1403/03/24
عباس قنبری نیاکی

عباس قنبری نیاکی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302218

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی اثر تمرین هوازی و مکمل یاری با روغن تخم کدو و عصاره نخود سفید بر بیان ژن MT-1، MT-2 و cGPDH در بافت کبد موش های صحرایی نر علی دشتی خویدکی، عباس قنبری نیاکی، خدیجه نصیری، محمدحسن دشتی خویدکی، نادر حامدچمن (1402)
Combined Effects of High-Intensity Aerobic Exercise Training and Ziziphus jujuba Extract on Tissue Nesfatin-1 in Rats Abbass Ghanbabri-Niaki, ّFahimeh Hosseini, david robert broom, Bahareh Tejenjari, Saleh Rahmati-Ahmadabad (2022)
Effects of Endurance Training with or without Rosehip Fruits (Rosa canina L) Extraction and D-galactose Solution on Plasmatic Liver Enzymes, Lipid Profiles, Selected Biochemical Variables in Male Rats Abbass Ghanbabri-Niaki, Saleh Rahmati-Ahmadabad, david robert broom, Ali-Akbar Kolbadinejad1, jamal nikbakht, Martin Hofmeister (2022)
اثر دو هفته تمرین تناوبی شدید بر مسیر بازیافت پورینها عباس قنبری نیاکی، روح الله حق شناس گتابی (1401)
Effects of Three Different Modes of Resistance Training on Appetite Hormones in Males With Obesity Ali Ataeinosrat, Marjan Mosalman Haghighi, Hossein Abednatanzi, Mohammad Soltani, Abbass Ghanbabri-Niaki, Sadegh Amani-Shalamzari, AKbar Nouri-Habashi (2022)
Influence of resistance training and herbal supplementation on plasma apelin and metabolic syndrome risk factors in postmenopausal women Abbass Ghanbabri-Niaki, ayoub saeidi, Leila Gharahcholo, kambiz moradi, Navabeh Zare-Kookandeh, antony c. Hackney, hassane zouhal, Mehdi Ahmadian (2020)
رفتار گرلین در فعالیتهای ورزشی و تمرین سید مرتضی طیبی، امیرحسین احمدی حکمتی کار، عباس قنبری نیاکی، رزیتا فتحی (1399)
Effects of Different Intensities of Circuit Resistance Training on Plasma level of High-Density Lipoprotein Subfractions and Apolipoprotein M in Untrained Young Men abolfazl aghababaian, Abbass Ghanbabri-Niaki, hamidreza joshaghani, mohammad ali vakili, Seyed Mehran Hoseyni (2019)
effect of Aerobic Interval Training on Plasma Apolipoprotein M Levels in Young Men farzane alirezaii, Abbass Ghanbabri-Niaki, hamidreza joshaghani, Mehran Naghizadeh Qomi (2019)
Effects of exercise on reverse cholesterol transport: A systemized narrative review of animal studies Saleh Rahmati-Ahmadabad, david robert broom, Abbass Ghanbabri-Niaki, Hossein Shirvani (2019)
Effect of Crocus Sativus Linnaeus (saffron) supplementations combined with circuit resistance training on total creatine kinase, lactate dehydrogenase and creatine kinase MB levels in young untrained men Abbass Ghanbabri-Niaki, ayoub saeidi, SARKAWT KOLAHDOZI, Mehdi AliakbariBaydokhty, Sadegh Ardeshiri, hassane zouhal, fateme malekian, fatma rhibi, Abderraouf Ben Abderrahman (2019)
اثر تمرین مقاومتی دایره ای همراه با مکمل سازی بخش های مختلف زعفران بر هورمونهای تستوسترون و کورتیزول عباس قنبری نیاکی، ایوب سعیدی، صادق اردشیری، مهدی علی اکبری بیدختی (1397)
The Response of Brain Kisspeptin and Glycogen at Different Times to Acute Aerobic Exercise with and Without Glucose Solution Consumption in Male Rats Abbass Ghanbabri-Niaki, ayoub saeidi, Bakhtiyar Tartibiyan, Dordi Ghojegh, Mehran Naghizadeh Qomi (2018)
The combination of exercise training and Zataria multiflora supplementation increase serum irisin levels in postmenopausal women Abbass Ghanbabri-Niaki, ayoub saeidi, Mehdi Ahmadian, Leila Gharahcholo, Nooshin Naghavi, Andrew Williams, Stephen Myers, asaoleiman Mahjoub, mohammad fazelzade (2018)
Effect of 12 Weeks of Intense Endurance Training and Bee Pollen Consumption on ABCA1Gene Expression in Small Intestine, Liver and Gastrocnemius Muscle of Male Rats Amir Taghipour, Abbass Ghanbabri-Niaki, shirin hakemi, Mehran Naghizadeh Qomi, mohammad mehdi moghnibashi (2018)
Effect of 6 Weeks of Preparation Training on Lipid Profile of High School Male Volleyball Players Abbass Ghanbabri-Niaki, Fatemeh Eslami, Ramezanali Arabameri, Aliakbar Sharifiyan (2017)
Exercise Training, Neuregulin 4 and Obesity Seyed Morteza Tayebi, Abbass Ghanbabri-Niaki, ayoub saeidi, Anthony C Hackney (2017)
Effects of endurance training and herb supplementation on tissue nesfatin-1/nucleobindin-2 and ghrelin mRNA expression Hossein Shirvani, Abbass Ghanbabri-Niaki, Saleh Rahmati-Ahmadabad, Vahid sobhani (2017)
The effect of glucose intake on Plasma Visfatin response following an aerobic exercise session in male students Mandana Gholami, Ahmad Abdi, َAsieh Abbasi delooei, Abbass Ghanbabri-Niaki (2017)
تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با و بدون مکمل گیاه زعفران بر نیم رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی عباس قنبری نیاکی، مهدی علی اکبری بیدختی، ایوب سعیدی، صادق اردشیری، مهران نقی زاده قمی (1395)
The Effect of a Short-Term Circuit Resistance Training on Blood Glucose, Plasma Lipoprotein and Lipid Profiles in Young Female Students Seyed Morteza Tayebi, shirin Mottaghi, Seyed Ali Akbar Mahmoodi, Abbass Ghanbabri-Niaki (2016)
تاثیر تمرین استقامتی با مصرف گرده گل بر بیان ژن ABCA1 و apoA1 در عضله موش صحرایی امیر تقی پور، عباس قنبری نیاکی، مهران نقی زاده قمی، محمد مهدی مغنی باشی (1395)
تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای با مکمل زعفران بر پاسخ هورمون های انسولین و استرادیول عباس قنبری نیاکی، صادق اردشیری، مهدی علی اکبری بیدختی، ایوب سعیدی (1395)
Neuregulins Response to Exercise: a Mini Review Abbass Ghanbabri-Niaki (2016)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
تغذیه ورزشی پیشرفته عباس قنبری نیاکی (1397)
نشریات
دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، عباس قنبری نیاکی، ولی اله دبیدی روشن، ضیاء فلاح محمدی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده (1401)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1400 شادمهر میردار، عباس قنبری نیاکی، منصور اسلامی، علی رضا صفرزاده، رزیتا فتحی، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، الهه طالبی گرکانی (1400)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، عباس قنبری نیاکی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
دبیران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، عباس قنبری نیاکی (1398)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت در قطب علمی الهه طالبی گرکانی، عباس قنبری نیاکی، شادمهر میردار، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، رزیتا فتحی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
پایان نامه
پاسخ اپولیپوپروتئین های M و O پلاسمایی و ذرات HDL و نیم رخ لیپیدی به تمرین هوازی در مردان جوان فرزانه علیرضایی، مهران نقی زاده قمی، حمیدرضا جوشقانی، عباس قنبری نیاکی (1397)
تاثیر 2 هفته تمرین تناوبی شدید با مدت های مختلف بر نیمرخ چربی و آپولیپوپروتئین های پلاسما در مردان جوان دانشگاهی فرزانه بلورکان جهانتیغ، مهران نقی زاده قمی، رزیتا فتحی، عباس قنبری نیاکی (1395)