05 فروردین 1398
حميدرضا غفوري طالقاني

حمیدرضا غفوری طالقانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر-دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 01135305118
دانشکده: دانشکده فنی و مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Masoume Boulaghi, hamidreza Ghafouri Taleghani, Mohammad Soleimani Lashkenari, Mohsen Ghorbani (2018) Platinum-palladium nanoparticles-loaded on N-doped graphene oxide/polypyrrole framework as a high performance electrode in ethanol oxidation reaction INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 43; 15164-15175
2
hamidreza Ghafouri Taleghani, Ali Asghar Ghoreyshi, Ghasem Najafpour (2018) Thin film composite nanofiltration membrane for lactic acid production in membrane bioreactor BIOCHEMICAL ENGINEERING JOURNAL: 132; 152-160
3
hamidreza Ghafouri Taleghani, Hossein Fakhraiee, Hossein Zare (2017) Preparation and Characterization of Functionalized Polyaniline-Based Nanocomposite as an Antibacterial Agent Polymer Science - Series B: 59; 741-748
4
hamidreza Ghafouri Taleghani, Ali Asghar Ghoreyshi, Ghasem Najafpour (2017) Lactic acid Production with in situ Extraction in Membrane Bioreactor APPLIED FOOD BIOTECHNOLOGY: 4; 27-34
5
حمیدرضا غفوری طالقانی، حامد سلیمی کناری (1395) مروری بر مدلسازی و شبیه سازی رهایش دارو از هیدروژل پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران: 3; 5-15
6
hamidreza Ghafouri Taleghani, Ghasem Najafpour, Ali Asghar Ghoreyshi (2016) A study on the effect of parameters on lactic acid production from whey Polish Journal of Chemical Technology: 18; 57-62
مقاله ارائه‌شده
1
معصومه بولاقی، حمیدرضا غفوری طالقانی، محمد سلیمانی لشکناری، محسن قربانی (1397) سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلیپیرول/گرافن اکسید دوپ شده به عنوان بستر کاتالیستی در واکنش های اکسایش/کاهش کنگره بین المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، ایران، تهران
2
فاطمه درویش علی پور، حمیدرضا غفوری طالقانی، محسن قربانی، حامد سلیمی کناری (1396) Synthesis of Nano-porous Hydoxyapatite اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران، آمل
3
فاطمه درویش علی پور، حمیدرضا غفوری طالقانی، محسن قربانی، حامد سلیمی کناری (1396) مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب رنگ Acid Blue 25 توسط نانوجاذب هیدروکسی آپاتیت عامل دار اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم، ایران، آمل
4
حامد سلیمی کناری، حمیدرضا غفوری طالقانی، محمد ایمانی، عزیزالله نودهی (1395) بررسی اثر غلظت پلیمر بر تغییرات اندازه ذرات و مورفولوژی میکروژلهای شبکه ای شده دکسترانی دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
معصومه بولاقی، حمیدرضا غفوری طالقانی، محمد سلیمانی لشکناری، محسن قربانی (1397) سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی پیرول/گرافن به عنوان بستر کاتالیست در اکسایش اتانول
2
فاطمه درویش علی پور، حمیدرضا غفوری طالقانی، حامد سلیمی کناری، محسن قربانی (1396) سنتز و ارزیابی نانوجاذب هیدروکسی آپاتیت عامل دار شده جهت حذف رنگ از محلول های آبی
3
آتنا عابدی، حمیدرضا غفوری طالقانی، حامد سلیمی کناری، محسن قربانی (1396) سنتز نانوجاذب سیلیکاتی اصلاح شده جهت جداسازی یون های کادمیم از محلول آبی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
حمیدرضا غفوری طالقانی (1395) روش های تحقیق علمی و نحوه ارائه نتایج دانشگاه مازندران
2
حمیدرضا غفوری طالقانی (1395) آشنایی با انواع مقاله های علمی و پژوهشی و شیوه نگارش آن ها دانشگاه مازندران
3
حمیدرضا غفوری طالقانی (1394) آموزش شیوه های تحقیق و مقاله نویسی دانشکده فنی و مهندسی