15 آذر 1401
نوين تولايي

نوین تولایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، گروه مهندسی شهرسازی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شهرسازی
تلفن: 01135302720
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

تحصیلات

  • دکترای تخصصی شهرسازی ، تهران ، ایران (1373 - 1379)
    عنوان رساله: شکل شهر منسجم: مطالعه انسجام کالبدی شهر در اندیشه و عمل
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
پریسا بخشی، امیر اکبری قمصری، نوین تولایی (1399) بررسی نقصان روابط همسایگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در 9 محله شهر تهران مسائل اجتماعی ایران: 11; 7-34
2
محمود شارع پور، نوین تولایی، اصلی اسلامی (1398) ارزیابی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی: 48; 605-621
3
صفیه خدایاری مطلق، محمود شارع پور، نوین تولایی (1396) بررسی تأثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر (مورد مطالعه: شهر بابلسر) جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: شماره 9; 189-225
4
نوین تولایی، امیر اکبری قمصری، عاطفه خاکسار (1394) بررسی رضایتمندی از تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی (با تکیه بر پارکها) تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی: دوره 7 شماره 2; 29-82
مقاله ارائه‌شده
1
امیرسام سعادتی، وحید حیدر نتاج، نوین تولایی (1399) مطالعه مشاهده ای رهیافتی بر پایداری اجتماعی در بهسازی و نوسازی فضای شهری؛ مطالعه موردی: حاشیه بابلرود، شهر بابلسر اولین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی، طراحی پایدار و فراگیر برای همگان، ایران¡ شیراز
2
الیاس کاظم زاده مس چی، نوین تولایی، نصرت اله گودرزی (1396) مطالعه مسئله شناسانه خانه های دوم و ارائه شاخص های سنجش اثرات آنها بر پایداری اجتماعی و اقتصادی شهرها اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با محوریت فرهنگ معماری اسلامی ایرانی، جمهوری اسلامی ایران¡ تهران
3
سیامک خانی، نوین تولایی، نصرت اله گودرزی (1395) امکانسنجی تحقق شهر خلاق در شهرهای میانی ایران؛ با تأکید بر تحقق گردشگری فرهنگی- هنری (مطالعه موردی: شهر آمل) همایش ملی آموزش عالی و توسعه پایدار گردشگری، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مهسا ناریانی، وحید حیدر نتاج، فریال احمدی، نوین تولایی (1400) بازطراحی کارخانه متروکه نساجی چالوس در قالب مجموعه چند منظوره با رویکرد سرزندگی
2
3
معصومه بهرامی گرجی، وحید حیدر نتاج، نوین تولایی (1397) بررسی نقش طراحی در کاهش جرم در بوستانهای شهری: طراحی بوستان شهید شکری بابل
4
5
6
7
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!