1403/05/04
اکبر اصغر زاده

اکبر اصغر زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی
نشانی:
تلفن: 011-54302476

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آمار ، دانشگاه شیراز ، ایران (1377 - 1382)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Inverse Lindley distribution: different methods for estimating their PDF and CDF Akbar Asgharzadeh, Alizadeh Mojtaba, M. Z. Raqab (2023)
Estimation of P r(X < Y ) for exponential power records Caner Tanis, Buğra Saraçoğlu, Akbar Asgharzadeh, Mosa Abdi (2023)
A new truncated (0, b)-F family of lifetime distributions with an extensive study to a submodel and reliability data A. Sadatai Nik, Christophe Chesneau, Hassan S. Bakouch, Akbar Asgharzadeh (2022)
Multicomponent Stress-strength Reliability with Exponentiated Teissier Distribution Hossein Pasha Zanoosi, Ahmad Pourdarvish, Akbar Asgharzadeh (2022)
Likelihood and Bayesian Inference in the Lomax Distribution under Progressive Censoring "Ayman Bakleezi, A. Sadatai Nik, Akbar Asgharzadeh (2022)
A Generalization of New Pareto-Type Distribution Kadir Karakaya, Yunus Akdogan, A. Sadatai Nik, Coskun KUS, Akbar Asgharzadeh (2022)
Joint Prediction for Future Failures Times Under Type-II Censoring S. F. Bagheri, Akbar Asgharzadeh, Arturo Fernadez, Carlos Pérez-González (2022)
برآورد قابلیت اعتماد تنش-مقاومت چندمؤلفهای بر اساس توزیع تاپ-لئون توانی حسین پاشا زانوسی، احمد پوردرویش، اکبر اصغر زاده (1400)
Best prediction regions for future exponential record intervals Elham Basiri, Arturo Fernadez, Akbar Asgharzadeh, S. F. Bagheri (2020)
کوچکترین ناحیه اطمینان برای پارامترهای توزیع نمایی دوپارامتری مرجان زارع، اکبر اصغر زاده، سید فاضل باقری (1399)
Optimal confidence regions for the two-parameter exponential distribution based on records Akbar Asgharzadeh, S. F. Bagheri, N. A. Ibrahim, M. R. Abubakar (2020)
One-sample prediction regions for future record intervals S. F. Bagheri, Akbar Asgharzadeh, Elham Basiri, Arturo Fernadez (2019)
Optimal truncated repetitive lot inspection with defect rates Carlos Pérez-González, Arturo Fernadez, Akram Kohansal, Akbar Asgharzadeh (2019)
Comparisons of methods of estimations for a new Pareto-type distribution A. Sadatai Nik, Akbar Asgharzadeh, Saralees Nadarajah (2019)
Binomial-Discrete Lindley Distribution Coskun KUS, Yunus Akdogan, Akbar Asgharzadeh, Ismail Kinaci, Kadir Karakaya (2019)
A New Compound Gamma and Lindley Distribution with Application to Failure Data Mosa Abdi, Akbar Asgharzadeh, Hassan S. Bakouch, Zahra Alipour (2019)
On the Lindley Record Values and Associated Inference Adeleh Fallah, Akbar Asgharzadeh, S.M.T.K. MirMostafaee (2018)
Statistical inference based on Lindley record data Akbar Asgharzadeh, Adeleh Fallah, M. Z. Raqab, Reza Valiollahi (2018)
Estimation and prediction for power Lindley distribution under progressively type II right censored samples Reza Valiollahi, M. Z. Raqab, Akbar Asgharzadeh, Fatemeh Alqallaf (2018)
Weibull Lindely Distribution Akbar Asgharzadeh, Saralees Nadarajah, F. Sharafi (2018)
Bayesian Inference and Prediction for Normal Distribution Based on Records Akbar Asgharzadeh, Reza Valiollahi, Adeleh Fallah, Saralees Nadarajah (2018)
Exponential–Uniform Distribution Mina Habibi, Akbar Asgharzadeh (2018)
Estimation of Pr(Y < X ) for the two-parameter generalized exponential records Akbar Asgharzadeh, Reza Valiollahi, M. Z. Raqab (2017)
Prediction for Lindley Distribution Based on Type-II Right Cen- sored Samples Reza Valiollahi, Akbar Asgharzadeh, Tony Ng (2017)
Comparisons of Methods of Estimation for the NH Distribution Sanku Dey, Chunfang Zhang, Akbar Asgharzadeh, Milad Ghorbabnnezhad Mahalli (2017)
Inference for Burr XII distribution under Type I progressive hybrid censoring T. Kayal, Yogesh Tripathi, M.K. Rastogi, Akbar Asgharzadeh (2017)
Parameter Estimation for a Burr XII Distribution under Progressive Censoring R. K. Maurya, Yogesh Tripathi, M.K. Rastogi, Akbar Asgharzadeh (2017)
Statistical Inference for Lindley Model based on Type II Censored Data Akbar Asgharzadeh, Tony Ng, Reza Valiollahi, Mina Azizpour (2017)
Reconstruction of Past Failure Times for Left Type-II Censored Data from Weibull Model Akbar Asgharzadeh, Z.M. Ganji, Reza Valiollahi, Jafar Ahmadi (2017)
Generalized inverse Lindley distribution with application to Danish fire insurance data Akbar Asgharzadeh, Saralees Nadarajah, F. Sharafi (2017)
Rayleigh Confidence Regions based on Record Data Mosa Abdi, Akbar Asgharzadeh (2017)
Estimation of P(X>Y) for Weibull distribution based on hybrid censored samples Akbar Asgharzadeh, M. Kazemi, Debasis Kundu (2017)
Estimation and prediction for a progressively censored generalized inverted exponential distribution Sanku Dey, Sukhdev Singh, Yogesh Tripathi, Akbar Asgharzadeh (2016)
Uniform-Geometric distribution Yunus Akdogan, Coskun KUS, Akbar Asgharzadeh, Ismail Kinaci, F. Sharafi (2016)
Record values from NH distribution and associated inference S.M.T.K. MirMostafaee, Akbar Asgharzadeh, Adeleh Fallah (2016)
Point and interval estimation for the logistic distribution based on record data Akbar Asgharzadeh, Reza Valiollahi, Mosa Abdi (2016)
A new weighted Lindley distribution with application Akbar Asgharzadeh, Hassan S. Bakouch, Saralees Nadarajah, F. Sharafi (2016)
Balakrishnan skew logistic distribution Akbar Asgharzadeh, Laila Esmaeili, Saralees Nadarajah (2016)
Interval Estimation for Gumbel Distribution Using Climate Records Akbar Asgharzadeh, Mosa Abdi, Saralees Nadarajah (2016)
توزیع NH تعمیم یافته نمایی شده میلاد قربان نژاد محلی، اکبر اصغر زاده (1394)
Prediction for future failures in Weibull distribution under hybrid censoring Akbar Asgharzadeh, Reza Valiollahi, Debasis Kundu (2015)
Estimation and Reconstruction Based on Left Censored Data from Pareto Model Akbar Asgharzadeh, Mehrnaz Mohammadpour, Z.M. Ganji (2014)
Estimation of P(Y < X) for Weibull Distribution Under Progressive Type-II Censoring Reza Valiollahi, Akbar Asgharzadeh, M. Z. Raqab (2014)
A NEW FAMILY OF COMPOUND LIFETIME DISTRIBUTIONS Akbar Asgharzadeh, Hassan S. Bakouch, Saralees Nadarajah, Laila Esmaeili (2014)
Pareto Poisson–Lindley distribution with applications اکبر اصغر زاده، حسن بکوچ، لیلا اسماعیلی (1392)
A GENERALIZED SKEW LOGISTIC DISTRIBUTION Akbar Asgharzadeh, Laila Esmaeili, Saralees Nadarajah, S.H Shih (2013)
Approximate MLEs for the location and scale parameters of the skew logistic distribution Akbar Asgharzadeh, Laila Esmaeili, Saralees Nadarajah (2013)
An exponentiated exponential binomial distribution with application Hassan S. Bakouch, Miroslav M. Ristić, Akbar Asgharzadeh, Laila Esmaeili, Bander M. Al-Zahrani (2012)
Reconstruction of the past failure times for the proportional reversed hazard rate model Akbar Asgharzadeh, Jafar Ahmadi, Z.M. Ganji, Reza Valiollahi (2012)
Prediction for Pareto distribution based on progressively Type-II censored samples M. Z. Raqab, Akbar Asgharzadeh, Reza Valiollahi (2010)
مقاله ارائه شده
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ارائه خدمات مشاوره بکارگیری آمارهای تحلیلی در شرکت برق منطقه ای مازندران افشین فیاض موقر، احمد پوردرویش، معصومه اکبری لاکه، اکبر اصغر زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، سید باقر میر اشرفی، مهرناز محمدپور، مهران نقی زاده قمی (1396)
کتاب
G Families of Probability Distributions: Theory and Practices Akbar Asgharzadeh, Hassan S. Bakouch, Laila Esmaeili, Saralees Nadarajah (2023)
کسب عنوان برتر پژوهشی
پژوهشگر برتر دانشگاه 1401 اکبر اصغر زاده (1401)
پژوهشگر برتر دانشگاه اکبر اصغر زاده (1395)
فعالیت های علمی اجرایی
شانزدهمین کنفرانس آمار ایران اکبر اصغر زاده (1401)
پایان نامه
مباحثی در استنباط آماری تحت آزمون های عمر شتابیده سیما نوری جویباری، مهرناز محمدپور، اکبر اصغر زاده (1402)
On the Geometric Regression and its Applications Aqeel Abdolhossein, Seyed Bagher Mirashrafi, Akbar Asgharzadeh, Afshin Fayyaz Movaghar (2023)
Beta Regression Control Chart and its Applications Ali Atatafi, Akbar Asgharzadeh, Afshin Fayyaz Movaghar (2023)
Uniform Geometric Distribution and its application Mostafa Nayef, Akbar Asgharzadeh, Afshin Fayyaz Movaghar (2023)
یک براورد جدید رگرسیونی با استفاده از کمیت محوری مرضیه رضایی، مهرناز محمدپور، اکبر اصغر زاده (1402)
عبارت‌هایی برای آنتروپی شانون توزیع‌های گسسته بیتا شارزولی، عبدالسعید توماج، اکبر اصغر زاده (1402)
برآورد نیرومند پارامتر توزیع لیندلی زهرا قربان نیا دلاور، حسین ریاضی شمس، اکبر اصغر زاده (1401)
Some new approximations for the standard normal cumulative distribution function Nawres Abdullah Obaid, Afshin Fayyaz Movaghar, Akbar Asgharzadeh (2023)
Bias corrected maximum likelihood estimation of the parameters for several unit distributions Sarah Abdulkareem Jazea, Akbar Asgharzadeh, S.M.T.K. MirMostafaee (2022)
Characterization of some continuous distributions via mean residual lifetime Alaa Abed, Akbar Asgharzadeh, masoumeh Akbari (2022)
E-Bayesian estimation based on record values Murtadha Hasan, Akbar Asgharzadeh, Mehran Naghizadeh Qomi (2022)
Time series modeling based on dependent zero inflated counting series Nisreen Shamma, Akbar Asgharzadeh, Masoumeh Shirozhan, Mehrnaz Mohammadpour (2022)
برآورد پارامتر قابلیت اعتماد برای توزیع لوماکس و تعمیم های آن سپیده شهریاری، اکبر اصغر زاده، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (1396)
تحلیل آماری داده های سانسور هیبرید فزاینده توافقی مهران حمیدی املشی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، اکبر اصغر زاده (1392)

علایق پژوهشی

 • قابلیت اعتماد
 • تئوری براورد
 • تحلیل داده های سانسور شده
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو کارگروه تخصصی آمار وزازت علوم؛ تحقیقات و فنآوری (1397 - 1401)
 • عضو هیات مدیره انجمن آمار ایران (1399 - 1401)
 • مدیر پژوهشی دانشگاه مازندران 1393-1391 (1391 - 1393)
 • معاونت پژوهشی دانشکده علوم ریاضی 1391-1390 (1390 - 1391)
 • مدیر گروه آمار 1390-1388 (1388 - 1390)
بیشتر