1403/04/03
محمد ولی پور خطیر

محمد ولی پور خطیر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 35302581

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
بررسی عوامل موثر بر استقرار تولید اجتماعی در صنعت پوشاک ایران با استفاده از تکنیک دیمتل-ای اس ام فازی هادی اسماعیلی آهنگرکلایی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، ایرج مهدوی (1403)
مدل ساختاری در تحلیل مولفه های نوین نیروی کار در صنعت خودرو با ملاحظه اینترنت اشیا صنعتی مریم تسلیمی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1402)
واکاوی ابعاد و مفاهیم اقتصاد چرخه‌ای مبتنی بر روش فراترکیب احسان میرانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، ایرج مهدوی (1402)
استخراج چارچوب ارزیابی مدل‌های کسب و کار در صنعت فولاد ایران مبتنی بر رویکرد اقتصاد مدور مهسا وارسته، حسنعلی آقاجانی، محمد ولی پور خطیر، مجید آقایی (1401)
ارائه مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز: مطالعه موردی صنعت لبنیات سیده مرضیه احمدی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، جواد رضاییان زیدی، محمد ولی پور خطیر (1401)
تدوین نقشه استراتژی شرکت ایران خودرو مازندران با رویکرد ترکیبی FDANP و IPA فاطمه آقاجانی، محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1399)
نگاهی به مطالعات فرارسی فناورانه از منظر گذارهای پایدار: رویکرد فراترکیب سوما رحمانی، محسن علیزاده ثانی، مهدی مجیدپور، محمد ولی پور خطیر (1399)
شناسایی عوامل موفقیت شرکت اینترنتی علی بابا فریده انوری، محسن علیزاده ثانی، میثم شیرخدایی، محمد ولی پور خطیر (1398)
تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری سوما رحمانی، محسن علیزاده ثانی، محمد ولی پور خطیر، مهدی مجیدپور (1398)
Forecasting Industrial Production in Iran: A Comparative Study of Artificial Neural Networks and Adaptive Nero-Fuzzy Inference System Afsaneh Kazemi Mehrabadi, Vahid Taghinezhadomran, mohammad valipour khatir, Saeed Rasekhi (2019)
مدل برنامه ریزی ریاضی فازی جهت طراحی زنجیره تامین پایدار: یک مطالعه تطبیقی مجتبی آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، حسنعلی آقاجانی، محمد ولی پور خطیر (1397)
تحلیل روابط ساختاری عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی انتخاب سیستمERP محمد ولی پور خطیر، فاطمه کیانی فر، امین دولتی (1397)
ارزیابی و پیش بینی تولید پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی فازی چند درجه ای و شبکه عصبی مصنوعی (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله) محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، زین العابدین اکبرزاده، نرجس قاسم نیا عربی (1395)
ارزیابی استراتژی های تولیدی با استفاده از رویکرد QFD فازی محمد ولی پور خطیر، زین العابدین اکبرزاده، زهرا محمدی نودهکی (1394)
مقاله ارائه شده
نقش گرایش به کارآفرینی بر پاسخگویی عملیاتی در شرکت های استان مازندران هانیه عموزاده معلم، محمد ولی پور خطیر، جواد سلطان زاده (1401)
بررسی جایگاه منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم با رویکرد pi-mind (شرکت مازی نور) گلنوش انصاری، حمیدرضا فلاح لاجیمی، محمد ولی پور خطیر (1399)
شناسایی و اولویت بندی ریسک های توزیع کنندگان در زنجیره تأمین با استفاده از BWM فاصله ای حمیدرضا فلاح لاجیمی، محمد ولی پور خطیر، سیده خدیجه حسینی (1399)
ارزیابی رضایت مشتریان با استفاده از تحلیل چندمعیاره رضایت حمیدرضا فلاح لاجیمی، محمد ولی پور خطیر، یاور تقی زاده (1398)
تبیین عوامل موثر بر موفقیت پروژه های برون سپاری مالی مبتنی بر پاداش فاطمه مجاورنوا، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1398)
تجزیه وتحلیل مدیریت زنجیره تأمین LARG با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در شرکت ایران خودرو مازندران فاطمه وحدانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1396)
تدوین نقشه استراتژیک شرکت ایران خودرو مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل محمد ولی پور خطیر، فاطمه آقاجانی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396)
مروری بر روش ها و مدل های ارزیابی و انتخاب توزیع کننده محمد ولی پور خطیر، فاطمه محمدی، عبد الحمید صفایی قادیکلایی (1396)
طبقه بندی کاربرد الگوریتم های فراابتکاری مورچگان و ژنتیک در حل مسائل مدیریتی محمد ولی پور خطیر، رضا مظفری، عرفانه ولی پور پرکوهی (1396)
ارزیابی ریسکهای شکست تجهیزات نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با استفاده از سیستم استنتاج فازی محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، الهه شاکری کناری (1396)
ارزیابی ریسک های شکست تجهیزات نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با استفاده از سیستم استنتاج فازی محمد ولی پور خطیر، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، الهه شاکری کناری (1396)
ارزیابی عملکرد شرکت فراورده های لبنی کاله با رویکرد BSC و تکنیک میانگین موزون عملکرد عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، معصومه مؤمنی ملکشاه (1395)
تعیین شاخصهای مؤثر و روابط ساختاری آنها در ارزیابی عملکرد شرکتهای لبنی با رویکرد BSC عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، معصومه مؤمنی ملکشاه (1395)
بررسی عوامل کلیدی موفقیت داشبورد منابع انسانی محسن علیزاده ثانی، محمد ولی پور خطیر، راضیه السادات میرمعینی (1395)
بررسی اقدامات مدیریت منابع انسانی نوآورانه بر تحقق کارآفرینی ابوالحسن حسینی، محمد ولی پور خطیر، رقیه حیدرزاده (1395)
ارزیابی عملکرد نابی با استفاده از رویکرد چند درجه ای فازی (مطالعه موردی:شرکت فرآورده های لبنی کاله) عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر، فاطمه علیزاده دوغیکلا (1394)
مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر چابکی سازمان محمد ولی پور خطیر، احمد بطحایی (1394)
مطالعه تطبیقی مسئله برنامه ریزی جامع تولید زینب کیاسالار، عبد الحمید صفایی قادیکلایی، محمد ولی پور خطیر (1394)
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت داشبورد منابع انسانی راضیه السادات میرمعینی، محمد ولی پور خطیر، محسن علیزاده ثانی (1395)
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی