01 مهر 1398

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن: 9111554963
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
صالح طاهری بازخانه، محمد علی احسانی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (1397) بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: 9(33); 121-140
2
وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، محسن رضایی (1397) ارزیابی سیاست پولی ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: 13(25); 39-63
3
احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، امیر منصور طهرانچیان، زینب غلامی (1396) تأثیر نامتقارن سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر چرخه های تجاری در ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای مدلسازی اقتصاد سنجی: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی5; 9-33
4
محمد علی احسانی، مریم خلیلی اصل (1395) اثر ریسک درامد بر نرخ پس انداز داخلی: مطالعه موردی ایران سیاست گذاری اقتصادی: 8(16); 1-19
5
احمد جعفری صمیمی، امیر منصور طهرانچیان، محمد علی احسانی، زینب غلامی (1395) تاثیر سیاست پولی و اعتباری بر تولید ناخالص داخلی در ایران : رهیافت خودرگرسیون برداری آستانه ای پژوهش های پولی و بانکی: 29; 373-404
6
سعید راسخی، احمد جعفری صمیمی، محمد علی احسانی، المیرا ذبیحی لهرمی (1394) چرخه های تجاری و حمایت واردات : مطالعه موردی برای کشورهای در حال توسعه منتخب با استفاده از روش پانل آستانه ای پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: 23; 93-114
7
Saeed Rasekhi, َAhmad Jafari Samimi, , Elmira zabihi lahrami (2016) The Effect of Business cycle Fluctuations on Import Protection in Selected Developing Countries International Journal of Business and Development Studies: 6(2); 19-40
8
َAhmad Jafari Samimi, amir mansour tehranchian, , Kaveh Derakhshani Darabi (2015) the sensitivity of central bank independence measurements to inflation in Iran: a new approach International Journal of Business and Development Studies: 7; 51-62
9
Mohsen Mohammadi Khiyare, Vahid Taghinezhadomran, (2015) EVALUATING THE WELFARE ASPECTS OF THE SIMPLE MONETARY RULES FOR IRAN Economic Annals: Volume L X, No. 206; 141-166
10
اسدالله فرزین وش، محمد علی احسانی، هادی کشاورز (1394) اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعه موردی: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک مجله تحقیقات اقتصادی: 50(2); 415-447
11
زهرا میلا علمی، محمد علی احسانی، داود جاوید نیا (1392) تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استانهای ایران در دوره ی 1385 -1383 پژوهشنامه اقتصاد کلان: 15; 13-34
12
محمد علی احسانی (1382) ماهیت و وظایف واسطه های مالی بانکی و شبه بانکی دین و ارتباطات: 20(16); 37-52
مقاله ارائه‌شده
1
وحید تقی نژاد عمران، محمد علی احسانی، زینب حیدری (1398) اثر تکانه های درآمدی و نااطمینانی بر مصرف بخش خصوصی در ایران سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
2
محمد علی احسانی، وحید تقی نژاد عمران، زینت صفایی (1398) تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صىعت استان مازندران سومین همایش ملی اقتصاد ایران، ایران، بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!