10 فروردین 1402

محمد علی احسانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد نظری
تلفن: 09111554963
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تأثير نامتقارن سياست پولي و اعتبارات بانكي بر چرخه هاي تجاري در ايران: رهيافت خودرگرسيون برداري آستانه اي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سیاست پولی،اعتبارات بانکی،چرخه ی تجاری،خودرگرسیون برداری آستانه ای
مجله مدلسازی اقتصاد سنجی
شناسه DOI
پژوهشگران احمد جعفری صمیمی (نفر اول) ، محمد علی احسانی (نفر دوم) ، امیر منصور طهرانچیان (نفر سوم) ، زینب غلامی (نفر چهارم)

چکیده

مقاله ی حاضر با استفاده از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای به بررسی اثرات نامتقارن سیاست های پولی و اعتبارات بانکی در دوران رونق و رکود در ایران می پردازد.. این مقاله بر روی الگوی تمرکز می کند که متغیر وابسته ی آستانه ای (رشد تولید) به جای وضعیت بازار اعتباری، فعالیت اقتصادی را بررسی می کند، از اینرو با سایر مطالعات در این زمینه متفاوت می باشد.در مقاله حاضر با استفاده از آزمون نسبت راستنمایی به بررسی غیرخطی بودن آثار سیاست های پولی و اعتبارات بانکی پرداخته شده، مقدار آستانه با استفاده از روش جستجوی شبکه ای تعیین شده است، الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای با استفاده از نرم افزار آماری R و توابع واکنش آنی تعمیم یافته استخراج شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اثر سیاست پولی و اعتبارات بانکی بر روی تولید در رژیم های بالا و پایین از لحاظ شدت و جهت اثرگذاری متفاوت می باشد. به عبارت دیگر اثر سیاست های پولی و اعتبارات بانکی بر اقتصاد ایران نامتقارن می باشد.