1403/03/01

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09111554963

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ریسک درامد بر نرخ پس انداز داخلی: مطالعه موردی ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نرخ پس انداز ناخالص داخلی؛ ریسک درآمد؛ ایران؛ روش حداقل مربعات معمولی
سال 1395
مجله سياست گذاري اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد علی احسانی ، مریم خلیلی اصل

چکیده

در این مقاله چگونگی اثرات عوامل تعیین کننده ی پس انداز، به ویژه اثر ریسک درآمد به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر پس انداز در ایران طی دوره ی زمانی 1359 تا 1389 با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، به منظور بررسی تأثیر ریسک درآمد بر نرخ پس انداز، انحراف معیار تولید ناخالص داخلی به عنوان نماینده ای برای ریسک درآمد در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی تحقیق، دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار ریسک درآمد بر نرخ پس انداز داشته است. به عبارت دیگر، با افزایش نااطمینانی، عدم مطلوبیت برای مصرف کنندگان ریسک گریز به وجود می آید. مصرف کنندگان به تخصیص مصرف از زمان حال به آینده می پردازند تا عدم مطلوبیت را کاهش دهند. در نتیجه پس انداز افزایش می یابد که اثر انگیزه های احتیاطی بر پس انداز را تأیید می کند. همچنین وجود آثار مثبت نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره اسمی روی سپرده های بانکی، نرخ تورم، و نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص داخلی بر نرخ پس انداز تأیید می شود.