گروه مهندسی شیمی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی شیمی

الهام  امیدبخش امیری
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
عباس  رشیدی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حامد  سلیمی کناری
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حسن  عادلی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علی اکبر  عموئی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
حمیدرضا  غفوری طالقانی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
سید مرتضی  مظفری
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
گلشن  مظلوم گرمجانی
گروه:  گروه مهندسی شیمی
دانشکده:  دانشکده مهندسی و فناوری
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی