1403/01/25
احمد جعفری صمیمی

احمد جعفری صمیمی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 011-35302552

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اقتصاد ، دانشگاه امریکایی واشنگتن ، امریکا (1358 - 1362)
    عنوان رساله: اثرات اقتصادی سیستم تامین اجتماعی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
  • کارشناسی ارشد اقتصاد ، دانشگاه امریکایی واشنگتن ، امریکا (1355 - 1357)
    عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
تأثیر زیان بین نسلی کسری تراز عملیاتی بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران محئثه مقدسی، علیرضا پور فرج، احمد جعفری صمیمی، محمد علی فلاحی (1402)
تاثیر تکانه های نفتی بر اجزای مخارج دولتی و درآمد های مالیاتی در ایران حمزه کریمی فیروزجایی، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی (1402)
مقایسه الگوهای پیش بینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوی ترکیبی ARDL-D-LSTM حامد حامد عزیزی گنزق، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی (1401)
How Does Monetary Policy Affect Household Income Distribution? shams aldin hossaini, َAhmad Jafari Samimi, Hossein Tavakolian, nasrin ghobadi (2022)
Non-linear Response of Inflation: A Real Effective Exchange Rate in Iran mohammad abdi seyyedkolaei, َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Gino Favero (2022)
مدل ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از تکنیک دلفی فازی بهزاد کیا، احمد جعفری صمیمی، علی فرهادی، مجتبی طبری (1401)
آزمون تقارن تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بانکهای تجاری در منطقۀ منا سلام حامد کریم، احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، امیر منصور طهرانچیان (1400)
شناسایی معیارها و سنجههای ارزیابی خط مشی مالیات بر ارزش افزوده بهزاد کیا، احمد جعفری صمیمی، علی فرهادی، مجتبی طبری (1400)
The Effect of Renewable Energy Development Policies on Macroeconomic Indicators in Iran Ali Jorsaraeei, Ali ّFarhadi Mahalli, َAhmad Jafari Samimi, Mojtaba Tabari (2021)
تأثیر میزان استقلال بانک مرکزی بر چرخههای تجاری سیاسی در ایران: کاربرد روش خود رگرسیون انتقال ملایم علی حسین صمدی، احمد جعفری صمیمی، احمد صدرایی جواهری، مسلمه ابراهیمی (1400)
ریزش مورد انتظاردر بورساوراقبهادار تهران ( رویکرد نیمه پارامتریکپویا) مجتبی خدام، احمد جعفری صمیمی، محسن نصرتیان نصب (1400)
بررسی اثر سیاست های تعدیل اقتصادی بر نوسانات رشد اقتصادی ایران سید رضا پورنقی، احمد جعفری صمیمی، فرید عسگری، فرزانه خلیلی (1400)
سرمایه گذاری در بخش فرهنگ و رشد اقتصادی سارا حنجری، مهدی تقوی، فتح اله تاری، احمد جعفری صمیمی، عباس شاکری (1400)
برآورد نابرابری درآمد و فقر شهری و روستایی استان هرمزگان در مقایسه با کل کشور حسین حیدری، اسمعیل ابونوری، احمد جعفری صمیمی، یونس نادمی (1400)
Analyzing the Impact of Leverage Rate on Export Survival: The Case of Iranian Firms Zahra Moujdeh, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, Saeed Rasekhi (2020)
اثر سلامت مالی بر بقای صادرات صنایع کارخانه ای با استفاده از الگوی بقای انعطاف پذیر زهرا مژده، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1399)
ارزیابی تجربی رویکرد پولی به نظریه پیشرفت فنی درونزا: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ساعده عزیزی ثالث، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، حسین توکلیان (1399)
بررسی اثرات آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران یلدا مصطفی پور، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1399)
تحلیل محتوای آموزش سواد اقتصادی در پایه ششم ابتدایی میمنت عابدینی بلترک، احمد جعفری صمیمی (1398)
بررسی اثر تعاملی فرهنگ ورزش رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استانهای ایران ... سارا حنجری، مهدی تقوی، فتح اله تاری، احمد جعفری صمیمی، عباس شاکری (1398)
متغیر های کلان اقتصادی و درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران جلال منتظری شورکحچالی، احمد جعفری صمیمی (1398)
متغیرهای اقتصاد کلان و درآمد مالیاتی در اقتصاد ایران جلال منتظری شورکحچالی، احمد جعفری صمیمی (1398)
تکانه های پولی، کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای، GVAR، سمیرا کرمی، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1398)
آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران: شواهد جدید با رهیافت غیر خطی مانی مؤتمنی، احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی (1398)
تحلیلی بر محاسبه قیمت تمام شده پول در بانکهای ایران )مطالعه موردی شعب بانک سپه استان سمنان( علیرضا مسعودیان، احمد جعفری صمیمی، علیرضا عرفانی، اسمعیل ابونوری (1398)
برآورد شاخص کارایی سیاست پولی در یک اقتصاد منتخب: پاکستان صدیقه قلی زاده کناری، علیرضا پور فرج، احمد جعفری صمیمی (1398)
بزرسی عوامل مؤثز بز شاخص قیمت مواد غذایی در ایزان احمد جعفری صمیمی، زهرا فرج زاده (1398)
تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی شدن احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی، سیده رقیه ساداتی امیری (1397)
اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم کلان ایران با تاکید بر رشد تولید رویکرد FAVAR سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، حمید لعل خضری (1397)
An Analysis of Circulation of Decentralized Digital Money in Quantum Electrodynamics Space: the Econphysics Approach Abbas Noroozi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi (2019)
بررس وضعیت فرهنگی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی استان های ایران سارا حنجری، مهدی تقوی، احمد جعفری صمیمی، عباس شاکری (1397)
واکنش غیرخطی سیاست های پولی نسبت به ریسک بازارهای مالی در ایران احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محسن نصرتیان نصب (1397)
The international spillover of china’s monetary policy: a case study of a developing country َAhmad Jafari Samimi, Seyed Peyman Asadi, Zahra Sheidaee (2018)
تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران حسین زرین اقبال، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1397)
بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه در ایران صدیقه قلی زاده کناری، علیرضا پور فرج، احمد جعفری صمیمی (1396)
شبیه سازی تولید نفت شیل با رویکرد پویایی های سیستم، تحت سناریوهای مختلف محمد فضل اله تبار، بابک شیرازی، احمد جعفری صمیمی (1396)
پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی (1396)
پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، جلال منتظری شورکحچالی (1396)
ارزیابی سیاستهای پولی در شرایط شوک نرخ ارز : رویکرد MDSGE احمد جعفری صمیمی، حسین توکلیان، مرضیه حاجی کرمی (1396)
The Impact of Public and Private Sector’s Financing through Debt Securities on the Economic Growth: Case Study of Developed and Emerging Countries Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpou (2017)
The Impact of Public and Private Sector's Financing through Debt Securities on the Economic Growth: case of Develped and Emerging Countries Hossein Nezamdoost, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Naghi Nazarpour (2017)
Testing Fiscal Reaction Function in Iran: An Application of Nonlinear Dicky Fuller (NDF)Test َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar, jalal montazeri shoorekchali (2017)
تأثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافتDSGE احمد جعفری صمیمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، سیاوش غیبی حاجی ور (1396)
Does Agriculture Price Index Respond to Exchange Rate Fluctuations in Iran? mohammad abdi seyyedkolaei, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2017)
تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی در ایران ایوب خزائی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، رضا طالبلو (1396)
تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، امیر منصور طهرانچیان، زینب غلامی (1396)
بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه احمد جعفری صمیمی، حسین زرین اقبال، محمد رضا زیبائی، کاوه درخشانی درابی (1395)
اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی علی اکبر باجلان، سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی (1395)
مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای) PSTR احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395)
The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2017)
تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای محمد عبدی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، مجتبی مجاوریان (1395)
تاثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران :کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه ای محمد عبدی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، سید مجتبی مجاوریان (1395)
تأثیرتخصیص مجدد مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی بلندمدت ایران سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، مجتبی احسانی (1395)
اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی 1رگرسیون سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، علی اکبر باجلان (1395)
The Impact of Exchange Rate Pass-Through via Domestic Prices on Inflation in Iran: New Evidence from a Threshold Regression Mohammad Abdi, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi, seyed mojtaba mojaverian (2016)
مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR) احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان، محمد زمان محمدی شیرکلایی (1395)
تاثیر سیاست پولی و اعتباری بر تولید ناخالص داخلی در ایران : رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محمد علی احسانی، زینب غلامی (1395)
تأثیر تأمین مالی داخلی بر بهره وری بنگاه ها: شواهد تجربی از صنعت خودرو در ایران ایوب خزایی، امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، رضا طالبلو (1395)
اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا بر تورم در ایران : رویکرد بیزین روش چرخشی مارکوف احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، سامان قادری (1395)
ارزیابی انحراف نرخ ارز واقعی مبتنی بر رویکرد رفتاری احمد جعفری صمیمی، نسرین قبادی (1395)
بررسی اثر تکانه درآمدهای نفتی بر تولید و تورم در شرایط وجود چسبندگی در قیمت و دستمزد احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری، امیر منصور طهرانچیان (1395)
The Effect of Business cycle Fluctuations on Import Protection in Selected Developing Countries Saeed Rasekhi, َAhmad Jafari Samimi, Mohammad Ali Ehsani, Elmira zabihi lahrami (2016)
تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی با تاکید بر شاخص های اقتصادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای محمد زمان محمدی شیرکلایی، احمد جعفری صمیمی، سعید کریمی پتانلار، امیر منصور طهرانچیان (1394)
استخراج منحنی فیلیپس با استفاده از الگوی باز تعادل عمومی پویای تصادفی : مطالعه موردی اقتصاد ایران احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، ایلناز ابراهیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1394)
the sensitivity of central bank independence measurements to inflation in Iran: a new approach َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, Mohammad Ali Ehsani, Kaveh Derakhshani Darabi (2015)
The Impact of Agricultural Import Tariffs and non-tariffs barriers on welfare in Iran- َAhmad Jafari Samimi, ghasem norouzi, mojtaba ehsani (2015)
The Impact of Tourism on Human Development َAhmad Jafari Samimi (2014)
رابطه نوسان نرخ ارز و نوسان بازدهی سهام در ایران؛ با استفاده از گارچ چندمتغیره سعید راسخی، احمد جعفری صمیمی، زهرا کیان ارثی، میلاد شهرازی (1392)
آزمون پایداری تورم در ایران امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی، روزبه بالو نژاد نوری (1392)
An Estimation of Seasonal GDP Gap in Iran: Application of Adaptive Least Squares Method Arash Hadizadeh, َAhmad Jafari Samimi, Zahra Mila Elmi (2013)
جایگاه بیمه در پایداری کسب و کارهای خرد: شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجادشده توسط صندوق مهر امام رضا (ع) احمد جعفری صمیمی، محمود یحیی زاده فر، حسنعلی آقاجانی، سیدمحمد کریمی (1392)
An Evaluation of Small Businesses in Iran َAhmad Jafari Samimi (2013)
Adam Smith: An Ethical Oriented Economist َAhmad Jafari Samimi (2013)
کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، آرش هادی زاده (1391)
اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، اختر رضایی روشن (1391)
بررسی آثار نامتقارن سیاست های پولی بر تولید در اقتصاد ایران اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی، احمد جعفری صمیمی، ذبیح الله غلامی (1391)
فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل های رشد احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، علی صیاد زاده (1390)
Estimation of Inflation Tax Capacity in Iran َAhmad Jafari Samimi (2012)
Economics َAhmad Jafari Samimi (2012)
Openness and Inflation: A Case Study for MENA َAhmad Jafari Samimi (2012)
Global Climate Risk & Economic Growth َAhmad Jafari Samimi (2012)
Openness and Inflation in Iran َAhmad Jafari Samimi (2011)
Corruption And FDI In Developing Countries َAhmad Jafari Samimi (2011)
An Estimation Of Tax evasion In Iran َAhmad Jafari Samimi (2011)
بررسی های اقتصادی سابق َAhmad Jafari Samimi (2010)
Fiscal Decentralization And Economic Growth: A Nonlinear Model For Provinces Of Iran َAhmad Jafari Samimi, Saeed Karimi Petanlar, gholamreza hadad keshavarz, mohammad alizadeh (2010)
The Tax Ratio and Economic Growth In IRAN َAhmad Jafari Samimi (2010)
Governance And FDI In MENA Region َAhmad Jafari Samimi (2010)
Growth And FDI In OIC Countries َAhmad Jafari Samimi (2010)
Was Richard Cantilon a Merchantilist? َAhmad Jafari Samimi (2009)
Macroeconomic Sources Of Market risk In Iran َAhmad Jafari Samimi (2009)
An Analysis Of Economic Well َAhmad Jafari Samimi (2009)
Inflation And Inflation Uncertainty َAhmad Jafari Samimi (2009)
روش شناسی اقتصاد نهادگرا َAhmad Jafari Samimi (2007)
Methodology of Institutional Economics َAhmad Jafari Samimi (2007)
A Review on !2 Theories on Business Cycles َAhmad Jafari Samimi (2006)
آیا دهه 1980 دهه رکورد بود َAhmad Jafari Samimi (1990)
Was 1980s A Decade of Stagnation? َAhmad Jafari Samimi, , (1990)
Income Tax In Islam: A Real Stabilizer َAhmad Jafari Samimi (1987)
مقاله ارائه شده
تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر بعد اقتصادی جهانی شدن احمد جعفری صمیمی، شهریار زروکی، سیده رقیه ساداتی امیری (1397)
Fiscal Policy and Business Cycle in Iran: a DSGE Approach َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2018)
برآورد نوسانات بازده سهام در ایران: تحلیل اثر اهرمی و نامتقارنی اطلاعات احمد جعفری صمیمی، مجید آقایی، زهره محمدپور میر (1395)
اثر فساد مالی بر مالیاتهای غیر مستقیم در کشورهای منتخب در حال توسعه(شامل ایران) سعید کریمی پتانلار، احمد جعفری صمیمی، اختر رضایی روشن (1390)
کتاب
درآمدی بر تجارت الکترونیک (چاپ دوم با اصلاحات و تجدید نظر اساسی) امیر منصور طهرانچیان، احمد جعفری صمیمی (1399)
English for economic students ‫ Hoda Zobeiri, َAhmad Jafari Samimi (2017)
اقتصاد ریاضی َAhmad Jafari Samimi, (2016)
نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت احمد جعفری صمیمی، حمید لعل خضری (1395)
اقتصاد کلان به زبان ساده َAhmad Jafari Samimi, (2014)
نظریه و مسائل اقتصاد کلان َAhmad Jafari Samimi (2012)
اقتصاد بخش عمومی (1) َAhmad Jafari Samimi (2012)
درآمدی بر تجارت الکترونیک َAhmad Jafari Samimi, (2009)
واژه نامه اقتصادی و برنامه ریزی احمد جعفری صمیمی، غلامعلی فرجادی (1388)
اقتصاد نانو َAhmad Jafari Samimi (2008)
آدام اسمیت به مسکو می رود َAhmad Jafari Samimi (2008)
اقتصاد سنجی احمد جعفری صمیمی (1378)
مبانی اقتصاد مهندسی احمد جعفری صمیمی (1376)
هزار مسئله اقتصادی با پاسخ احمد جعفری صمیمی (1368)
اقتصاد ریاضی احمد جعفری صمیمی (1368)
مبانی اقتصادسنجی احمد جعفری صمیمی (1367)
سخنرانی
کسب عنوان برتر پژوهشی
مجله برتر سال 1397- پژوهشنامه اقتصاد کلان احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، نورالدین شریفی، زهرا میلا علمی، علیرضا پور فرج (1397)
پژوهشگر نمونه استان مازندران احمد جعفری صمیمی (1396)
نشریات
پژوهشنامه اقتصاد کلان احمد جعفری صمیمی، سعید راسخی (1395)
پایان نامه
تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر جهانی شدن اقتصادی همایون عزیزی، احمد جعفری صمیمی، یوسف عیسی زاده روشن (1402)
تاثیر سیاست های پولی و مالی بر رشد اقتصادی در عراق Nahad Alemarah, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi (2023)
الگوهای پیش بینی تورم در ایران: شواهد جدید از الگوهای ترکیبی - ARIMA- SVARARDL- D SVAR حامد حامد عزیزی گنزق، امیر منصور طهرانچیان، زهرا میلا علمی، احمد جعفری صمیمی (1401)
تاثیر ویروس کوید 19 بر بازار مالی در عراق Mozer Alhali, amir mansour tehranchian, َAhmad Jafari Samimi (2023)
The Impact of Corruption on Economic Growth in Iraq Mohammed Al-Zuwaini, mohammad abdi seyyedkolaei, َAhmad Jafari Samimi (2022)
اثر شدت انرژی بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای حوزه خلیج فارس Akram ABDULHADI GHAILAN, َAhmad Jafari Samimi, shahryar zaroki (2022)
تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار سهام در ایران رضا آشناور، احمد جعفری صمیمی، مهدیه رضاقلی زاده (1401)
آزمون تقارن سیاست های پولی بر عملکرد بانک های تجاری در کشورهای MENA با تاکید بر عراق Salam HAMED karim, amir mansour tehranchian, Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi, َAhmad Jafari Samimi (2022)
تاثیر سه گانه جهانی شدن بر یارانه انرژی در کشور های منطقه خاورمیانه و شمال افریقا پیشرو اسمائیل پور، یوسف محنت فر، احمد جعفری صمیمی (1399)
یک رهیافت پولی به نگرش پیشرفت فنی درونزا ساعده عزیزی ثالث، حسین توکلیان، احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان (1399)

گالری تصاویر

جعفری صمیمی عکس