06 فروردین 1402
مهرناز محمدپور

مهرناز محمدپور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار (احتمال)
تلفن: 011-35302475
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آمار ، دانشگاه شیراز ، ایران (1380 - 1385)
  عنوان رساله: فرآیندهای ایستای چند متغیره : نمایش میانگین متحرک و درون یابی
 • فوق لیسانس آمار ، دانشگاه شیراز ، ایران (1378 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه: رفتار تابع خود همبستگی در فرآیندهای میانگین متحرک پایدار
 • لیسانس آمار ، دانشگاه شیراز ، ایران (1374 - 1378)
  عنوان پایان‌نامه: رگرسیون چند متغیره
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سری های زمانی چند متغیره, تابعی و شمارشی, احتمال و فرایندهای تصادفی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Masoumeh Shirozhan, Hassan S. Bakouch, Mehrnaz Mohammadpour (2023) A flexible INAR(1) time series model with dependent zero-inflated count series and medical contagious cases MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION: 206; 216-230
2
Nisreen Shamma, Mehrnaz Mohammadpour (2022) Alternative procedures in dependent counting INAR process with application on COVID-19 COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: 1; 1-16
3
Sakineh Ramezani, Mehrnaz Mohammadpour (2022) A special integer-valued bilinear time series model with applications Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: 51(5); 1458 – 1471
4
Sakineh Ramezani, Mehrnaz Mohammadpour (2022) Integer-valued bilinear model with dependent counting series METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY: 24; 321–343
5
Masoumeh Shirozhan, Mehrnaz Mohammadpour (2021) A dependent counting INAR model with serially dependent innovation JOURNAL OF APPLIED STATISTICS: 48(11); 1975-1997
6
Sakineh Ramezani, Mehrnaz Mohammadpour (2021) Integer-valued bilinear time series model with signed generalized power series thinning operator JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: 91(2); 242-259
7
Nisreen Shamma, Mehrnaz Mohammadpour, Masoumeh Shirozhan (2020) A time series model based on dependent zero inflated counting series COMPUTATIONAL STATISTICS: 35(4); 1737–1757
8
سکینه رمضانی، مهرناز محمدپور (1399) مدل سریهای زمانی دو خطی گسسته مقدار بر اساس عملگرهای تصادفی پگرام و رقیق ساز مدل سازی پیشرفته ریاضی: 10(1); 215-230
9
معصومه شیراوژن، مهرناز محمدپور (1399) مدل خودبازگشتی صحیح مقدارمرتبه اول براساس عملگرنازک دوجمله ای منفی بانوفه های وابسته علوم آماری: 14 (1); 215-232
10
Mehrnaz Mohammadpour, Hassan S. Bakouch, Sakineh Ramezani (2019) An integer-valued bilinear time series model via two random operators MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF DYNAMICAL SYSTEMS: 25(4); 429-446
11
Masoumeh Shirozhan, Mehrnaz Mohammadpour (2018) An INAR(1) model based on the Pegram and thinning operators with serially dependent innovation COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: .; .
12
Sarooz Rezaee, Mehrnaz Mohammadpour, Ahmad Reza Soltani (2018) Stationary Processes via Fourier Transformations: Representation and Estimation Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science: .; 1-9
13
Mehrnaz Mohammadpour, Fatemeh Ziaeenejad (2018) Gumbel GARCH Model with Stock Application Metodoloski Zvezki: 15(1); 59-72
14
Mehrnaz Mohammadpour, Hassan S. Bakouch, Masoumeh Shirozhan (2018) Poisson–Lindley INAR(1) model with applications Brazilian Journal of Probability and Statistics: 32(2); 262-280
15
مهرناز محمدپور، سمانه رضوی (1396) روش بیزی برای بهینه سازی طول گارانتی محصولات اندیشه آماری: 22 (2); 21-26
16
Masoumeh Shirozhan, Mehrnaz Mohammadpour (2018) A new class of INAR(1) model for count time series JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: 88(7); 1348-1368
17
Hassan S. Bakouch, Mehrnaz Mohammadpour, Masoumeh Shirozhan (2018) A ZERO-INFLATED GEOMETRIC INAR(1) PROCESS WITH RANDOM COEFFICIENT Applications of Mathematics: 63; 79-105
18
Masoumeh Shirozhan, Mehrnaz Mohammadpour, Hassan S. Bakouch (2017) A New Geometric INAR(1) Model with Mixing Pegram and Generalized Binomial Thinning Operators Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science: .; .
19
Mehrnaz Mohammadpour, Alireza Nematollahi, Mohammad Javad Yaripour (2017) On the Efficiency of the Maximum Likelihood and Maximum Quasi-Likelihood Estimators in the Second Order Markov Chains journal of statistical research of iran: 14; 19-30
20
Mehrnaz Mohammadpour (2017) A Note on Backward Prediction for Multivariate ARMA Processes Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: 41; 231-237
21
Mehrnaz Mohammadpour, Hassan S. Bakouch, Masoumeh Shirozhan (2016) Poisson-Lindley INAR(1) Model with Applications Brazilian Journal of Probability and Statistics: پذیرش شده است و ِDoi دارد ولی شماره جلد مشخص نیست.; 1-19
مقاله ارائه‌شده
1
Mehrnaz Mohammadpour, Sakineh Ramezani (2020) Frequency domain estimation of integer-valued bilinear time series models with signed thinning operator 15th Iranian Statistics Conference, Iran, Yazd
2
Mehrnaz Mohammadpour (2019) A new approach for time series analysis 21th workshop on applied stochastic process, Iran, Tehran
3
Sakineh Ramezani, Mehrnaz Mohammadpour (2019) A Parametric and Non Parametric Survey of the Integer-Valued Bilinear Process in the Time and Frequency Domains The 12th Seminar On Probability and Random Processes, Iran, Semnan
4
Sarooz Rezaee, Mehrnaz Mohammadpour (2017) New Approach for Estimating Moving Average Parameters The 11th Seminar on Probability and Stochastic Processes, Iran, Ghazvin
5
Masoumeh Shirozhan, Mehrnaz Mohammadpour (2017) Backward prediction for INAR processes The 11th Seminar on Probability and Stochastic Processes, Iran, Ghazvin
6
Sarooz Rezaee, Mehrnaz Mohammadpour (2017) Improving MA representation of stationary process by finite Fourier transform 18th Workshop on applied Stochastic Processes, Iran, Shiraz
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
افشین فیاض موقر، سید باقر میر اشرفی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، اکبر اصغر زاده، معصومه اکبری لاکه، مهران نقی زاده قمی، مهرناز محمدپور، احمد پوردرویش (1396) ارائه خدمات مشاوره بکارگیری آمارهای تحلیلی در شرکت برق منطقه ای مازندران شرکت برق منطقه ای مازندران
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مهرناز محمدپور (1398) A functional approach for prediction of multivariate time series دانشگاه مازندران

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: ساروز رضایی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آمار
  رساله: رویکرد تابعی جهت برآوردیابی و پیش ‏بینی در تحلیل فرآیندهای ایستا
 • نام و نام خانوادگی: معصومه شیراوژن
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آمار
  رساله: مدل بندی سری های زمانی گسسته مقدار با عملگر جدید و برخی توزیع های حاشیه ای
 • نام و نام خانوادگی: سکینه رمضانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آمار
  رساله: مدل بندی دوخطی و استنباط برای سری های زمانی شمارشی
 • نام و نام خانوادگی: نسرین شما
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: آمار
  رساله: مدلبندی سری های زمانی بر اساس سری های شمارشی وابسته آماسیده در صفر
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه آمار دانشگاه مازندران (1399 - 1401)
 • مدیر گروه آمار دانشگاه مازندران (1393 - 1395)
بیشتر