گروه فیزیولوژی ورزشی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه فیزیولوژی ورزشی

نام:  ولي اله دبيدي روشن
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه فيزيولوژي ورزشي
نام:  علي رضا صفرزاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه فيزيولوژي ورزشي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~asafarzade/
نام:  الهه طالبي گركاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه فيزيولوژي ورزشي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~etalebi/
نام:  رزيتا فتحي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه فيزيولوژي ورزشي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rfathi/
نام:  ضياء فلاح محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  Associate Professor of Exercise Physiology, Dep. of Exercise physiology, Faculty of sport Sciences
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه فيزيولوژي ورزشي
نام:  رز فولادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه فيزيولوژي ورزشي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~rofouladi/
نام:  عباس قنبري نياكي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه فيزيولوژي ورزشي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~ghanbari/
نام:  شادمهر ميردار
علایق‌پژوهشی:  تمرينات ورزشي، ساز وكارهاي تنفسي و هيپوكسي، مكمل ها ، آلاينده هاي محيطي و فاكتورهاي رشدي
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  دانشگاه مازندران- دانشكده علوم ورزشي- گروه فيزيولوژي ورزشي
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه فيزيولوژي ورزشي
نام:  خديجه نصيري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
گروه:  گروه فيزيولوژي ورزشي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~khnasiri/