گروه آمار

اکبر  اصغر زاده
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  استاد
روش تحقیق:  کتابخانه ای
معصومه  اکبری لاکه
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
افشین  فیاض موقر
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
مهرناز  محمدپور
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای
سید باقر  میر اشرفی
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  استادیار
روش تحقیق:  میدانی
مهران  نقی زاده قمی
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  میدانی
سیدمحمدتقی  کامل میرمصطفائی
گروه:  گروه آمار
دانشکده:  دانشکده علوم ریاضی
رتبه علمی:  دانشیار
روش تحقیق:  کتابخانه ای