverdinia/
نام:  يعقوب فروتن
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  استان مازندران، شهرستان بابلسر، دانشگاه مازندران دانشكده علوم انساني و اجتماعي
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~foroutan/
نام:  علي اصغر فيروزجائيان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~firozjayan/
نام:  كوهيار محسن پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
نام:  رحمت اله معمار
علایق‌پژوهشی:  جامعه شناسي سياسي و دين
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بابلسر
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه علوم اجتماعي پژوهشگري
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~memar/