06 فروردین 1402
گلشن مظلوم گرمجاني

گلشن مظلوم گرمجانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 01135305116
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hossein Naseri, Golshan Mazloom, azam akbari, Farhad Banisharif (2021) Investigation of Ni, Co, and Zn promoters on Mo/HY modified zeolite for developing an efficient bimetallic catalyst for oxidative desulfurization of dibenzothiophene MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS: 325; 111341
2
Mahboubeh Naghavi, Golshan Mazloom, azam akbari, Farhad Banisharif (2021) Deep oxidative desulfurization by sulfated alumina catalyst using ferrate (Fe (VI)) oxidant derived from scrap iron CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: 174; 454-462
3
Shayma Khraibet, Golshan Mazloom, Farhad Banisharif (2021) A Comparative Study of Different Two-Phase Models for the Propane Oxidative Dehydrogenation in a Bubbling Fluidized Bed Containing VOx/𝛾-Al2O3 Catalyst industrial and engineering chemistry research: 60; 9729-9738
4
Mir Mohammad Motiee, Golshan Mazloom, Seyed Mehdi Alavi (2020) Steam reforming of propane over Ni-K/CeO2-Al2O3 catalyst in fluidized-and fixed-bed reactors under low steam to propane ratio iranian journal of catalysis: 10; 283-294
5
Mohaddese Dadashi, Golshan Mazloom, azam akbari, Farhad Banisharif (2020) The performance of micro-meso-pore HY zeolite for supporting Mo toward oxidation of dibenzothiophene ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 27; 30600–30614
6
Farhad Banisharif, Mohammad Reza Dehghani, Golshan Mazloom, Yahya Hojatpanah (2019) Oxidation of greenhouse gases, CH4 and CO, over LaMnxNi1-xO3±δ mixed oxide iranian journal of catalysis: 9; 357-368
7
8
Azam Movasati, Seyed Mehdi Alavi, Golshan Mazloom (2019) Dry reforming of methane over CeO2-ZnAl2O4 supported Ni and Ni-Co nanocatalysts FUEL: 236; 1254-1262
9
Seyede Molood Masoom Nattaj, Seyed Mehdi Alavi, Golshan Mazloom (2018) Catalytic performance of Ni supported on ZnO-Al2O3 composites with different Zn content in methane dry reforming Journal of Energy Chemistry: accepted with DOI; accepted with DOI
10
Seyede Molood Masoom Nattaj, Seyed Mehdi Alavi, Golshan Mazloom (2018) Modeling and optimization of methane dry reforming over Ni–Cu/Al2O3 catalyst using Box–Behnken design Journal of Energy Chemistry: 27; 1475-1488
11
12
Golshan Mazloom, Seyed Mehdi Alavi (2018) Different catalytic reactor technologies in selective oxidation of propane to acrylic acid and acrolein PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY: 36; 61-71
13
Azam Movasati, Seyed Mehdi Alavi, Golshan Mazloom (2017) CO2 reforming of methane over Ni/ZnAl2O4 catalysts: Influence of Ce addition on activity and stability INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 42; 16436-16448
14
Golshan Mazloom (2016) A modified three-phase multistage fluid bed model by considering axial dispersion in bubble side PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY: 34; 648-657
مقاله ارائه‌شده
1
اعظم مواساتی، سیده مولود معصوم نتاج، سید مهدی علوی، گلشن مظلوم گرمجانی (1396) اثر ارتقا دهنده های Ce و Zr بر کاتالیست Ni/ZnAl2O4 در فرایند ریفرمینگ متان با دی اکسید کربن اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ایران¡ تهران
2
اعظم مواساتی، سیده مولود معصوم نتاج، سید مهدی علوی، گلشن مظلوم گرمجانی (1396) کاتالیست نیکل بر پایه ی آلومینات روی سنتز شده با روش هم رسوبی در فرایند ریفرمینگ خشک متان اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ایران¡ تهران
3
مهسا قاسمی زاده کردی نژاد، گلشن مظلوم گرمجانی (1395) نقش بخار آب در تبدیل مستقیم پروپان به اکریلیک اسید اولین مسابقه کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، ایران¡ انزلی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
گلشن مظلوم گرمجانی (1397) انواع روش های گوگرد زدایی از نفت دانشگاه مازندران
2
گلشن مظلوم گرمجانی (1395) انواع راکتورهای کاتالیستی