1403/03/01

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09111554963

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سیاست پولی،اعتبارات بانکی،چرخه ی تجاری،خودرگرسیون برداری آستانه ای
سال 1396
مجله مدلسازي اقتصاد سنجي
شناسه DOI
پژوهشگران احمد جعفری صمیمی ، محمد علی احسانی ، امیر منصور طهرانچیان ، زینب غلامی

چکیده

مقاله ی حاضر با استفاده از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای به بررسی اثرات نامتقارن سیاست های پولی و اعتبارات بانکی در دوران رونق و رکود در ایران می پردازد.. این مقاله بر روی الگوی تمرکز می کند که متغیر وابسته ی آستانه ای (رشد تولید) به جای وضعیت بازار اعتباری، فعالیت اقتصادی را بررسی می کند، از اینرو با سایر مطالعات در این زمینه متفاوت می باشد.در مقاله حاضر با استفاده از آزمون نسبت راستنمایی به بررسی غیرخطی بودن آثار سیاست های پولی و اعتبارات بانکی پرداخته شده، مقدار آستانه با استفاده از روش جستجوی شبکه ای تعیین شده است، الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای با استفاده از نرم افزار آماری R و توابع واکنش آنی تعمیم یافته استخراج شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اثر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر روی تولید در رژیم های بالا و پایین از لحاظ شدت و جهت اثرگذاری متفاوت می باشد. به عبارت دیگر اثر سیاست های پولی و اعتبارات بانکی بر اقتصاد ایران نامتقارن می باشد.