1403/04/30
حمید رضا مشایخی

حمید رضا مشایخی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 35302636

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
التناص القرآنی فی مدائح النبی (ص ) وأهل البیت ( ع ) عند الصاحب بن عبّاد حیدر منعم یحیی الجعفری، حمید رضا مشایخی، مهدی شاهرخ (1402)
مقاومه الاستعمار فی شعر زاهر الالمعی محمد حسین ناصر الکرافی، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1402)
دراسه المناسبه فی آیات سوره النمل( 81-85) نموذجا حمید رضا مشایخی، نضال حسون عباس (1402)
توظیف التراث فی قصص علی السباعی مصطفی کمالجو، حمید رضا مشایخی، حاتم حسن جاتول (1402)
دراسه المکان فی روایات أیمن العتوم، روایه (أنا یوسف) نموذجاً شیماء محمد علی الوهبی، مهدی شاهرخ، حمید رضا مشایخی (1402)
تحلیل المناسبه فی آیات سوره التین والزیتون نضال حسون عباس، حمید رضا مشایخی (1401)
تجلیات الالتزام فی شعر عدنان النحوی اسراء علی عنید، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
جمالیه الرؤیه فی روایه (دفاتر الوراق) للکاتب جلال برجس مصطفی کمالجو، حمید رضا مشایخی، نضال حسون عباس (1401)
الدرامیه فی القصه القصیره العراقیه مصطفی کمالجو، حمید رضا مشایخی، علی حسین عوده (1401)
مقاومه الإستعمار فی شعر صقر الشبیب حسن گودرزی لمراسکی، حمید رضا مشایخی، نجم عبد فندی (1401)
بررسی سیمای قهرمانان در شعر پایداری محمد فیتوری مریم اختیاری، حمید رضا مشایخی، مصطفی کمالجو (1398)
تحلیل بافت متنی و بافت موقعیتی خطبه «نکوهش مردم کوفه» امام علی (ع) سید اسماعیل حسینی اجداد، حسینعلی ایازی، حمید رضا مشایخی (1395)
بازتاب اندیشه های ملامتی در شعر فخرالدین عراقی شهرام احمدی، حمید رضا مشایخی (1394)
مقاله ارائه شده
پایان نامه
شعر عمّار المسعودی دراسه أسلوبیه )المستوی البلاغی انموجا ( زینب لوتی، حمید رضا مشایخی، حسن گودرزی لمراسکی (1402)
التناص فی شعر عبد الله بن المبارک مثنی عبد الله خضیر، حمید رضا مشایخی، بهروز قربانزاده (1402)
اسلوب القصر فی دیوان الدکتور احمد الوائلی دراسه نحویه دلالیه بلاغیه کریم عبدالحسین فتیوی، حمید رضا مشایخی، مهدی شاهرخ (1402)
التناص فی مدائح النبی (ص ) وأهل البیت ( ع ) عند الصاحب بن عبّاد حیدر منعم یحیی الجعفری، مهدی شاهرخ، حمید رضا مشایخی (1402)
التناص فی مدائح النبی ص وأهل البیت ع عند الصاحب بن عباد حیدر منعم یحیی الجعفری، مهدی شاهرخ، حمید رضا مشایخی (1402)
بررسی و تحلیل رئالیسم جادویی در رمان آخر الملائکه اثر فاضل العزاوی مرتضی طاهرنژاد، حمید رضا مشایخی، حسن گودرزی لمراسکی (1401)
بررسی تکنیک های خودنوشت در رمان داستان زندگی من از احمد لطفی السید سیده پوران شفیعی، مهدی شاهرخ، حمید رضا مشایخی (1401)
تمثلات القمیص فی شعر باسم فرات دراسه سیمیائیه مصطفی احمد مخیف، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
دراسه مضمونیه جمالیه فی شعر فهد العسکر محمد عبد الرضا کاظم، حمید رضا مشایخی، بهروز قربانزاده (1401)
الانزیاح البیانی فی شعر المعتمد بن عباد الأندلسی ابراهیم خضیر حمود، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
الزمکان فی روایه أنا یوسف لأیمن العتوم شیماء محمد علی الوهبی، حمید رضا مشایخی، مهدی شاهرخ (1401)
الالتزام فی شعر عدنان النحوی اسراء علی عنید، حمید رضا مشایخی، بهروز قربانزاده (1401)
تحلیل رمان زقاق المدق بر اساس نظریه ی زایاگشتاری نوآم چامسکی نکیسا یگانگی، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
بررسی تکنیکهای داستانی در رمان امام العرش نجیب محفوظ فیروزنیا مهدی، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
تحلیل مواضع فصل و وصل در سوره‌ی فاطر و یس زینب قربانی، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
«صوره المقاومه فی شعر زاهر الألمعی محمد حسین ناصر الکرافی، حمید رضا مشایخی، بهروز قربانزاده (1401)
تحلیل روان‌شناسی رنگ در اشعار محمد عفیفی مطر سوگل عسکری کاسب، بهروز قربانزاده، حمید رضا مشایخی (1401)
استعاره مفهومی در دعای مکارم الأخلاق از دیدگاه لیکاف و جانسون سیده ام کلثوم موسوی، حمید رضا مشایخی، مهدی شاهرخ (1401)
المقاربه التداولیه فی تفسیر البیان -السور المکیه انموذجا علاء رضوی، حسین یوسفی، حمید رضا مشایخی (1400)
نقاب و سایه از دیدگاه کارل یونگ در اشعار محمد عفیفی مطر آنه محمد سقلی، مهدی شاهرخ، حمید رضا مشایخی (1399)

سوابق اجرایی

  • رئیس دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشهر (1393 - 1400)
  • رئیس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1390 - 1393)
  • مدیر دفتر نظارت و ارزیابی (1387 - 1391)
  • رئس اداره خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1387 - 1387)
بیشتر