گروه فیزیولوژی ورزشی

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/گروه فیزیولوژی ورزشی

ولی اله  دبیدی روشن
گروه:  گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
علی رضا  صفرزاده
گروه:  گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
الهه  طالبی گرکانی
گروه:  گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
رزیتا  فتحی
گروه:  گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
ضیاء  فلاح محمدی
گروه:  گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
عباس  قنبری نیاکی
گروه:  گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
شادمهر  میردار
گروه:  گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  آزمایشگاهی
خدیجه  نصیری
گروه:  گروه فیزیولوژی ورزشی
دانشکده:  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  آزمایشگاهی