1403/03/01

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 09111554963

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام( مطالعه موردی در کشورهای گروه هشت )
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خصوصی سازی، توسعه بازار سهام، کشورهای گروه هشت، داده های تابلویی، روش حداقل مربعات دو مرحل های.
سال 1390
مجله فصلنامه تحقيقات توسعه اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران محمد علی احسانی ، رضا ایزدی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام است . ب رای این منظور، از 2006 استفاده شده است . توسعه بازار سهام - داده های تابلویی کشورهای گروه هشت طی دوره 1995 توسط چهار نماینده توصیف شده است که بر این اساس چهار سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، برای مشاهده دقیق تر اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام، از متغیرهای کنترل استفاده شده است. هر یک از متغیرهای کنترل، مرحله به مرحله به مدل اضافه شد که این کار موجب گردید تا هر سناریو دارای پنج حالت باشد. به این ترتیب، اثر خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام در بیست وضعیت مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش، از مدل حداقل مربعات دو مرحله ای در آزمون فرضیه ها استفاده شد . نتایج تجربی در بیشتر حالت ها وجود اثرات مثبت و معنی دار خصوصی سازی بر توسعه بازار سهام را تایید می کند.