06 فروردین 1402
معصومه اكبري لاكه

معصومه اکبری لاکه

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار - گرایش استنباط
تلفن: 01135302429
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی آمار ریاضی ، فردوسی مشهد ، ایران (1389 - 1393)
    عنوان رساله: بررسی خواص مشاهدات نزدیک داده های ترتیبی
  • فوق لیسانس آمار ریاضی ، فردوسی مشهد ، ایران (1387 - 1389)
    عنوان پایان‌نامه: برآورد ناپارامتری تابع چگالی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
Kambiz Ahmadi, masoumeh Akbari, M. Z. Raqab (2022) Objective Bayesian Estimation for the Differential Entropy Measure Under Generalized Half-Normal Distribution Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society: 46; 39
3
Anna Dembi´nska, masoumeh Akbari, Jafar Ahmadi (2021) On numbers of observations in random regions determined by records for tail-less populations Statistics and Probability Letters: 179; 109213
4
masoumeh Akbari (2020) Characterization and Goodness-of-Fit Test of Pareto and Some Related Distributions Based on Near-Order Statistics Journal of Probability and Statistics: Volume 2020, Article ID 4262574, 9 pages; 9
5
Anna Dembi´nska, masoumeh Akbari, Jafar Ahmadi (2020) On numbers of observations in random regions determined by records STATISTICS: 54; 805-829
6
masoumeh Akbari, Mahboubeh Akbari (2020) Some Applications of Near-Order Statistics in Two-Parameter Exponential Distribution Journal of Statistical Theory and Applications: 19; 21-27
7
معصومه اکبری لاکه، زهره صفرزاده (1397) مشخصه سازی توزیع پارتو براساس مشاهدات نزدیک رکورد علوم آماری: 12; 341-350
مقاله ارائه‌شده
1
معصومه اکبری لاکه، عارفه کثیری (1400) کاربرد اکستروپی باقیمانده طول عمر در آزمون نمایی بودن پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران، ایران¡ کرمان
2
معصومه اکبری لاکه، فاطمه زهرا قاسمی (1399) آزمون نیکویی برازش توزیع نمایی بر اساس مشخصه سازی ششمین سمینار قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، ایران¡ بابلسر
3
masoumeh Akbari (2018) Asymptotic properties of observations in random regions of Pfeifer records 14th Iranian Statistics Conference, Iran, Sharood
4
معصومه اکبری لاکه، کامبیز احمدی (1397) مشخصه سازی کلاس توزیع های متقارن و برخی توزیع های پیوسته با استفاده از اکستروپی شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، ایران¡ بابلسر
5
کامبیز احمدی، معصومه اکبری لاکه (1397) برآورد بیزی عینی آنتروپی شانون داده های سانسورشده نوع II تحت توزیع وایبول معکوس شانزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، ایران¡ بابلسر
6
masoumeh Akbari (2017) Characterization of beta-Pareto distribution Modern methods in insurance pricing and industrial statistics, Iran, Hamedan
7
masoumeh Akbari (2017) Some properties of Pareto distribution based on records The 11th Seminar on Probability and Stochastic Processes, Iran, Ghazvin
8
masoumeh Akbari (2017) Univariate stochastic ordering for near-records based on different classes of life time distributions 3rd seminar on reliability theory and its applications, Iran, mashhad
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
افشین فیاض موقر، سید باقر میر اشرفی، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی، اکبر اصغر زاده، معصومه اکبری لاکه، مهران نقی زاده قمی، مهرناز محمدپور، احمد پوردرویش (1396) ارائه خدمات مشاوره بکارگیری آمارهای تحلیلی در شرکت برق منطقه ای مازندران شرکت برق منطقه ای مازندران
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!