1403/03/01

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09111554963

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی در کشورهای گروه D8
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شاخص های توسعه بازار سهام، رشد اقتصادی، داده های تابلویی، کشورهای گروه D8.
سال 1393
مجله سياست هاي مالي و اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد علی احسانی ، رضا ایزدی ، حسین کردتبار

چکیده

مطالعات بسیاری در خصوص عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی صورت گرفته است. در این مطالعات متغیرهای پس انداز، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، آموزش و تکنولوژی به عنوان عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی مطرح شده اند. تمام این عوامل توانسته اند تنها بخشی از رشد را توضیح دهند. از این رو، در مطالعات اخیر برخی عوامل نهادی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد مورد توجه قرار گرفتند. در این مطالعه، اثر توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، از داده های تابلویی کشورهای گروه D8 طی دوره (2011-1988) استفاده شده است. توسعه بازار سهام توسط 5 نماینده توصیف شده و مدل در 5 حالت تخمین می خورد. نتایج حاکی از آثار مثبت و معنا دار توسعه بازار سهام بر رشد اقتصادی در کشورهای مذکور می باشد.