1403/03/01

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09111554963

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استانهای ایران در دوره ی 1385 -1383
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
صنایع کوچک و متوسط، رشد اقتصادی استانی، روش دادههای تابلویی
سال 1392
مجله پژوهشنامه اقتصاد كلان
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا میلا علمی ، محمد علی احسانی ، داود جاوید نیا

چکیده

در دهه های اخیر، با تغییر در ساختار صنعتی کشورها، رشد و گسترش صنایع کوچک و متوسط در استراتژی توسعه ی صنعتی کشورها از جایگاه خاصی برخوردار شده است. با توجه به تجربه ی موفق کشورهای تازه صنعتی شده، کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی معتقدند که در کشورهای درحال توسعه ی و توسعه ی یافته، بخش خصوصی به ویژه صنایع کوچک و متوسط، عامل مهمی در توسعه ی اقتصادی هستند. بررسیها نشان میدهد که این صنایع با کارآفرینی، نوآوری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، بر رشد اقتصادی اثر می گذارند. به همین دلیل، در ایران، به منظور توسعه ی فعالیتهای اشتغا لزا، بنگاه های خرد و متوسط مورد توجه قرار گرفته اند. علاوه بر این، با توجه به این که درصد بالایی از واحدهای صنعتی کشور، کوچک و متوسط هستند و بیش از نیمی از شاغلان بخش صنعت را در خود جای داده اند این صنایع از اهمیت به سزایی برخوردار شدند و می توانند نقش اساسی در برنامه های آتی توسعه ی صنعتی و اقتصادی کشور داشته باشند. به دلیل اهمیت موضوع، در این مقاله، رابطه ی میان اندازه ی صنایع کوچک و متوسط و رشد اقتصادی استانی در چارچوب مدل رشد سلو تعمیم یافته، 1385 و روش داده های تابلویی بررسی شده است. بر - با استفاده از دادههای ترکیبی دوره ی ی زمانی 1383 اساس نتایج، رابطهای مثبت میان صنایع کوچک و متوسط و رشد اقتصادی استانهای کشور وجود دارد که دلیلی بر اهمیت این صنایع است.