گروه روانشناسی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه روانشناسی

نام:  فرشته باعزت
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه روانشناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~fbaezzat/
نام:  خسرو رشيد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه روانشناسي
نام:  حبيب اله نادري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه روانشناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~naderi/
نام:  سهيلا هاشمي كوچكسرايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه:  گروه روانشناسي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~hashemi/