10 فروردین 1402

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد نظری
تلفن: 09111554963
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان
تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صىعت استان مازندران
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تقاضای گاز طبیعی، روند مصرف انرژی، مدل اقتصادسنجی.
پژوهشگران محمد علی احسانی (نفر اول) ، وحید تقی نژاد عمران (نفر دوم) ، زینت صفایی (نفر سوم)

چکیده

امروزه گاز طبیعی به عنوان سوختی تمیز و سازگار با محیط زیست و یکی از عوامل مهم تولید در سبد مصرفی بیشتر کشورهای جهان جای خود را باز کرده است. تقاضای روزافزون جهانی برای گاز طبیعی باعث گردیده تا این حامل انرژی به عنوان انرژی قرن بیست و یکم مورد توحه قرار گیرد. در این مطلعه به تخمین تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت استان مازندران به عنوان یکی از بخشهای پرمصرف انرژی با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1371 تا 1395 پرداخته می شود. این امر به منظور شناخت عوامل موثر بر تقاضای گاز طبیعی بخش صنعت انحام شده است. برای تخمین تابع تقاضا روش اقتصادسنجی به کار برده می شود. نتایج برآورد حکایت از این دارد که قیمت واقعی گاز طبیعی، قیمت واقعی برق و ارزش افزوده بخش صنعت استان مازندران با مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت استان مازندران رابطه مثبت و قیمت واقعی فرآرده های نفتی با مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت استان مازندران رابطه منفی دارد.