گروه زبان و ادبیّات عربی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه زبان و ادبیّات عربی

نام:  مهدي شاهرخ
علایق‌پژوهشی:  ادبيات تطبيقي، نقد ادبيات معاصر عربي، مطالعات ترجمه (عربي - فارسي)
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران - گروه زبان و ادبيات عربي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات عربي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~shahrokh/
نام:  بهروز قربانزاده
علایق‌پژوهشی:  ترجمه وادبيات تطبيقي
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه مازندران دانشكده علوم انساني گروه زبان و ادبيات عربي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات عربي
نام:  مصطفي كمالجو
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات عربي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~kamaljoo/
نام:  حسن گودرزي لمراسكي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات عربي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~goodarzi/
نام:  حميد رضا مشايخي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشگاه مازندران- دانشكده علوم انساني و اجتماعي- گروه زبان و ادبيات عربي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات عربي
صفحه شخصی:  http://rms.umz.ac.ir/~Mashayekhih/
نام:  حسين يوسفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشكده علوم انساني:گروه زبان و ادبيات عربي
دانشکده:  دانشكده ادبيات و زبان هاي خارجي
گروه:  گروه زبان و ادبيّات عربي